teplomer web

03/2015

Nařízení města Rýmařov, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

 

Rada města se usnesla dne 12.10.2015 usnesením č. 1346/22/15 vydat v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), toto nařízení:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Toto nařízení stanovuje v souladu s § 27 odst. 6 zákona rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic na území města Rýmařov.
 2. Toto nařízení v přílohách č. 1 vymezuje v souladu s § 27 odst. 5 zákona úseky místních komunikací a chodníků na území města Rýmařov, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Čl. 2
Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic

 1. Závady ve schůdnosti místních komunikací a chodníků se udržují v šíři nezbytně nutné s přihlédnutím na klimatické podmínky.
 2. Závady ve schůdnosti místních komunikací a chodníků, které vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odklizením sněhu a posypáváním náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení o tloušťce menší než 3 cm.
 3. K posypávání náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení se používají zdrsňující inertní materiály nebo chemické rozmrazovací prostředky.
 4. Při odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků se použije přiměřeně technologie stanovená v příloze č. 7 k vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Závady ve schůdnosti místních komunikací a chodníků způsobené povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací musí být odstraněny a schůdnost zajištěna v souladu s jejich rozdělením podle pořadí důležitosti, uvedeného v příloze č. 2 takto:
  a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin
  b) II. pořadí důležitosti do 6 hodin
  c) III. pořadí důležitosti do 12 hodin
  d) parkoviště do 48 hodin
 6. Vznikne-li závada na komunikacích I. - III. pořadí důležitosti po 19. hodině, lhůta časového limitu se počítá od nástupu dispečera tzn v pracovní dny od 3.00 hod., v soboty a dnech pracovního klidu od 4.00 hod.
 7. Závada ve schůdnosti chodníku musí být odstraněna bez průtahu, nejpozději do 2 hodin po vzniku závady. V případě závady způsobené sněhovými srážkami nebo srážkami způsobujícími vznik náledí se za dobu vzniku závady považuje ukončení srážek.
 8. Vznikne-li závada na chodnících ve správě MS Rýmařov po 19. hod., musí být odstraněna v pracovní dny nejpozději do 6.00 hod., v sobotu, v neděli a státem uznaný svátek do 8.00 hod., pokud závada vznikne dříve než 2 hodiny před těmito lhůtami.
 9. Povinnosti plynoucí z čl. 2 tohoto nařízení se nevztahují na úseky místních komunikací III. a IV. třídy a chodníků uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Čl. 3
Neudržované úseky místních komunikací a chodníků

Úseky neudržovaných místních komunikací III. a IV. třídy a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou vymezeny v příloze č. 1 tohoto nařízení. Vymezené úseky takovýchto místních komunikací a chodníků jsou označeny podle zvláštního právního předpisu1.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.11.2015.

 

Ing. Petr Klouda v. r.

Mgr. Marcela Staňková v. r.

starosta

místostarostka

 

pdfPříloha č. 1 k Nařízení města Rýmařov č. 3/2015608.19 KB

 


Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště