teplomer web

Město nabídne nové parcely pro rodinné domy - aktualizováno

V Edrovicích za ulicí Karla Schinzela se právě dokončuje výstavba inženýrských sítí pro 13 nových rodinných domů, dokončení a kolaudace se předpokládá v září 2019. Po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a vyhotovení geometrického plánu, který přesně vymezí jednotlivé parcely a určí jejich výměru, bude spuštěn samotný proces prodeje. 

Záměr prodeje částí stávajících pozemků schválilo zastupitelstva města pod číslem 213/6/19 dne 27.06.2019 a na úřední desce je dostupný pod odkazem zde. Plánovanou situaci lokality a budoucích domků naleznete zde.

Na základě výzvy k podání nabídek, kterou město zveřejní pravděpodobně v září nebo v říjnu 2019, budou moci zájemci podat přihlášku do výběrového řízení (nabídku). Zájemci budou moci podat nabídku na více parcel. Přihlašovací období bude trvat nejméně 1 měsíc, takže termín pro doručení přihlášek bude stanoven pravděpodobně na říjen-prosinec 2019. V případě, že bude jeden zájemce úspěšný na více parcelách, bude vyzván, aby si jednu z nich vybral. U parcel, které budou takto vráceny (vítěz odstoupí), se pořadí posune o jedno místo a parcela bude prodána zájemci, který nabídl druhou nejvyšší částku. Zájemcem o parcelu může být jen fyzické osoby (jednotlivec, společné jmění manželů nebo spoluvlastnictví), další kritéria, nejsou stanovena. Pozemky jsou určeny pouze pro výstavbu rodinného domu pro individuální bydlení. Jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena, ke které budou při prodeji následně připočteny příspěvky na vybudování sítí a náklady spojené s převodem.

Podle rozhodnutí zastupitelstva města číslo 214/6/19 ze dne 27.06.2019 je základní cena pozemků stanovena ve výši 200 Kč/m2. Tato cena bude minimální nabídkovou cenou, ze které budou zájemci vycházet při podání svých nabídek. Pro představu zájemců uvádíme orientační cenu pozemků při takto stanovené ceně (dosud není k dispozici geometrický plán, takže není známa přesná výměra pozemků:

 pozemek

přibližná výměra

[v m2]

orientační/minimální

prodejní cena 

[v Kč]

  RD č. 1

1 181  

435 610 Kč  

  RD č. 2

1 932  

770 015 Kč  

  RD č. 3

1 017  

362 584 Kč  

  RD č. 4

1 250  

466 334 Kč  

  RD č. 5

1 146  

420 025 Kč  

  RD č. 6

1 214  

450 304 Kč  

  RD č. 7

1 050  

377 278 Kč  

  RD č. 8

979  

346 730 Kč  

  RD č. 9

936  

329 769 Kč  

  RD č. 10

1 022  

364 810 Kč  

  RD č. 11

1 045  

375 052 Kč  

  RD č. 12

1 068  

385 293 Kč  

  RD č. 13

1 152  

422 697 Kč  

Skutečná kupní cena se tak bude lišit podle upřesněné výměry a podle částky, o kterou uchazeč navýší základní cenu. Výslednou kupní cenu při různých nabídkách si zájemci mohou propočítat v přiloženém excelovém souboru.

Nabyvatelé nemovitosti navíc musí počítat i s úhradou daně z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění. Sazba daně činí 4 % ze sjednané kupní ceny bez DPH.

Upozorňujeme rovněž zájemce na skutečnost, že pozemky se nacházejí v lokalitě, kde byla dříve provozována zemědělská činnost, takže nově vybudované zastavěné plochy pod rodinnými domy a veškeré zpevněné plochy se budou muset před vydáním stavebního povolení vyjmout ze zemědělského půdního fondu. S tím jsou spojeny odvody, jejichž orientační sazba se pohybuje v dané lokalitě podle konkrétní BPEJ a dané třídy ochrany od 3,60 Kč/m2 až po 45,72 Kč/m2. Část odvodů ve výši 55 % je příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a 30 % je příjmem rozpočtu obce, na jejímž území se odňatá zemědělská půda nachází. Při posuzování odnětí zemědělské půdy a při výpočtu odvodů za odňatou zemědělskou půdu se vychází z celkové plochy zemědělské půdy požadované pro cílový záměr, proto nelze v této chvíli předem poskytnout konkrétnější informace týkající se konečné výše odvodů. Bližší informace týkající se odnětí zemědělské půdy poskytne odbor životního prostředí MěÚ Rýmařov, náměstí Svobody 5, Mgr. Bronislava Bartoňová.

Požadavky na umístění, upořádání a řešení staveb v této lokalitě jsou vymezeny v Územní studii RD Edrovice II, která je schválena a vložena do evidence územně plánovací činnosti ode dne 06.01.2014. Součástí územní studie je textová část s popisem urbanistických, architektonických a estetických požadavků a výkresová část, zejména výkres č. 5 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ, kde jsou tyto požadavky stanoveny (uliční čára, stavební čára, prostor k zastavění, podlažnost, tvar a barevné řešení rodinných domů a doplňujících staveb). S ohledem na stávající charakter a hodnoty okolí území se nepřipouští srubové a roubené typy staveb, návrhy jednotlivých rodinných domů budou posuzovány individuálně v řízení o umístění stavby. Další informace lze získat u jednotlivých referentů na zdejším stavebním úřadě.

Po schválení prodeje v zastupitelstvu města bude s úspěšným zájemcem (kupujícím) uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní (SBS), kdy kupující musí nejpozději do 60 dnů od jejího podpisu uhradit městu 50% kupní ceny s DPH. Následně, resp. po podpisu SBS, bude zájemci běžet 12měsíční lhůta, ve které musí město vyzvat k uzavření kupní smlouvy (KS) a doložit pravomocné stavební povolení či jiné opatření příslušného orgánu veřejné správy umožňující řádné zahájení stavby rodinného domu na pozemku a doplatit druhou polovinu kupní ceny. V KS bude sjednán závazek kupujícího do 12 měsíců od uzavření KS vybudovat na pozemku minimálně základy a základovou desku rodinného domu. V případě, že kupující nedodrží tento termín, má město právo na odstoupení od smlouvy a na zaplacení smluvní pokuty kupujícím ve výši 20 % z celkové kupní ceny bez DPH. Řádné splacení smluvní pokuty bude zajištěno blankosměnkou vlastní.

Bližší informace k prodeji lze získat na finančním odboru MěÚ Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Ing. Lucie Svobodová.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště