teplomer web

Jaký bude nástup dětí do nového školního roku?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo v úterý 17. srpna 2021 manuál pro školy a školská zařízení k nástupu dětí do škol na začátku školního roku 2021/2022.

Od dětí, žáků a studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci jejich vstupu do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Osoby s příznaky infekčního onemocnění samozřejmě nemohou do budovy školy vstupovat.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. Tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest. Zjednodušeně řečeno – pokud žák nemůže mít respirátor, ale může mít roušku, musí používat roušku.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

Testování ve školách

Během školních letních prázdnin pravděpodobně došlo ke zvýšenému pohybu obyvatel v rámci České republiky, a především pak cestování do a ze zahraničí. Tyto skutečnosti, s ohledem na šíření nových mutací viru SARS-CoV-2, představují nezanedbatelné riziko opětovného zhoršení epidemiologické situace na začátku září. S tím dále souvisí fakt, že v okamžiku zahájení nového školního roku nebude podstatná část žáků ještě očkována.
Proto bude na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 provedeno plošné preventivní testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních a žáků základních škol a středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání, a to 3x po sobě. První test se provede 1. září - v případě přípravných tříd, přípravných stupňů, prvních ročníků a tříd s žáky 1. a vyšších ročníků může ředitel rozhodnout o testování až 2. září. Další testování proběhne 6. září a 9. září 2021.

Jaké testy bude škola používat?

Testování budou školy provádět neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT). Testovací sady budou dodány do škol podle počtu dětí a žáků.

Školy mohou zvolit i variantu testování neinvazivními RT-PCR testy pro samoodběr a samotestování, kterými postačuje testování 1krát týdně. Testování se provádí první vyučovací den v týdnu.

Kdo se testovat nemusí?

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří:

 • splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
 • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Co se stane, když se dítě nebude testovat?

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a střední škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, to znamená ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy. Jsou tedy povinni ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének,
 • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek,
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 • nesmí zpívat,
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
 • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

Co se stane, když žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku?

V tomto případě škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, je škola povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.  

Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je samozřejmě nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Jak to bude ve školní družině?

Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině nebo školním klubu lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole s tou výjimkou, že školní družina nebo školní klub děti a žáky netestují a děti a žáci jim tak mohou předložit čestné prohlášení o negativním výsledku testu provedeného ve škole. Pokud je školní družina nebo školní klub se školou jednou právnickou osobou, pak se žádné čestné prohlášení nepředkládá, protože školní družina nebo školní klub má informace o tom, zda bylo dítě či žák testován nebo zda musí nosit po celou dobu pobytu stanovený prostředek ochrany dýchacích cest.

Budou se testovat také zaměstnanci?

Zaměstnanci jsou povinni dodržovat stejná pravidla jako děti a žáci. Povinné testování se tedy týká všech zaměstnanců základních škol, středních škol, konzervatoří, školních družin, školních klubů, školních jídelen a školních jídelen-výdejen. Zaměstnanci jsou povinni v těch samých termínech, ve kterých probíhá testování dětí a žáků, škole nebo školskému zařízení

 • předložit platný negativní test z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů),
 • podrobit se samotestu na místě - rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeny pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní,
 • na místě prokázat, že podstoupili rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Testy zaměstnanců tedy nezajišťuje škola, ale zaměstnanci jsou povinni si je zajistit sami.

V případě, že nepředloží negativní test nebo se nepodrobí samotestu na místě, je zaměstnanec povinen nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorech budovy nebo ve venkovním prostoru, pokud nelze dodržet rozestup min 1,5 metru od ostatních osob – tato povinnost je totožná s povinností dítěte nebo žáka nosit ochranný prostředek v případě, že se dítě nebo žák nepodrobuje testování a s tím, že výjimky z této povinnosti jsou také totožné.

Povinnost předkládání negativního testu se netýká zaměstnanců, kteří

 • mají řádně ukončené očkování,
 • prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě (180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19).

Podrobnější informace naleznete na jednotném metodickém portálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště