teplomer web

Nová pravidla pro pobyt venku, sportování, sňatky a bohoslužby

Vláda ČR s účinností od pátku 24. dubna stanovila pravidla pro pobyt venku, sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, pro konání svateb, bohoslužeb a pro účast na spolkové činnosti.

Vláda nařídila:

 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
 • konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;

Sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech musí probíhat za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

Pravidla pro konání svateb:

 • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby,
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců,
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

Tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

Pravidla pro účast na bohoslužbě:

 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
 • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty;
 • kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Pravidla pro účast na spolkové činnosti:

 • zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,
 • mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,
 • bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

pdfÚplné znění usnesení vlády o přijetí krizového opatření

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště