teplomer web

Logo RymarovMěstský znak tvoří na modrém poli zlatá, heraldicky vpravo otočená, vlčice ve skoku shora šikmo prostřelená zlatým šípem. Tento motiv nese nejstarší rýmařovské pečetidlo z roku 1543. Tento znak se rovněž nachází vytesán na pískovcovém kameni s datem 1844 zasazeném nad vchodem do radnice. Zde je však vlčice otočená nesprávně heraldicky vlevo.

V roce 1994 udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Milan Uhde ve smyslu § 5 zákona ČNR č. 369/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) městu Rýmařov právo užívat prapor města.

Užívání znaku a praporu města Rýmařova se řídí ustanoveními § 34a zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Znak a prapor města lze užívat výhradně ve schválených podobách a není možno jej jakýmkoli způsobem modifikovat.

 Znak města Rýmařova může užívat v souladu s §34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění pouze město, jeho orgány,  jím zřízené nebo založené organizace a právnické osoby.

Jiné subjekty mohou užívat znak města pouze se souhlasem Rady města Rýmařova. Žádost o souhlas s použitím znaku města se předkládá prostřednictvím odboru školství a kultury, žadatel uvede důvod a způsob užití znaku města, případně přiloží návrh či vzorek použití znaku. Pokud je znak města užíván v rozporu s uděleným souhlasem nebo nedůstojným způsobem, Rada města udělený souhlas odejme.

Prapor mesta3K užívání praporu města Rýmařova v souladu s ustanovením § 34a  odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném  znění není nutný souhlas města. Je však zakázáno takové užívání praporu města Rýmařova, kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu.

 

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště