teplomer web

01/2019

Nařízení města Rýmařov o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Rýmařov se na své schůzi dne 20.05.2019 usnesením č. 883/15/19 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), toto nařízení:

Článek 1

1. Město Rýmařov vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov[1]. Zadání zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov bude realizováno veřejnou zakázkou[2].

2. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který zahrnuje katastrální území následujících obcí:

Obec

Katastrální území

Rýmařov

Edrovice, Jamartice, Janovice u Rýmařova, Janušov, Ondřejov u Rýmařova, Rýmařov, Stránské

Břidličná

Albrechtice u Rýmařova, Břidličná, Vajglov

Dolní Moravice

Dolní Moravice, Horní Moravice, Nová Ves u Rýmařova

Horní Město

Horní Město, Dobřečov, Rešov, Skály u Rýmařova, Stříbrné Hory

Jiříkov

Jiříkov u Rýmařova, Kněžpole, Křížov u Sovince, Sovinec, Těchanov

Malá Morávka

Malá Morávka, Karlov pod Pradědem

Malá Štáhle

Malá Štáhle

Ryžoviště

Ryžoviště

Tvrdkov

Tvrdkov, Mirotínek, Ruda u Rýmařova

Stará Ves

Stará Ves u Rýmařova, Žďárský Potok

Velká Štáhle

Velká Štáhle

3. Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů. Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány na období platnosti od 01.01.2021 do 31.12.2030 pro všechny právnické a fyzické osoby v zařizovacím obvodu (viz Čl. 1 odst. 2.), které jsou vlastníky lesů o výměře menší než 50 ha, s výjimkou těch lesů, pro které se podle § 24 odst. 3 lesního zákona zpracovává lesní hospodářský plán. Dle § 25 odst. 4 lesního zákona obdrží každý vlastník lesa lesní hospodářskou osnovu týkající se jeho lesa bezplatně.


Článek 2

  1. Vlastníci lesů, pro které se budou zpracovávat lesní hospodářské osnovy, mají právo podat písemně, popř. ústně do protokolu své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření.
  2. Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také orgány státní správy a další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.
  3. Lhůta pro oznámení hospodářských záměrů, připomínek a požadavků, se stanoví do 30.09.2019. Tato oznámení se doručují na adresu Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov.

Článek 3

Tímto nařízením se zrušuje Nařízení města Rýmařov č. 1/2009, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov, které nabylo účinnosti dne 01.07.2009.

Článek 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.07.2019.

 

 

Ing. Luděk Šimko v. r.

Ing. Lenka Vavřičková v. r.

starosta

místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.05.2019

Sejmuto z úřední desky dne 07.06.2019

 


[1] § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

[2] Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště