teplomer web

Strategický plán rozvoje města do roku 2030

V letních měsících letošního roku proběhlo v Rýmařově dotazníkové šetření, jehož výsledky budou použity při tvorbě strategického plánu rozvoje města do roku 2030. Celkem se podařilo získat 487 vyplněných formulářů, což představuje téměř 7 % obyvatel města ve věku 15 let a více.

Šetření se zúčastnilo 215 mužů, 265 žen a 7 obyvatel své pohlaví neuvedlo. Byla zjišťována spokojenost občanů se situací v různých oblastech života města, co jim ve městě chybí a mělo by se řešit, ale také jak by rozhodli o využití finančních prostředků města. Občané měli také prostor vyjádřit své náměty, připomínky a komentáře k fungování města.

Na otázku, jak se lidem v Rýmařově žije, odpovědělo „dobře“ 64,9 %, tedy téměř dvě třetiny obyvatel města. V případě hodnocení podle věkových kategorií je patrné, že míra spokojenosti narůstá s věkem, respektive že nejkritičtější je mladá generace. Na otázku, co se vám v Rýmařově nejvíce líbí, odpovědělo 424 respondentů. Nejvíce se obyvatelům Rýmařova líbí příroda a krajina, dobrá kvalita ovzduší či blízkost Jeseníků. Z těch konkrétních míst v Rýmařově pak náměstí a Flemmichova zahrada. Nejčetnější problémem města podle respondentů je nedostatek lékařů či zubařů a celková úroveň zdravotnictví. Na přední pozici se umístil také problém s nedostatkem pracovních příležitostí a nepřizpůsobiví lidé.

Respondenti byli dále vyzváni ke zhodnocení prostředí a služeb ve městě, kdy jim bylo nabídnuto celkem 21 oblastí života ve městě, které známkovali. Nejlépe obyvatelé města hodnotí fungování mateřské a základní školy, možnosti sportovního vyžití a úroveň technické infrastruktury. Naopak nejhoršího hodnocení dosáhly dostupnost zdravotní péče, pracovní příležitosti a příležitosti pro podnikání. Odpovědi na otázku, co konkrétně obyvatelům ve městě nejvíce chybí, odrážely předchozí nespokojenost obyvatel, a to zejména v oblasti zdravotnictví. Druhým nejčastěji zmiňovaným nedostatkem byl chybějící krytý bazén či přírodní letní koupaliště, třetím kvalitní restaurace.  

Respondenti se také vyjadřovali k rozdělování finančních prostředků města. Nejprve byli vyzváni, aby vybrali oblasti, do nichž by finanční prostředky investovali přednostně – těmi byly zlepšení dopravní obslužnosti, rekonstrukce místních komunikací a chodníků a zlepšení podmínek zimní údržby komunikací. Následně vybírali oblasti, do nichž podle jejich názoru směřuje finančních prostředků příliš mnoho – těmi byly podpora sportovních klubů a sportovních akcí a rekonstrukce/výstavba sportovišť.

V osmé otázce lidé hodnotili, jaký mají názor na 15 předložených záležitostí rozvoje města, kdy kromě souhlasu či nesouhlasu s návrhem mohli uvést, že záležitost nedokážou posoudit. Celkem 3 záměry získaly více jak dvoutřetinový souhlas účastníků. Jedná se o vybudování WC ve Flemmichově zahradě, vybudování domu se zvláštním režimem a vykoupení rozestavěného objektu na Husově ulici.

Občané měli možnost také vyjádřit svůj názor na využití prostor současné knihovny (nejčastěji uvedeným návrhem bylo prostory upravit na byty a pronajímat je) a bývalé Soukromé střední odborné školy PRIMA (nejvíce návrhů na využití objektu pro důchodce, resp. vystavit zde domov důchodců či pečovatelský dům). Na otázku, co by mělo město zlepšit v oblasti péče o seniory, patřilo mezi nejčetnější návrh finančně více zpřístupnit senior taxi.

Do zpracování strategického plánu byla zapojena i základní školy formou malování obrázků a připravujeme i setkání s veřejností, které se uskuteční dne 8.1.2020 od 17:00 hod ve velkém sále SVČ.

Nyní pokročilo zpracování strategického plánu do své další části – zpracování návrhů, nad kterými členové pracovní skupiny vedou intenzivní diskusi. Předpokládáme, že zpracování plánu bude uzavřeno v dubnu 2020, kde bude projednán zastupitelstvem města.  

Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka

pdfSouhrnné vyhodnocení dotazníkového šetření

pdfVolné odpovědi z dotazníkového šetření

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště