teplomer web

Město nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů

V listopadu letošního roku byla dokončena technická infrastruktura pro sedm rodinných domů na Vychodilově ulici v Edrovicích a zastupitelstvo města rozhodlo o podmínkách prodeje pozemků. Protože v prvním termínu nebyly všechny pozemky prodány, nabízí je nyní město znovu.

Pozemky Edrovice 2

Pozemky parc. č. 331/55, 331/56, 331/57, 331/58 budou prodávány pouze za účelem výstavby rodinného domu. Prodej proběhne formou nabídkové obálkové metody. Zájemcem o parcelu může být jen fyzická osoba/osoby. Bude umožněno podat nabídku na více parcel, žadateli však bude prodána jen jedna parcela. V případě, že bude úspěšný se svou nabídkou na více parcelách, bude vyzván, aby si jednu z nich vybral. U parcel, které budou takto vráceny, se pořadí posune o jedno místo, a parcela tak bude prodána zájemci, který nabídl druhou nejvyšší částku. Pokud odstoupí i druhý zájemce, bude nabídnuto třetímu v pořadí atd. Pokud nebude některá parcela prodána nebo dojde k odstoupení všech zájemců u dané parcely, bude zveřejněna další výzva k podání nabídek.

Jediným hodnoticím kritériem je nabídnutá cena za celý pozemek. Minimální nabídková cena za m2 byla určena znaleckým posudkem na částku 603 korun bez DPH, tj. 729,63 korun s DPH. Minimální nabídková cena pozemků je stanovena následovně:

Pozemek parc.č. Výměra dle GP (v m2) Minimální nabídková cena (v Kč)
331/55 903 658 856
331/56 1 362 993 756
331/57 1 161 847 100
331/58 1 127 822 293

Náklady spojené s převodem uhradí město. Kupní cena neobsahuje cenu za trvalé odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, kterou bude podle velikosti zastavěné plochy hradit přímo kupující.

Před podáním nabídky složí zájemce na účet města vratnou kauci ve výši 20 000 korun. Jde o obranu proti spekulativním nabídkám. Kauce bude složena jen jedenkrát, tzn. pokud zájemce podá nabídku na všechny čtyči parcely, uhradí danou částku pouze jednou. Úspěšnému zájemci bude kauce odečtena z nabídnuté kupní ceny. Neúspěšnému zájemci bude kauce vrácena po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji parcely, o kterou se ucházel. Zájemci, který od koupě odstoupí, aniž by získal jinou parcelu, kauce propadne.

Do 60 dnů od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní musí kupující uhradit 50 % kupní ceny pozemku, do 24 měsíců pak musí získat pravomocné stavební povolení umožňující řádné zahájení stavby rodinného domu a uzavřít kupní smlouvu. Doplatek kupní ceny kupující hradí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději před vkladem smlouvy do katastru nemovitostí. Nejpozději do 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy musí kupující vybudovat základy a základovou desku, do dvou let pak musí zkolaudovat stavbu rodinného domu.

Nabídky je možné podávat do 8. dubna 2024 do 15:00, kdy bude zahájeno zasedání hospodářské komise rady města, na němž se budou nabídky otevírat.

Bližší informace k prodeji poskytne majetkoprávní odbor MěÚ Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Jitka Langerová, tel.: 554 254 152, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Záměr a výzvu k podání nabídek v plném znění včetně všech příloh lze najít na úřední desce města.

Stavebníci musí dodržet regulativy dle územní studie. Jedná se především o dodržení uliční čáry dané oplocením oddělujícím stavební pozemky, stavební čáry (vymezuje hranici pozemku určeného k zastavění ve vzdálenosti 4,5m od hranice pozemků a polohu výstavby hlavního objektu stavby), nezastavitelnou část stavebního pozemku (část, kterou nelze zastavět stavbou hlavní ani stavbou plnící funkci doplňkové stavby ke stavbě hlavní), vzájemnými odstupy rodinných domů a výšku zástavby (rodinné domy budou o 1 nadzemním podlaží s možným využitím podkroví, výška hřebene střechy max. 8,0 m nad úrovní podlahy v 1.NP). Rodinné domy mají mít sedlové střechy s hřebenem blízkým symetrii objektů a rovnoběžným s delší stranou půdorysu domu, přípustná je střecha s valbou, polovalbou a pultová, nepřípustná však je střecha oblouková, stanová, plochá. Jako otvory ve střeše jsou povoleny pouze okna „střešní“ a vikýře se sedlovou střechou. Vstupy do objektů mají být přímo do úrovně 1.NP, je možno umístit také vjezd do suterénních prostor v případě, že sklon vyrovnávací rampy nepřesáhne 17%. Krytina je přípustná pouze břidlicové barvy (odstíny šedé.) Stanoven je také tvar stavby – hlavní stavba domu musí být v poměru šířka/délka minimálně 1:1,25. Oplocení parcel z uliční čáry se doporučuje v jednotném stylu - materiálové, výškové i barevné provedení. Výška oplocení v uliční čáře bude jednotná 1,35 m, materiálové řešení zvolí stavebník dle charakteru stavby, jsou doporučeny přírodní barvy. V oplocení může být umístěn pilířek plynu, elektroměru, dopisní schránky, popř. popelnice. Oplocení mezi parcelami a oplocení zadních částí parcel nesmí přesahovat výšku 1,80 m a může být z různého materiálu, nežádostí jsou však neprůhledné ploty (betonové, zděné, prkenné...)

Plné znění Územní studie Rodinné domy - Edrovice II. včetně obrazové části naleznete zde.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště