teplomer web

Změny správních poplatků za matriční úkony

Správní poplatky vyměřují a vybírají obecní a jiné správní úřady za výkon státní správy. Nestanovují si je samy – úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v sazebníku poplatků, je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

V důsledku novely zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů došlo i ke změně zákona o správních poplatcích. Níže upozorňujeme za měny, které se týkají úkonů na úseku matriky.

Vydání formuláře nebo jeho stejnopisu

 • vydání stejnopisu rodného, oddacího, úmrtního listu, dokladu o registrovaném partnerství nebo osvědčení o rodném čísle 300 Kč
 • vydání fotokopie z matriční knihy, sbírky listin 30 Kč za první stránku a 10 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji
 • vydání vícejazyčného formuláře (dle nařízení EU) 100 Kč

Ověření podpisu nebo razítka

 • ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu 50 Kč za každý podpis nebo otisk razítka

Povolení změny jména nebo příjmení

Vydání povolení změny

 • příjmení hanlivého nebo směšného 200 Kč
 • příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 300 Kč
 • jméno nebo příjmení v ostatních případech 3 000 Kč

Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do 6 měsíců po nabytí právní moci po rozvodu.

Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví a rovněž změny příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.

Uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství

 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč
 • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva nematriční obce, ve které nemá ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt 1 000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu 3 000 Kč
 • vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500 Kč

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště