teplomer web

Tisková zpráva města Rýmařov k opatřením realizovaným v souvislosti s šířením nákazy koronavirem

Město Rýmařov v období od 10.03. do 16.03.2020 přistoupilo k realizaci celé řady opatření, kterými naplňovalo nařízení vlády České republiky, tak jak byla postupně schvalována. V rámci vlastních pravomocí přijalo vedení města resp. rada města také několik opatření, která pomohou jeho občanům lépe snášet nastalou situaci a umožní naplnění jejich potřeb v maximální možné míře. Cílem vedení města je ochránit všechny občany a zamezit šíření koronaviru.

Středa 11. března 2020

Vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví a v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od čtvrtka 12. března 2020 od 14:00 na dobu 30 dnů.

Na základě toho byly okamžitě uzavřeny:

 • Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál včetně družiny a školní jídelny
 • Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace (zřizovatel Moravskoslezský kraj)
 • Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov, příspěvková organizace včetně školní jídelny a domovů mládeže (zřizovatel Moravskoslezský kraj)
 • Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

Proběhla mimořádná porada vedení Městského úřadu Rýmařov k zabezpečení chodu úřadu a organizací města a života města jako takového.

Čtvrtek 12. března 2020

S účinností od pátku 13. března 2020 vláda ČR dále opatření zpřísnila, takže byla s účinností od pátku 13. března 2020 uzavřena také Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace (zřizovatel Moravskoslezský kraj).

Současně vláda s účinností od pátku 13. března 2020 od 06:00 zakázala

 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení;
 • sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění;
 • výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy;
 • vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. 

Na základě toho byly uzavřeny příspěvkové organizace Městská knihovna Rýmařov a Městské muzeum Rýmařov kromě informačního střediska, které poskytuje specializované služby občanům města (informace o odjezdech autobusů apod.).

Pátek 13. března 2020

Vláda ČR zakázala rovněž provoz informačních center, takže muzeum bylo zcela uzavřeno pro veřejnost. Vláda současně s účinností od pátku 13. března od 20:00 zakázána přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 06:00 v provozovnách stravovacích služeb. 

Proběhla mimořádná porada vedení Městského úřadu Rýmařov k zabezpečení chodu úřadu a organizací města a života města jako takového.

Sobota 14. března 2020

Vláda ČR s účinností od soboty 14. března od 06:00 zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v některých provozovnách.  Současně byla zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování); zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (rychlé občerstvení s výdejovým okénkem, prodej jídla s sebou), který může probíhat bez časového omezení. Zakázán byl rovněž provoz heren a kasin.

Dodržování uvedených opatření kontrolovali strážníci Městské policie Rýmařov.

Neděle 15. března 2020

Proběhla porada vedení města s praktickými lékaři, kteří oznámili, že z epidemiologických důvodů a s ohledem na vysoké riziko nákazy koronavirem při nedostatku ochranných prostředků budou od pondělí provozovat své ordinace v omezeném režimu.

Proběhla porada vedení města s ředitelkou Mateřské školy Rýmařov, která předložila informace o karanténních opatřeních nařízených pedagogickým pracovníkům a související sporné otázky se zajištěním provozu školky. Vedení města odsouhlasilo okamžité uzavření všech pracovišť MŠ.

Pondělí 16. března 2020

Proběhla mimořádná porada vedení Městského úřadu Rýmařov k zabezpečení chodu úřadu.

Proběhla porada vedení města s řediteli a jednateli organizací města se starostou Ing. Luďkem Šimko a místostarostkou Ing. Lenkou Vavřičkovou k zabezpečení provozu města v nouzovém stavu.

 • Základní škola: po dobu uzavření budou pedagogové zasílat rodičům informace k domácí přípravě dětí prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-mailem, školní jídelna není v provozu.
 • Mateřská škola: navrženo uzavření školy, prodiskutována možnost využití prostor školy pro naplnění požadavků usnesení vlády č. 89 Sb., o přijetí krizového opatření – zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy
 • Městská knihovna, Městské muzeum, Středisko volného času: uzavřeno, probíhají inventarizační práce, úklid a další provozní činnosti.
 • Městské služby Rýmařov, s.r.o.: omezený provoz, úklid města a odvoz komunálního odpadu je zajištěn, je zrušen mobilní svoz objemného odpadu plánovaný postupně od začátku dubna. Pro veřejnost je uzavřen provoz odpadového centra i recyklačního dvora. K návštěvě je nutno se objednat telefonicky.
 • Byterm Rýmařov, p.o.: omezený provoz, jsou zajišťovány opravy jen vážných havárií na bytovém fondu v nezbytném rozsahu, nájemní smlouvy možno podepisovat po předchozí telefonické domluvě.
 • Teplo Rýmařov, s.r.o.: omezený režim, k návštěvě je nutno se objednat telefonicky.

Proběhlo jednání rady města, která přijala několik usnesení:

 • 1974/39/20 - uzavření Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace s účinností od 16.03.2020 až do odvolání
 • 1975/39/20 - omezení provozu Městského úřadu Rýmařov tak, že s účinností od 16.03.2020 až do odvolání budou budovy městského úřadu uzavřeny a zaměstnanci úřadu budou příslušnou agendu vyřizovat elektronicky, prostřednictvím telefonu nebo provozovatele poštovních služeb
 • 1976/39/20 - zřízení služby zajišťující zásobování osob, kterým byla příslušnými orgány nebo praktickým lékařem nařízena karanténa a zároveň jsou odkázány samy na sebe a pomoc druhých, a to v rozsahu dvou nákupů potravin a hygienických potřeb týdně do částky 500 Kč/nákup, kdy cena nákupu bude objednateli služby účtována po ukončení karantény.
 • 1977/39/20 - výjimka z podmínek poskytování služeb Seniortaxi spočívající v přepravě osob, které splňují podmínky poskytování této služby (věk a trvalý pobyt), ačkoliv nejsou zaregistrovány na odboru sociálních služeb a nedisponují průkazem „SeniorTAXI Rýmařov“. Tyto osoby prokáží splnění podmínek při nástupu do vozidla Seniortaxi předložením svého občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, z nějž bude patrný věk a trvalý pobyt zájemce o službu.

V 15:00 hod proběhlo jednání bezpečnostní rady města a krizového štábu města (přítomni mimo jiné plk. Ing. Jiří Patrovský – zástupce územního odboru Hasičského záchranného sboru Bruntál, Bc. Michal Kaláb - zástupce obvodního oddělení Policie ČR, Lumír Sedláček – vrchní strážník Městské policie Rýmařov a Vítězslav Skoupil – velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Rýmařov). Starosta informoval přítomné o postupných krocích vedení města k ochraně občanů a zabezpečení jejich potřeb s cílem zamezit šíření koronaviru. Členové bezpečností rady, kteří jsou současně členy bezpečnostních rad okolních ORP, konstatovali, že opatření města jsou dostatečná a nenavrhli žádné další kroky k ochraně obyvatel. Opatření města Rýmařov odpovídají opatřením přijatým okolními ORP (Bruntál, Krnov). Starosta dále informoval o nedostatku jakýchkoli dezinfekčních a ochranných prostředků (roušky, respirátory, brýle,...), a to nejen u úředníků, ale i v nemocnici a u praktických lékařů. Rovněž byla projednána nedisciplinovanost občanů města, kteří se navracejí z rizikových oblastí a nehlásí se do karantény, případně pravidla karantény porušují.  

Všechna přijímaná opatření a realizované změny ve sledovaném období byly průběžně konzultovány s příslušnými správními orgány.

Občané jsou průběžně informováni na webových stránkách města a prostřednictvím Facebooku. Opakovaně je zdůrazňována nutnost ohleduplného a vstřícného chování a minimalizace pohybu ve veřejném prostoru. Rovněž je apelováno na to, aby po návratu z rizikových oblastí nebo v případě podezření z nákazy, ať už na základě kontaktu s osobou s potvrzenou nákazou virem Covid 19, nebo pociťováním příznaků (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů nebo kloubů) občané kontaktovali svého praktického lékaře, linku 112 nebo Státní zdravotní ústav (nonstop infolinka 724 810 106, 725 191 367).

Ing. Luděk Šimko, starosta
Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště