teplomer web

Odbor právní a živnostenský úřad

Kontakty

Odbor právní a živnostenský úřad vykonává státní správu v přenesené působnosti podle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, vše ve znění pozdějších předpisů. Je centrálním registračním místem (CRM), které zajišťuje pro podnikatelskou veřejnost administrativní, evidenční a registrační služby, které souvisejí s podnikáním v oblasti živností řemeslných vázaných, koncesí a živnosti volné. Je kontaktním místem Czech POINT. Zajišťuje výkon státní správy na úseku podnikání zemědělských podnikatelů. Poskytuje poradenství v oblasti spotřebitelsko - podnikatelských vztahů.

Živnostenský úřad působí na území měst a obcí Rýmařov, Břidličná, Horní Město, Dobřečov, Dolní Moravice, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Tvrdkov, Ryžoviště, Stará Ves, Velká Štáhle včetně všech jejich částí.

Vedoucí odboru právního a živnostenského úřadu je právníkem města.

Registrační a správní činnost

 • přijímá ohlášení živností, žádosti o udělení koncese a žádosti o zrušení živnostenských oprávnění právnických, fyzických a zahraničních osob,
 • rozhoduje o udělení koncese,
 • provádí změny údajů v živnostenském rejstříku na žádost podnikatele, z moci úřední nebo v důsledku úpadku podnikatele,
 • přerušuje provozování živnosti,
 • ruší živnostenská oprávnění a pozastavuje provozování živnosti pro porušení živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů,
 • spolupracuje s příslušnými orgány státní správy,
 • vyměřuje správní poplatky dle sazebníku,
 • zajišťuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze živnostenského zákona, zákona o živnostenských úřadech a zvláštních právních předpisů v souladu s legislativou Evropské unie,
 • zabezpečuje archivaci a evidenci spisových materiálů podnikatelů,
 • vede živnostenský rejstřík, vydává výpisy, opisy a potvrzení o zápisu z rejstříku,
 • zajišťuje poskytování informací žadatelům (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím),
 • přijímá žádosti a rozhoduje o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů,
 • vydává fyzickým i právnickým osobám osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů,
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů,
 • centrální registrační místo (CRM) zajišťuje pro podnikatelskou veřejnost administrativní, registrační a evidenční služby, související s podnikatelskou činností,
 • CRM předává údaje z registrací podnikatelů dotčeným orgánům státní správy v zákonem stanovených lhůtách,
 • vydává na žádost výpisy z registrů Czech POINT, 
 • je editorem základního registru osob.

Kontrolní činnost

 • provádí kontrolu plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními předpisy v oblasti živnostenského podnikání, 
 • ukládá pokuty v blokovém a přestupkovém řízení za porušení povinností stanovených živnostenskoprávními předpisy,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání,
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v znění pozdějších předpisů,
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zák. č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době,
 • poskytuje poradenství v oblasti spotřebitelských vztahů, zpracovává údaje pro mezinárodní Expertní skupinu pro spotřebitelské stížnosti při Evropské komisi.

Právník města

 • poskytuje právní poradenství vedení města a jeho orgánům, organizačním složkám města a jednotlivým odborům Městského úřadu Rýmařov v oblasti veřejných zakázek,
 • plní úlohu opatrovníka ve správních řízeních vedených odbory Městského úřadu Rýmařov, vyjma odboru sociálních věcí.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště