teplomer web

Odbor dopravy

Kontakty

Odbor dopravy   zajišťuje výkon státní správy veškerých agend na úseku evidence řidičů, autoškol, registru vozidel, taxislužby, vnitrostátní linkové dopravy a správního řízení dopravních přestupků. ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rýmařov, která je vymezena obcí, Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov a Velká Štáhle.  V oblasti samosprávy zajišťuje povolení vjezdu, vydávání parkovacích karet, dopravní značení na místních komunikacích, vydává vyjádření a podmínky města na vyhrazené parkování a předzahrádky. Výkon samosprávy je prováděn na území města Rýmařov a jeho místních částí Stránské, Ondřejov, Jamartice, Edrovice, Janovice a Janušov.

Úsek autoškol 

(zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

 • rozhoduje o udělení a odejmutí registrace k provozování autoškol a veškeré změny související s registrací autoškol,
 • organizačně zajišťuje zkoušky a přezkoušení odborné způsobilosti,
 • provádí kontrolu dodržování podmínek a plnění povinností stanovených zákonem o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů autoškol.

Úsek evidence řidičů

(zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů) 

 • vede registr řidičů a neřidičů, vydává výpis z evidenční karty řidiče nebo neřidiče a vydává výpis bodového hodnocení,
 • eviduje přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích a provádí blokace ZŘMV,
 • vede správní řízení pro rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu,
 • přijímá žádosti o vydání řidičského průkazu a vydává řidičské průkazy, po zkouškách nebo po rozšíření řidičského oprávnění, výměnu řidičských průkazů ze zákona nebo z důvodu změn údajů v řidičském průkazu,
 • vydává a provádí výměnu mezinárodního řidičského průkazu,
 • vydává náhradní doklady řidičského průkazu,
 • provádí výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo státy EU,
 • odnímá a vrací řidičská oprávnění,
 • zpracovává podklady a vydává paměťové karty do digitálních tachografů.

Úsek registru vozidel 

(zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

 • registruje silniční a zvláštní vozidla,
 • zapisuje změny vlastníka nebo provozovatele vozidel,
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva,
 • zapisuje změny údajů,
 • vyřazuje silniční a zvláštní vozidla z provozu a vyznačuje zánik silničních a zvláštních vozidel,
 • provádí vývoz silničního a zvláštního vozidla,
 • vyplňuje a vydává duplikáty dokladů k vozidlům (osvědčení o registraci silničního vozidla, osvědčení o registraci zvláštního vozidla, technické osvědčení samostatného technického celku),
 • uděluje oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • provádí výdej dat z Registru silničních vozidel.

Dopravní úřad

(základní právní předpis - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek)

 • uděluje, provádí změny nebo odnětí licencí vnitrostátní linkové dopravy,
 • schvaluje jízdní řády a jejich změny,
 • vydává závazná stanoviska dopravního úřadu k udělení licence.

Úsek taxislužby

 (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů) 

 • uděluje oprávnění řidičům taxislužby,
 • vede evidence vozidel taxislužby, vydává průkaz řidiče taxislužby, přepravní podmínky provozování, přidělení a vystavení evidenčního čísla a odebrání pominou-li důvody pro jeho vydání.

Úsek správního řízení – dopravní přestupky 

(zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) 

 • projednává a vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení u dopravních přestupků, alkoholismu, zákonného pojištění a provozování vozidla,
 • projednává a vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení formou blokového řízení (§125),
 • projednává a vydává rozhodnutí o upuštění zbytku trestu zákazu řízení podle přestupkového zákona,
 • projednává všechny správní delikty dle zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
 • projednává a vydává rozhodnutí o všech správních deliktech dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Úsek samosprávy 

V oblasti výkonu samosprávy na území města Rýmařov a jeho místních částí Stránské, Ondřejov, Jamartice, Edrovice, Janovice a Janušov:

 • vydává povolení k vjezdu na místní komunikace, tam kde je umístěno DZ „Vjezd povolen MěÚ Rýmařov“,
 • vydání povolení k parkování dle nařízení města,
 • zajišťuje pro žadatele vyjádření a podmínky vlastníka místních komunikací, kterým je město Rýmařov ve věcech žádostí podaných u silničního správního úřadu podle ust. § 25 odst. 6 písm. c, bodu 1, 4, 5, 6, písm. e, f zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 • zajišťuje za vlastníka MK dopravní značení na území Města Rýmařov,
 • spolupracuje při koordinační činnosti v oblasti integrovaného dopravního systému dopravní obslužnosti území,
 • vydávání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu a označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče nebo označení vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště