teplomer web

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kontakty

Působnost odboru dopravy a silničního hospodářství ve vztahu k občanům má charakter státní správy. Zajišťuje svoji činnost ve správním území obce Rýmařov, Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov a Velká Štáhle.

Na úseku silničního hospodářství je výkon samosprávy prováděn na území města Rýmařov a jeho místních částí Stránské, Ondřejov, Jamartice, Edrovice, Janovice a Janušov.

Úsek autoškol 

 • připravuje podklady pro rozhodnutí o udělování a odejmutí registrace k provozování autoškol a veškeré změny související s registrací autoškol,
 • organizačně zajišťuje zkoušky a přezkoušení odborné způsobilosti,
 • provádí kontrolu dodržování podmínek a plnění povinností stanovených zákonem o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů autoškol.

Úsek evidence řidičů

 • vede registr řidičů a neřidičů, vydává výpis z evidenční karty řidiče nebo neřidiče a vydává výpis bodového hodnocení,
 • eviduje přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích a provádí blokace ZŘMV,
 • vede správní řízení pro rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu,
 • přijímá žádosti o vydání řidičského průkazu a vydává řidičské průkazy, po zkouškách nebo po rozšíření řidičského oprávnění, výměnu řidičských průkazů ze zákona nebo z důvodu změn údajů v řidičském průkazu,
 • vydává a provádí výměnu mezinárodního řidičského průkazu,
 • vydává náhradní doklady řidičského průkazu,
 • provádí výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo státy EU,
 • odnímá a vrací řidičská oprávnění,
 • zpracovává podklady a vydává paměťové karty do digitálních tachografů.

Úsek registru vozidel

 • registruje silniční a zvláštní vozidla,
 • zapisuje změny vlastníka nebo provozovatele vozidel,
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva,
 • zapisuje změny údajů,
 • vyřazuje silniční a zvláštní vozidla z provozu a vyznačuje zánik silničních a zvláštních vozidel,
 • provádí vývoz silničního a zvláštního vozidla,
 • vyplňuje a vydává duplikáty dokladů k vozidlům (technický průkaz silničního vozidla, technický průkaz zvláštního vozidla, osvědčení o registraci silničního vozidla, osvědčení o registraci zvláštního vozidla, technické osvědčení samostatného technického celku),
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí a rozhoduje ve správním řízení o schválení technické způsobilosti přestavby silničního vozidla, včetně následných úkonů až po zápis do registru silničních vozidel,
 • uděluje oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • provádí výdej dat z Centrálního registru vozidel.

Úsek taxislužby

 (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů)

 • vydává průkaz způsobilosti řidiče taxislužby, stanovuje přepravní podmínky provozování taxislužby, zabezpečuje přidělení a vystavení evidenčního čísla a odebrání způsobilosti řidiče, pominou-li důvody pro jeho vydání,
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče taxislužby.

Úsek správního řízení – dopravní přestupky

 • projednává a zpracovává podklady pro rozhodnutí v přestupkovém řízení u dopravních přestupků, alkoholismu, zákonného pojištění a provozování vozidla,
 • projednává a zpracovává podklady pro rozhodnutí v přestupkovém řízení,
 • projednává a zpracovává podklady pro rozhodnutí o upuštění zbytku trestu zákazu řízení podle přestupkového zákona,
 • projednává všechny správní delikty dle zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
 • projednává a zpracovává podklady pro rozhodnutí o všech správních deliktech dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Úsek silničního hospodářství v přenesené působnosti vykonává státní správu na území obcí Rýmařov, Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov a Velká Štáhle:

 • povoluje připojování na silnice II. a III. třídy a na místní komunikace,
 • povoluje zařazení nebo vyřazení pozemní komunikace do kategorie silnice nebo místní komunikace,
 • povoluje uzavírky a objížďky na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
 • povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací,
 • povoluje výjimky ze zákazu činnosti v ochranném pásmu silnic II. a III. tříd,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu, užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích v rámci své působnosti;
 • projednává a zpracovává podklady pro rozhodnutí o všech správních deliktech dle § 42a, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti výkonu samosprávy na území města Rýmařov a jeho místních částí Stránské, Ondřejov, Jamartice, Edrovice, Janovice a Janušov:

 • vydává povolení k vyhrazenému parkování na místních komunikacích,
 • vydává povolení k vjezdu na místní komunikace, tam kde je umístěno dopravní značení „Vjezd povolen MěÚ Rýmařov“,

zajišťuje pro žadatele vyjádření a podmínky vlastníka místních komunikací, kterým je město Rýmařov, ve věcech žádostí podaných u silničního správního úřadu podle ust. § 10, 24, 25 odst. 6 písm. c, bodu 1, 2, 4, 5, 6, písm. e, f, g zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště