teplomer web

Usnesení zastupitelstva města č. 5

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 5
konaného v řádném termínu, dne 28.4.2011

90/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 28.4.2011.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

91/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 5. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 28.4.2011 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

92/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu ze 5. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 28.4.2011 ve složení:  Ing. Josef Žižka a Marie Volková.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

93/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 28.4.2011 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

94/5/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 04/2011 ze dne 03.02.2011.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

95/5/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od  04.02.2011 do 28.04.2011.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

96/5/11   a)

Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2010 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

96/5/11   b)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 4.3.2011 za rok 2010,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

96/5/11   c)

Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb. v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2011 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

97/5/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2010, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

98/5/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o.,  za rok 2010, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

99/5/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2010 a technicko – ekonomický plán společnosti na rok 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

100/5/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2010.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

101/5/11   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.3.2011,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  5

101/5/11   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2011, o částku + 11 555,87 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  5

101/5/11   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2011, o částku + 1 532,05 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  5

101/5/11   d)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2011, o částku + 13 087,92 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  5

102/5/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o společnosti VaK Bruntál, a.s. a BRVOS Bruntál, s.r.o. v likvidaci, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

103/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo Integrovaný dokument (ID) města Rýmařova na volební období 2010 – 2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  5            Zdrželo se:  0

104/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3291 a části pozemku par.č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

105/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov na stavbu patrové garáže v lokalitě Opavská ul., Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

106/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku pod garáží parc. č. 2538 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

107/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3311/1 a části pozemků parc.č.  3307, 3130 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

108/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3109/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

109/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 15 v k.ú. Janušov, panu ********, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

110/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2912/3 v k.ú. Rýmařov, panu ********, za cenu 200,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

111/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části objektu na ul. Žižkova č. 545/29 v Rýmařově.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

112/5/11  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 426/14/08 ze dne 27.3.2008, ZM č. 1156/29/10 ze dne 17.06.2010, ZM č. 1151/29/10 ze dne 17.06.2010 a ZM č. 279/10/07 ze dne 11.10.2007.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

113/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 1843/1 v k.ú. Rýmařov v majetku paní ********, za konečnou kupní cenu 150,-Kč/m2.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

114/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 290 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

115/5/11  

Zastupitelstvo města neschválilo vykoupení pozemku parc.č 2293/8 v k.ú. Rýmařov od paní ******, pana ******,******, paní ****** a pana ****** za cenu 500,-Kč/m2.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

116/5/11  

Zastupitelstvo města zrušilo předkupní právo Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 272 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

117/5/11  

Zastupitelstvo města zrušilo předkupní právo Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 84/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

118/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s paní ******** dne 18.9.2009 na základě usnesení ZM  č. 736/21/09 ze dne 5.2.2009, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 331/15 v k.ú. Edrovice a to o jeden rok tj. do 18.9.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

119/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 4 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s panem ******** dne 1.6.2005 na základě usnesení ZM č. 510/15/04 ze dne 23.9.2004, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího objektu na pozemku parc.č. 63 v k.ú. Rýmařov a to s podmínkou, že do konce roku tj. do 31.12.2011 musí žadatel zahájit výstavbu a za 36 měsíců zkolaudovat objekt dle projektové dokumentace.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

120/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo postup výstavby a spolufinancování projektu „Rekonstrukce lesní cesty Kyselá“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

121/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části parcely č. 1996 v k.ú.Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

122/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemku parc. č. 2025/4 v k.ú. Rýmařov vč. dvou garáží za cenu 211 928,- Kč od firmy Lamont Rýmařov, s.r.o., IČO 25876635, Žižkova 340/13, 795 01 Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

123/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků parc. č. 191, 193, 194, 271, 273, 274 a 376 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov za směnu popř. výkup pozemků  parc. č. 832/8, 2230 a 2235 v k.ú. Velká Štáhle ve vlastnictví Lesů ČR s.p., a tím je zařadit do bloku pozemků, určených ke směně mezi Městem Rýmařov a Lesy ČR s.p.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

124/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OOP/13763/2010-OOPR mezi převodcem ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha a nabyvatelem Městem Rýmařov, se zavazujícími a omezujícími podmínkami dle návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

125/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo úplatný převod pozemku parc. č. 296/2 v k.ú. Jamartice z vlastnictví PF ČR do vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

126/5/11   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 50/3/10 ze dne 21.12.2010,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

126/5/11   b)

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemků parc.č. 467, 469/1 a části pozemku parc.č. 472 ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc.č.  1658, 2096/1 ve vlastnictví pana ********, vše v k.ú. Rýmařov,  náklady ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

127/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo zrušení „Fondu oprav a modernizace“ (FRB), č.ú. 86 – 5362290247 / 0100, včetně Pravidel o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu, s účinností od 29.4.2011.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

128/5/11  

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 01/2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, dle předloženého návrhu HK.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

129/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 170.000,- Kč pro Euroregion Praděd, IČ 69594074, za účelem předfinancování projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky“. Půjčka bude splacena bezprostředně po obdržení dotace, nejpozději však do 31.7.2012.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

130/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 8 na ulici J. Sedláka č. 825/22, Rýmařov z paní ******** na pana ********.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

131/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo ukončení a vypořádání smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené s paní ******** k bytu č. 12, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

132/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu č. 10056166 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí podepsanou v Praze dne 25.3.2011. Podpora je určena výhradně na akci „Obnova ÚSES na Rýmařovsku – III fáze“.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

133/5/11  

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu č. 09024246 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí podepsanou v Praze dne 25.3.2011. Podpora je určena výhradně na akci „Rýmařov – regenerace sídelní zeleně II“.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště