teplomer web

Odbor životního prostředí

Seznam podaných žádostí o ZS dle zákona o ochraně ovzduší - stav ke dni 31.12.2021

Kontakty

Odbor životního prostředí v oblasti samosprávy zajišťuje úkoly na úseku tvorby zdravého životního prostředí, čistoty obce, odpadového hospodářství, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, městské zeleně a ostatních ploch. Vlastní realizace prací je zajišťována převážně prostřednictvím společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. se 100% majetkovou účastí města. Při zajišťování správy městských lesů spolupracuje se společností Spojené lesy s.r.o. Podílí se na přípravě podkladů pro vydání obecně závazných vyhlášek města Rýmařov. Vykonává státní správu na úseku vodního hospodářství, lesního hospodářství a myslivosti, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny.

Státní ochrana přírody a krajiny (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a související předpisy) povoluje a eviduje kácení dřevin rostoucích mimo les, rozhoduje o uložení náhradní výsadby, navrhuje vyhlášení památných stromů a jejich ochranných pásem.

Rybářství (dle zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění a vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství, v platném znění) vydává rybářské lístky, ustanovuje rybářské hospodáře, ustanovuje rybářskou stráž.

Státní správa vodoprávních úřadů (dle zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění)

 • stanovuje podmínky a výjimky pro použití závadných látek
 • vydává stavební povolení k vodním dílům, schvaluje manipulační řád vodního díla
 • stanovuje ochranná pásma vodního díla a vodního zdroje
 • vydává ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu
 • vydává souhlas ke stavbám obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích,
 • zajišťuje pracovní pohotovost pro případ havárie. 

Výkon státní správy lesů v pravomoci obce s rozšířenou působností (dle zák. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon) v platném znění) vydává prohlášení pozemku za lesní pozemek, souhlas k vydání územního rozhodnutí pro lesní pozemky, eviduje a povoluje oznámení o konání organizovaných sportovních akcí na lesních pozemcích, uděluje licence pro výkon odborného lesního hospodáře, ustanovuje lesní stráž, vydává dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, atd.

Výkon státní správy myslivosti (dle zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění) vydává a odebírá lovecké lístky, schvaluje honitby a eviduje smlouvy o pronájmech honiteb, eviduje myslivecké hospodáře a myslivecké stráže, schvaluje všechny plány mysliveckého hospodaření, řeší škody zvěří na honebních pozemcích, řídí myslivost, atd.

Ochrana zvířat proti týrání (dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání) řeší přestupky a správní delikty

Ochrana zemědělského půdního fondu (dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění) vydává souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvl. předpisů, schvaluje změnu kultury z louky nebo pastviny na ornou půdu, vydává souhlas k trasám liniových staveb, vydává souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace.

Ochrana ovzduší (dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),

 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů, kontroluje dodržování zákona a projednává přestupky fyzických osob (za celý správní obvod ORP),
 • eviduje a kontroluje stacionárních zdroje v rodinných domech, bytech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci.

Státní správa v odpadovém hospodářství (dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění)

 • vydává vyjádření ke zřízení zařízení ke zneškodnění odpadů, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, a vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,
 • vede evidenci odpadů, autovraků, shromažďovacích a sběrových míst odpadů a dopravců odpadů,
 • vydává souhlas ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů
 • kontroluje, jak jsou právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů,

Místní hospodářství pro Rýmařov a jeho místní části

 • zadává a přebírá práce prováděné Městskými službami Rýmařov s.r.o. na úseku čistoty města, zimní údržby, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, správy hřbitovů, vodního a odpadového hospodářství
 • ve spolupráci s městskou policií dohlíží nad dodržováním obecně závazných vyhlášek města Rýmařova č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města včetně nakládání se stavebním odpadem a č. 10/2005 o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně, a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Rýmařov

Územní plánování a stavební řád zajišťuje vydávání závazného (koordinovaného) stanoviska dotčených orgánů, vykonávajících činnost v působnosti MěÚ Rýmařov ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Životní prostředí – samospráva

 • provádí předprojektovou přípravu projektů v oblasti životního prostředí včetně možností jejich financování z fondů EU a ostatních dotačních zdrojů,
 • zajišťuje evidenci zeleně, její vyhodnocení, náhradní a další výsadby a dosadby a další rozvoj,
 • zpracovává a schvaluje povodňové plány, protipovodňová opatření,
 • vydává stanoviska k zásahům do ploch veřejné zeleně,
 • sleduje ztrátovost autobusové dopravy, zastupuje město při projednávání jízdních řádů,
 • dohlíží nad dodržováním nařízení č. 03/2015, kterým se stanovuje rozsah a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikacích a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště