teplomer web

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ve čtvrtek 25. dubna 2024 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času v Rýmařově na Okružní ulici.

 

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 25.04.2024
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 10/2024
 4. Hospodářské výsledky společností za rok 2023 - Teplo s.r.o., MěS, s.r.o, Spojené lesy s.r.o.
 5. Zpráva o hospodaření Byterm Rýmařov za rok 2023
 6. Závěrečný účet za rok 2023
 7. Schválení účetní závěrky města za rok 2023
 8. Stav budov městského úřadu a žádost o projednání budoucího uspořádání městského úřadu v budově ve vlastnictví města
 9. Aktualizace strategického plánu rozvoje
 10. Úprava akčního plánu na r. 2024, první návrh akčního plánu na r. 2025
 11. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2024, Výhled hospodaření města k 31.12.2024 – rozpočtová opatření č. II, Návrh na aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2027
 12. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Jamartice
  • záměr prodeje pozemků parc. č. 302/2 a 303/2 oba v k.ú. Janušov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 1458 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 1429 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 2069 a části pozemku parc. č. 2070
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 32/1 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 227/3 v k.ú. Janušov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 56/7, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 1935, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 3175/1 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 2541 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 567 v k.ú. Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 322, o výměře cca 34 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 339/5, o výměře 264 m2, k.ú. Edrovice
  • žádost o prodloužení lhůty
  • prodej pozemku parc. č. 54/4, o výměře 40 m2, v k.ú. Janušov
  • prodej pozemku parc. č. 59/4, o výměře 3 m2, v k.ú. Janušov
  • prodej parc. č. 331/1 – trvalý travní porost, o výměře 42 298 m2, v k.ú. Edrovice, obec Rýmařov
  • prodej pozemků parc. č. 3680/26 a parc. č. 3680/27, oba v k.ú. Rýmařov
  • žádost o prodloužení lhůty
  • vykoupení části pozemku parc. č. 1420/1 k.ú. Rýmařov
  • vykoupení částí pozemků parc. č. 1425/2 a 1426/2 oba k.ú. Rýmařov
  • vykoupení části pozemku parc. č. 1360/20 k.ú. Rýmařov
  • převod vlastnického práva části pozemku 912/1 (dle GP č. 445-37/2022 pozemky p.č. 912/27, o výměře 56 m2, 912/29, o výměře 16 m2 a 912/30, o výměře 52 m2 a dle GP č. 467-16/2024 p.č. 912/31, o výměře 7 m2) v k.ú. Janušov, obec Rýmařov
  • převod vlastnického práva částí pozemku 911 (dle GP č. 445-37/2022 pozemky p.č. 911/2, o výměře 8 m2 a 911/3, o výměře 1 m2) v k.ú. Janušov, obec Rýmařov
  • převod vlastnického práva části pozemku 910/1 (dle GP č. 445-37/2022 pozemek p.č. 910/6, o výměře 11 m2) v k.ú. Janušov, obec Rýmařov
  • záměr směny části pozemku parc. č. 219 v k.ú. Edrovice
  • prominutí náhrady za bezesmluvní užívání části parc. č. 713/2 v k.ú. Rýmařov
  • revokace usnesení Parc. č. 10 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 304 m2, v k.ú. Edrovice, obec Rýmařov
 13. Prodeje – vyhlášení adresných záměrů        
  • Parc. č. 2295/4 – trvalý travní porost, o výměře 641 m2, v k.ú. Rýmařov
  • Parc. č. 3680/3 – ostatní plocha / ostatní komunikace. o výměře 1 612 m2 v k.ú. Rýmařov
  • Parc. č. 3680/3 – ostatní plocha / ostatní komunikace. o výměře 1 612 m2 v k.ú. Rýmařov
  • Parc. č. 57 – ostatní plocha/jiná plocha, 28 m2, k.ú. Rýmařov
  • Parc. č. 3445/44 – orná půda, 4 669 m2, a parc. č. 3445/45 – orná půda, 1 319 m2, oba v k.ú. Rýmařov
  • Parc. č. 331/44 – trvalý travní porost, o výměře 933 m2, v k.ú. Edrovice, obec Rýmařov
  • Parc. č. 19 – trvalý travní porost, o výměře 748 m2, a pozemek parc. č. 20 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2 428 m2 oba v k.ú. Jamartice, obec Rýmařov
 14. Návrh směny pozemků města Rýmařov s Ing. Michalem Novákem ml. a Ing. Michalem Novákem st.
 15. Prodej parcely č. 2134, jehož součástí je stavba rodinného domu Žižkova č. 765/39, k. ú. Rýmařov
 16. Zpráva o stavu dluhů k nájmu nebytových prostor k 31.03.2024
 17. Dům se zvláštním režimem – deklarace potřebnosti a závazek úhrady oprávněné provozní ztráty, souhlas s realizací
 18. Schválení podání žádosti o dotaci z NSA, Program č. 162 52, regionální sportovní infrastruktura 2020–2026, na projekt nazvaný „Výstavba sportovních ploch a tribuny fotbalového stadionu včetně zázemí“
 19. Kompostéry – smlouva o výpůjčce a následném darování
 20. Návrh na poskytování peněžitého plnění členovi redakční rady Rýmařovského horizontu
 21. Žádosti o navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov
 22. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024
 23. Výstavba větrných elektráren (dále jen VTE) v Rýmařově a jeho okolí
 24. Různé
 25. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 26. Připomínky a náměty občanů
 27. Usnesení a závěr

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště