Dnes je středa 22.9.2021 6:53, svátek slaví: Darina

Krizové opatření vlády od pátku 18. prosince - hromadné akce, prodejny, provozovny

Vláda České republiky přijala krizové opatření týkající se hromadných akcí a některých dalších činností s účinností od pátku 18. prosince 2020 do středy 23. prosince 2020 včetně.

 

Kultura

Jsou zakázány koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, s tím, že

 • ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
 • je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
 • u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky.

Společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb je zakázán, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmene a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin.

Jsou zakázány poutě a podobné tradiční akce.

Jsou zakázány návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

V hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách je přítomnost veřejnosti.

V knihovnách je zakázán jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně.

Je zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Vzdělávací akce a zkoušky

Jsou zakázány kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe ve zdravotnických oborech, profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti. Je přitom zakázáno, aby bylo v jeden čas přítomno více než 10 osob a je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.

Herny, kasina, sázkové kanceláře

Provoz heren, kasin a sázkových kanceláří je zakázán.

Sportoviště

Je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Je zakázán provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

V lyžařských areálech jsou provozovatelé povinni dodržovat následující pravidla:

 • provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí řízení front tak, že zákazníci jsou řazeni do samostatných koridorů s jednosměrným postupem osob, v zástupu za sebou, s rozestupy mezi osobami alespoň 2 metry s výjimkou členů domácnosti; vzájemná vzdálenost dvou koridorů od sebe je alespoň 2 metry,
 • provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí, že sedačky s krytem jsou mechanicky zajištěny proti možnosti uzavření a kabiny mají po celou dobu provozu otevřená okénka;

Zoologické a botanické zahrady

Jsou zakázány návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad.

Veletrhy, prodejní výstavy, tržiště, farmářské strhy

Veletrhy jsou zakázány.

Farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště musí dodržovat následující pravidla:

 • je nutno zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry,
 • v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,
 • u každého prodejního místa musí být umístěny nádoby s dezinfekčními prostředky,
 • je zakázáno provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci; tím není dotčena možnost bezplatného poskytování pokrmů v rámci předvánočních nebo vánočních akcí charitativního charakteru,
 • zakázány jsou stoly a místa k sezení.

Stravovací služby

Je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

 • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
 • školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících
 • se prezenčního vzdělávání,
 • provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 a 22:59.

Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 23:00 a 04:59.

Je zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb,

Pokud v provozovně stravovacích služeb není zakázána přítomnost veřejnosti, musí provozovatelé dodržovat následující pravidla:

 • zákazníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • u jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
 • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 • zákaz produkce živé hudby a tance,
 • nebude poskytována možnost bezdrátového připojení na internet pro veřejnost.

V případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.

Ubytovací služby

Je zakázáno poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb

 • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností usnesení vlády.

Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

Činnost nákupních center je možná za následujících podmínek:

 • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 • není poskytována možnost bezdrátového připojení na internet pro veřejnost,
 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
 • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra,
 • infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
 • je zakázán provoz dětských koutků,
 • provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
 • jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
 • prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou.

Kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra, manikúra

Provoz kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží, pedikúry a manikúry je omezen tak, že v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy provozovny, která je přístupná veřejnosti, přičemž děti do 15 let se do počtu zákazníků nezapočítávají, a mezi zákazníky je zachováván rozestup alespoň 2 metry.

Maloobchodní prodej a služby

Je zakázán maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 23:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování

 • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 • lékáren,
 • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 • výše uvedených provozoven stravovacích služeb.

Provozovatel maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb musí dodržovat následující pravidla:

 • v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy;
 • v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li osoby ze společné domácnosti,
 • zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 • umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 • zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
 • jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
 • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

 

pdfÚplné znění krizového opatření

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317