Dnes je sobota 16.1.2021 16:45, svátek slaví: Ctirad

Odbor regionálního rozvoje

Kontakty

Odbor regionálního rozvoje zajišťuje úkoly na úseku regionálního rozvoje, investiční výstavby města (včetně správy, rekonstrukcí a výstavby místních komunikací a mostů).

Rozsah činnosti:

Regionální rozvoj

 • připravuje, koordinuje a realizuje strategické dokumenty města, podílí se na koncepci rozvoje regionu,
 • zajišťuje přípravu a administraci projektů dotovaných z fondů EU, ministerstev, státních fondů a ostatních poskytovatelů dotací,
 • ve správním obvodu poskytuje informace obcím a občanům o rozvojových programech a koncepčních záměrech regionu a poskytuje metodickou pomoc obcím při získávání finančních dotací, zejména v rámci strukturálních fondů EU,
 • spolupracuje při přípravě rozvojových projektů s předpokládanou spoluúčastí města, sleduje a vyhledává aktuální dotační tituly

Investice - pro Rýmařov a jeho místní části

 • zajišťuje inženýrskou činnost investora při investičních akcích města a při opravách v nákladech nad 0,5 mil. Kč,
 • zajišťuje přípravu stavebních investic od jejich zadání až po nabytí právní moci příslušných povolení,
 • zajišťuje komplexní realizaci investičních záměrů města v oblasti výstavby, je pověřen přípravou smlouvy o právu stavby v rámci investičních akcí zajišťovaných městem. Smlouvy zakládající právo provést stavbu v tomto případě nebudou předkládány k odsouhlasení radě města; k podpisu smluv zakládajících právo provést stavbu je oprávněn starosta města,
 • v rámci činnosti související s náplní odboru zajišťuje zadávání veřejných zakázek dle platných právních předpisů a platnou směrnicí města; uzavírání smluv o dílo, provádění technického dohledu při realizaci staveb, přejímání staveb a předávání do užívání,
 • sleduje stav čerpání finančních prostředků investičních akcí,
 • v souladu s příslušnou interní směrnicí o účetnictví města vypracovává „Zařazovací protokol“ pro zařazení majetku do užívání, který byl pořízen převážně v rámci investiční činnosti města

Místní komunikace – pro Rýmařov a jeho místní části

 • vede předepsanou evidenci místních komunikací, mostů, zajišťuje pravidelné prohlídky a předkládá návrhy opatření z nich vyplývající,
 • stanovuje podmínky pro zásahy do místních komunikací

Místní hospodářství - pro Rýmařov a jeho místní části

 • zadává a přebírá práce prováděné Městskými službami Rýmařov s.r.o. na úseku oprav, rekonstrukcí a stavební údržby místních komunikací a chodníků.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317