teplomer web

Městské byty k pronájmu

Až do 21. května můžete podávat žádosti o pronájem městských bytů za dotované nebo základní nájemné, případně předkládat nabídky pro získání bytu za nejvyšší nabídku smluvního nájemného.

Byty za nejvyšší nabídku smluvního nájemného

Byty drazene1

Písemné nabídky podávejte na předepsaném formuláři nejpozději do 21. května 2024 do 14:00 na adresu Byterm Rýmařov, Palackého 11 v zalepené obálce. Obálku označte „Neotvírat – byt č. …, …(adresa)…“ a uveďte jméno, adresu a kontaktní telefon žadatele. Formulář pro předložení nabídky je k dispozici na Bytermu Rýmařov nebo zde.

Nedílnou součástí nabídky musí být přílohy, kterými uchazeč doloží splnění všech podmínek pro účast na výběrovém řízení:

 • potvrzení z evidence obyvatel o trvalém bydlišti uchazeče min. 5 let v Rýmařově nebo potvrzení zaměstnavatele o trvalém pracovním poměru min. 6 měsíců dle pracovní smlouvy (potvrzení nesmí být starší 1 měsíce) nebo kopie živnostenského listu o místě podnikání v Rýmařově,
 • přehled vlastnictví vydaný KÚ Bruntál (poplatek 50 Kč) nebo MěÚ Rýmařov (poplatek 100 Kč) svědčící o tom, že uchazeč nevlastní byt nebo objekt určený k bydlení na území ČR (přehled nesmí být starší 6 měsíců), pokud po něm nelze spravedlivě požadovat, aby jej užíval,
 • potvrzení MěÚ Rýmařov, že uchazeče nemá vůči městu dluh,
 • v případě, že nabídka uchazeče překročí částku uvedenou ve sloupci F (tzv. rozhodné nájemné), musí uchazeč doložit, že je schopen vydražený nájem dlouhodobě hradit, tzn. že průměrný čistý měsíční příjem jeho domácnosti za poslední 3 měsíce je vyšší než čtyřnásobek vypočítaného měsíčního nájemného za byt (u zaměstnanců výplatní list, výpis z účtu, u živnostníků čestné prohlášení). Příklad: u bytu o velikosti 55 m2 při nabídce 80 Kč/m2 musí příjmy domácnosti činit alespoň 17 600 Kč.
 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • složení jistiny 500 Kč v hotovosti.

V případě získání bytu musí vybraný uchazeč složit zálohu na smluvní nájemné ve výši šestinásobku nabídnutého měsíčního nájemného.

pdfÚplné znění výzvy ke stažení

Byty za základní nájemné

Byty zakladni1

Písemné žádosti podávejte na předepsaném formuláři nejpozději do 21. května 2024 do 14:00 na Byterm Rýmařov, Palackého 11. Formulář je k dispozici na Bytermu Rýmařov nebo zde.

Nedílnou součástí žádosti musí být následující přílohy:

 • potvrzení z evidence obyvatel o trvalém bydlišti uchazeče min. 5 let v Rýmařově nebo potvrzení zaměstnavatele o trvalém pracovním poměru min. 6 měsíců dle pracovní smlouvy (potvrzení nesmí být starší 1 měsíce) nebo kopie živnostenského listu o místě podnikání v Rýmařově,
 • přehled vlastnictví vydaný KÚ Bruntál (poplatek 50 Kč) nebo MěÚ Rýmařov (poplatek 100 Kč) svědčící o tom, že uchazeč nevlastní byt nebo objekt určený k bydlení na území ČR (přehled nesmí být starší 6 měsíců), pokud po něm nelze spravedlivě požadovat, aby jej užíval,
 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • potvrzení MěÚ Rýmařov, že žadatel nemá vůči městu dluh.

O přidělení bytu bude rozhodnuto dle závažnosti osobních, rodinných, sociálních poměrů žadatelů.

pdfÚplné znění výzvy ke stažení

Byty za základní nájemné pro příjmově vymezené uchazeče

Byty dotovane1

Písemné žádosti podávejte na předepsaném formuláři nejpozději do 21. května 2024 do 14:00 na Byterm Rýmařov, Palackého 11. Formulář je k dispozici na Bytermu Rýmařov nebo zde.

Nedílnou součástí žádosti musí být následující přílohy:

 • potvrzení z evidence obyvatel o trvalém bydlišti uchazeče min. 5 let v Rýmařově nebo potvrzení zaměstnavatele o trvalém pracovním poměru min. 6 měsíců dle pracovní smlouvy (potvrzení nesmí být starší 1 měsíce) nebo kopie živnostenského listu o místě podnikání v Rýmařově,
 • přehled vlastnictví vydaný KÚ Bruntál (poplatek 50 Kč) nebo MěÚ Rýmařov (poplatek 100 Kč) svědčící o tom, že uchazeč a všichni ostatní členové domácnosti nevlastní byt nebo objekt určený k bydlení na území ČR (přehled nesmí být starší 6 měsíců),
 • jedná se o byt vybudovaný se státní finanční dotací určený pro příjmově vymezené uchazeče. S ohledem na tuto skutečnost musí uchazeč předložit veškeré příjmy za posledních 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy (tj. za období duben 2023 až březen 2024). V tomto období nesmí průměrný čistý měsíční příjem samostatně žijícího uchazeče překročit částku 31 .128,80 Kč a uchazeče s dalšími členy domácnosti částku 58 366,50 Kč,
 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • potvrzení MěÚ Rýmařov, že žadatel nemá vůči městu dluh.

O přidělení bytu bude rozhodnuto dle závažnosti osobních, rodinných, sociálních poměrů žadatelů.

pdfÚplné znění výzvy ke stažení

Prohlídku bytů zprostředkují provozní pracovnice Bytermu Dagmar Šanovcová (tel. 554 254 360) a Dagmar Sitorová (tel. 554 254 362), Palackého 11, Rýmařov

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště