teplomer web

Odbor sociálních věcí

Kontakty

Odbor sociálních věcí vykonává činnosti týkající se státní správy a samosprávy na úseku poskytování sociálních služeb, na úseku zdravotnictví a zajištění sociálně právní ochrany dětí a na úseku prevence kriminality. Odborem je poskytována pomoc občanům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nemohou si tuto situaci vylepšit vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů.

Sociální služby

 • v souladu se „Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb města Rýmařov“ spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb ve městě a v regionu, s obcemi i dalšími institucemi,
 • v rámci samostatné působnosti podporuje (propagačně, metodicky, finančně) činnost rozhodujících sociálních subjektů ve městě,
 • vyhledává osoby, kterým je třeba poskytnout sociální péči,
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,
 • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
 • spolupracuje při provádění a vyhodnocování sociálních průzkumů v rámci realizace sociální politiky města.

Sociální péče

 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení,
 • poskytuje sociální poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci a potřebné informací přispívajících k řešení jejich situace,
 • věnuje se sociální práci zaměřené na občany, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nemohou si tuto situaci vylepšit vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů, a na osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby s duševním onemocněním,
 • zajišťuje pomoc a poradenství občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí,
 • na základě pověření starosty zastupuje osoby, které nejsou schopny samy jednat,
 • poskytuje komplexní poradenství v sociální oblasti, a to v oblasti sociálního zabezpečení (důchodové, nemocenské a úrazové dávky), zdravotního pojištění, státní sociální podpory a sociální péče, sociálních služeb, dávek pomoci v hmotné nouzi,
 • v pracovně právní oblasti poskytuje poradenství dle zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti včetně finanční dávkové podpory, insolvence zaměstnavatele,
 • v oblasti rodinného práva poskytuje poradenství ve správním řízení a v návazných řízeních, ve finanční gramotnosti osob (prevence zadlužení), u osob, které jsou ohroženy příjmovou nedostatečností, k dosažení prevence exekucí,
 • poskytuje pomoc a poradenství občanům jiného etnika a cizincům, zejména při zprostředkování kontaktu s institucemi,
 • realizuje výkon funkce veřejného opatrovníka

Sociálně právní ochrana dětí

 • sjednává dohody o výkonu pěstounské péče,
 • vyhledává ohrožené děti, projednává jejich problémy s rodiči, poskytuje poradenství, rozhoduje o výchovných opatřeních a sleduje jejich účinnost, zajišťuje nezbytnou péči,
 • vykonává funkci opatrovníka při soudním řízení, týkajícího se zájmů nezletilých dětí,
 • zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče,
 • zabývá se problematikou závadového chování a trestné činnosti nezletilých,
 • vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka žadateli o azyl mladšímu 18 let věku,
 • v součinnosti s neziskovými organizacemi organizuje víkendové pobyty pro pěstounské rodiny,
 •  garantuje činnost Komise pro sociálně právní ochranu dětí.

Prevence kriminality

 • koordinuje aktivity v oblasti sociální prevence - aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek,
 • koordinuje aktivity v oblasti situační prevence - opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy snažící se situační kriminogenní podmínky minimalizovat,
 • sleduje aktivity v oblasti primární prevence na základních a středních školách,
 • plánuje a realizuje činnosti v oblasti primární, sekundární a terciární prevence,
 • zajišťuje medializaci preventivních aktivit ve městě,
 • koordinuje a usměrňuje všechny subjekty působící v oblasti prevence kriminality na území města,
 • vyhledává a předkládá návrhy na využití finančních prostředků k financování preventivních projektů.

Město je zřizovatelem domů s pečovatelskou službou s celkovým počtem 35 bytových jednotek a chráněných bytů s počtem 30 chráněných bezbariérových bytových jednotek. Odbor sociálních věcí eviduje žádosti o přidělení bytových jednotek, předkládá je k projednání komisi sociálních věcí a zdravotnictví a následně radě města ke schválení.

Zdravotnictví

 • vykonává agendu na úseku zdravotnictví v rozsahu daném zákonem o návykových látkách,
 • vydává a eviduje recepty a žádanky na omamné a psychotropní látky.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

pdfStandardy kvality sociálně právní ochrany dětí

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště