teplomer web

Krizové opatření vlády od 26. listopadu - maloobchod a služby

Vláda České republiky přijala ve čtvrtek 25. listopadu krizové opatření, kterým upravila maloobchod a některé služby poskytované veřejnosti. Veškerá opatření platí s účinností od pátku 26. listopadu 2021 od 18:00 do soboty 25. prosince 2021 do 23:59.

 • Je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasinech v čase mezi 22:00 a 04:59.
 • Je zakázáno provozování adventních a vánočních trhů (tj. příležitostných trhů zřízených pro předvánoční období) a prodej na nich. Povolen je pouze prodej vánočních stromků, chvojí, jmelí a s nimi souvisejících produktů a ryb a produktů z nich.
 • Je zakázána konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Alkoholické nápoje je možno konzumovat pouze ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb.

Maloobchodní prodejny zboží a provozovny služeb

V maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou vzdělávacích činností pro děti do 18 let, vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob a provoz knihoven musí provozovatelé dodržovat následující pravidla:

 • v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,
 • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než je 1,5 metru, nejde-li členy domácnosti,
 • zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metru), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 • umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 • zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním
 • vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu.

Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra

Pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, platí následující pravidla

 • nařizuje provozovateli, vedle dodržení výše uvedených podmínek, zajistit mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje níže uvedené Podmínky pro vstup,
 • nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat níže uvedené Podmínky pro vstup, před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu splnění Podmínek prokázat; v případě, že zákazník splnění Podmínek neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému zákazníkovi službu poskytnout.

Restaurace, společenské kluby, herny, kasina, diskotéky

Pro provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin platí následující:

 • provozovatelé uvedených provozoven musí dodržovat následující pravidla:
  • zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
  • u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
  • provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro osoby,
  • provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
  • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,
  • v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující nejméně 2 metry,
  • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,
  • provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu u vstupu a v provozovně,
 • zákazník nesmí vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje Podmínky pro vstup; provozovatelům uvedených provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat níže uvedené Podmínky pro vstup, splnění kontrolovat při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před poskytnutím služby; osobě se nařizuje provozovateli splnění Podmínek pro vstup prokázat. V případě, že osoba splnění Podmínek pro vstup při vstupu neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny; pokud ke kontrole dochází před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje poskytnout takové osobě služ Tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že osobě se zakazuje takto zakoupené jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny.

Nákupní centra

Pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 platí následující pravidla:

 • nařizuje provozovateli zajistit viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 • provozovatel musí zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu,
 • zákazníkovi zakazuje konzumovat potraviny v prostorech nákupního centra (včetně prostoru tzv. food court) s výjimkou oddělených vnitřních prostor provozovny stravovacích služ

Tržiště, tržnice, stánky

Pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení)  musí provozovatelé dodržovat následující pravidla:

 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 • v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci
  • v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
  • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny,
  • zákazníkovi se zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech určených pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje Podmínky pro vstup.

Hotely, penziony, krátkodobé ubytování

Pro poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb platí následující:

 • se nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),
 • pokud osoba vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje Podmínky pro vstup, není-li dále uvedeno jinak, zakazuje se jí využít uvedených ubytovacích služeb,
 • poskytovatelům uvedené ubytovací služby se zakazuje službu poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje Podmínky pro vstup; splnění Podmínek pro vstup se nevyžaduje, jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby,
 • poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb se nařizuje u osoby, která musí splňovat Podmínky pro vstup, před zahájením ubytování splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění Podmínek pro vstup prokázat; v případě, že osoba splnění Podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; osoby, které prokáží splnění Podmínek pro vstup, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí splnění těchto podmínek opětovně prokázat,
 • bez splnění výše uvedených podmínek lze ubytovací služby poskytnout:
  • osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,
  • osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,
  • osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby,
  • osobám, které již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto krizového opatření, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto krizového opatření;
  • pro tyto případy se výše uvedená pravidla použijí obdobně, avšak ubytovaná osoba místo splnění Podmínek pro vstup prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
 • bez splnění podmínek lze ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách:
  • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
  • osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

Lázeňská péče

Pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče platí následující:

 • pacientovi se zakazuje nastoupit hospitalizaci, pokud
  • vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, nebo,
  • nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje Podmínky pro vstup nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami, nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí pacienta k hospitalizaci
 • splnění výše uvedených podmínek je poskytovateli nařízeno kontrolovat a pacienti musí splnění těchto podmínek prokázat; v opačném případě se zakazuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče takového pacienta přijmout k hospitalizaci.

Vnitřní sportoviště

Pro provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center platí následující pravidla:

 • zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, Podmínky pro vstup; splnění Podmínek pro vstup se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,
 • nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat níže uvedené Podmínky pro vstup, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění Podmínek pro vstup prokázat; v případě, že osoba splnění Podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
 • nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby,
 • nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu.

Koupaliště, sauny, wellness

Pro provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, saun a solných jeskyní platí následující pravidla:

 • zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, Podmínky pro vstup; splnění Podmínek pro vstup se nevyžaduje v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,
 • nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat níže uvedené Podmínky pro vstup, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění Podmínek pro vstup prokázat; v případě, že osoba splnění Podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
 • nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
  • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu;
  • provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 • nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující.

Lyžařské vleky a lanovky

Pro provoz lyžařských vleků a lanových drah platí následující pravidla:

 • zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, Podmínky pro vstup nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat,
 • nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat níže uvedené Podmínky pro vstup, při prodeji jízdenky (skipasu) splnění těchto podmínek kontrolovat; v případě prodeje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontroluje splnění Podmínek pro vstup provozovatel podle svých technických a provozních možností; osobě se nařizuje provozovateli splnění Podmínek pro vstup prokázat; v případě, že osoba splnění Podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se provozovateli takové osobě jízdenku (skipas) prodat; provozovateli se dále nařizuje kontrolovat splnění Podmínek pro vstup u povinných osob v přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků před využitím služby, a to podle jeho aktuálních organizačních, provozních, personálních a technických možností alespoň namátkově; v případě, že osoba splnění Podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se provozovateli takové osobě umožnit využití služby,
 • nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve vnitřních vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy a osoby je dozorující,
 • nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
  • aktivně brání tomu, aby se osoby ve vnitřních vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků zdržovaly v kratších vzdálenostech, než je 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,
  • umístí dezinfekční prostředky při vstupu do vymezených přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center, sociálního zázemí apod.,
  • zajistí pravidelnou dezinfekci nejčastěji dotýkaných ploch na přepravních zařízeních a ve vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center, sociálního zázemí apod.,
  • zajistí informování zákazníků o pravidlech podle písmen a) až c), a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory,
  • zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným vzduchem v uzavřených prostorách vymezených přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků.

Muzea, galerie, hrady, zámky, zoologické a botanické zahrady

Pro provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav platí následující pravidla:

 • provozovatel prostor nebo organizátorovi akce musí umožnit pouze takové využití kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru, a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován,
 • zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, Podmínky pro vstup; splnění Podmínek pro vstup se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,
 • nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat Podmínky pro vstup, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění Podmínek pro vstup prokázat; v případě, že osoba splnění Podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce.

Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti

Pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let platí následující pravidla:

 • provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce nesmí umožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob,
 • provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce musí vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
 • na uvedených aktivitách se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, Podmínky pro vstup; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění Podmínek pro vstup se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu,
 • provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby, která musí splňovat níže uvedené Podmínky pro vstup, před zahájením uvedené aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění Podmínek pro vstup prokázat; v případě, že osoba splnění Podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění Podmínek pro vstup ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní,
 • organizátorovi vícedenní akce v případě oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 provedeného u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění Podmínek pro vstup se nařizuje zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření; o dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.

Koncerty, divadelní a filmová představení, sportovní utkání

Pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle školského nebo vysokoškolského zákona, nejde-li o akademický obřad, platí následující pravidla:

 • organizátorovi akce se nařizuje neumožnit přítomnost více než 1 000 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“),
 • osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, Podmínky pro vstup, se zakazuje účast na akci; splnění Podmínek pro vstup se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,
 • organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat níže uvedené Podmínky pro vstup při vstupu na akci, se nařizuje splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění Podmínek pro vstup prokázat; v případě, že osoba splnění Podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 metry a všichni diváci musejí být usazeni; to neplatí v případě praktického vzdělávání a zkouš

Hromadné akce

Pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než výše uvedené, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím platí následující pravidla:

 • organizátorovi akce se nařizuje neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob, není-li dále stanoveno jinak,
 • zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, Podmínky pro vstup nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění Podmínek pro vstup se nevyžaduje,
  • pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,
  • jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,
  • jde-li o účast na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
  • jde-li o účast na pohřbu, a to bez omezení počtu osob,
 • organizátorovi akce se nařizuje u osoby, která musí splňovat níže uvedené Podmínky pro vstup, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění Podmínek pro vstup prokázat; v případě, že osoba splnění Podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci,
 • v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy se nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, Podmínky pro vstup s tím, že negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní;
 • organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují Podmínky pro vstup; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne účasti na této č

Shromažďování osob

Právo pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím se omezuje tak, že

 • koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
 • koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Volby do orgánu právnické osoby

Konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob, se omezuje tak, že se

 • zakazuje účast účastníkovi, který
  • vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo,
  • nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje Podmínky pro vstup nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,
 • nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat výše uvedené podmínky při vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor.

 

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo účast osob na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto krizovým opatřením

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
  • osobu do dovršení 18 let věku, nebo
  • osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
  • osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
   • v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1), za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
   • léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
   • léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

pdfÚplné znění krizového opatření

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště