teplomer web

Kam s obsahem jímek na vyvážení?

V poslední době se na městský úřad obracejí občané, vlastníci jímek na vyvážení u rodinných domků, s dotazem, kam vyvážet obsah jímek. Dotazy k likvidaci obsahu jímek zjevně souvisí s novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, která vešla v platnost od 1. ledna 2019.

Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad k uvedenému sděluje, že dle ustanovení § 38 odst. 8 vodního zákona je ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

V Rýmařově je obsah jímek na vyvážení nutno likvidovat pouze na městské čistírně odpadních vod, a to prostřednictvím oprávněné osoby – Městských služeb Rýmařov s.r.o., případně prostřednictvím jiné osoby, která má oprávnění dle živnostenského zákona. Jiné způsoby likvidace odpadních vod zákon neumožňuje. Způsoby „likvidace“ odpadních vod z jímek, které byly v minulosti tolerovány (např. hnojení zahrádky, vyvážení na pole apod.) již zákon neumožňuje, a naopak nesprávný způsob likvidace odpadních vod je možno postihnout sankcí dle zákona.

K prokázání likvidace obsahu jímek v souladu se zákonem je povinností vlastníků jímek po dobu nejméně dvou let archivovat doklady o vývozu jímek. Obecně se doporučuje vlastníkům zejména starších jímek, u nichž je pochybnost o těsnosti jímky, zkoušku těsnosti nechat provést, v ideálním případě (je-li to technicky možné), se napojit na veřejnou kanalizaci. To i z důvodu narůstajícího počtu stížností (např. kvůli zápachu nebo podmáčení pozemků) nejen sousedů, ale i jiných všímavých občanů, které vodoprávní úřad potom musí řešit zejména v okamžiku, kdy vlastník jímky doloží např. pouze jeden nebo dva doklady o vývozu jímky za rok v objemech neodpovídajících kapacitě jímky a počtu jejich uživatelů. V takových případech je zřejmé, že jímka je netěsná a odpadní vody vsakují do vod podzemních, což je v rozporu se zákonem. Pro potvrzení možných úniků odpadních vod z jímky je posléze požádán o součinnost stavební úřad, který může nařídit provedení zkoušky těsnosti jímky. Ve všech doposud takto řešených případech se potvrdila netěsnost kontrolovaných jímek, z čehož následně vyplynuly další opatření stavebního úřadu (např. uložená povinnost přetěsnit jímku nebo vybudovat novou) a případné sankce.

V případě dotazů k tomuto tématu se můžete obrátit osobně nebo telefonicky na pracovníky Městského úřadu v Rýmařově, odboru životního prostředí, tel. 554 254 312, 554 254 314.

Ing. Evžen Vaštík, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Rýmařov
Milan Rozsíval, referent odboru životního prostředí MěÚ Rýmařov

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště