teplomer web

Odbor školství a kultury

Kontakty

Odbor školství a kultury zabezpečuje v rozsahu platných právních předpisů úkoly na úseku činnosti škol a školských zařízení, školního stravování, rozvoje kultury (muzeum, knihovna, kino, vedení městské kroniky, spolupráce s církvemi), ochrany místních kulturních památek, využití volného času, tělovýchovy a sportu, rozvoje cestovního ruchu a propagace města, informační činnosti, zahraničních vztahů a spolupráce s partnerskými městy, administrativně zajišťuje činnost komise pro občanské záležitosti, komise pro výchovu, vzdělávání a sport, komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy.

Příspěvkovými organizacemi spadajícími do působnosti odboru jsou mateřská škola, základní škola, středisko volného času, knihovna a muzeum.

Úsek státní správy ve školství zajišťuje státní správu podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, a podle prováděcích předpisů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Úsek samosprávy ve školství

 • zajišťuje povinnost obce vytvářet podmínky pro plnění povinné předškolní a školní docházky ve smyslu platných zákonů,
 • provádí přípravu návrhů rozpočtu a kontrolu čerpání příspěvků zřizovatele na investice, údržbu a opravy, provoz a činnost mateřských škol, základní školy a střediska volného času,
 • eviduje a vyřizuje žádosti o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města pro školské a kulturní instituce, sportovní organizace a občanská sdružení.

Kultura

 • shromažďuje podklady pro zařazení výjimečných případů hromadných akcí do obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o nočním klidu,
 • vede evidenci místních kulturně historických památek a odpovídá za jejich údržbu,
 • vede agendu Programu regenerace městské památkové zóny Rýmařov a koordinuje činnost komise pro regeneraci městské památkové zóny.

Úsek rozvoje cestovního ruchu a propagace města

 • zpracovává projekty pro získání dotačních titulů a grantů,
 • zajišťuje průběžnou aktualizaci internetových stránek a doplňování ostatního obsahu internetových stránek,
 • zabezpečuje publikování informací odborů a oddělení městského úřadu a informací o aktuálním dění ve městě,
 • zajišťuje tvorbu, tisk, vydávání a distribuce Rýmařovského horizontu včetně řádkové a plošné inzerce,
 • zpracovává grafické návrhy plošné inzerce dle požadavků zadavatelů,
 • zajišťuje naplňování obsahu a komunikace prostřednictvím platformy Mobilní rozhlas a sociálních sítí,
 • zastupuje město směrem k veřejnosti a sdělovacím prostředkům na základě komunikace se zastupiteli a vedením města, se zaměstnanci města a s externími subjekty,
 • poskytuje informace hromadným sdělovacím prostředkům a zpravodajským agenturám,
 • organizačně zajišťuje zahraničních kontakty a pobyt oficiálních zahraničních delegací.

Přestupky

 • řeší přestupky v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, vše ve znění pozdějších předpisů,
 • přijímá a vyřizuje petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů,
 • eviduje žádostí o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyřizuje stížnosti, podněty a připomínky občanů a vede jejich evidenci ukládání sankcí a ochranných opatření.

Kontrola

 • provádí veřejnosprávní kontrolu
  • v organizacích zřízených nebo založených městem,
  • žadatelů, příjemců dotací, příspěvků a půjček poskytnutých z rozpočtu města na základě pověření samosprávných orgánů města.

Spisovna

 • zajišťuje výkon spisové služby a skartaci v rámci městského úřadu v souladu s platnými právními předpisy a spisovým řádem a skartačním plánem městského úřadu,
 • vede centrální spisovnu a centrální evidenci smluv.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště