Dnes je čtvrtek 4.6.2020 2:44, svátek slaví: Dalibor

Odbor školství a kultury

Kontakty

Odbor školství a kultury zabezpečuje v rozsahu platných právních předpisů úkoly na úseku činnosti škol a školských zařízení, školního stravování, rozvoje kultury (muzeum, knihovna, kino, vedení městské kroniky, spolupráce s církvemi), ochrany místních kulturních památek, využití volného času, tělovýchovy a sportu, rozvoje cestovního ruchu a propagace města, informační činnosti, zahraničních vztahů a spolupráce s partnerskými městy, administrativně zajišťuje činnost komise pro občanské záležitosti, komise pro výchovu, vzdělávání a sport, komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy.
Příspěvkovými organizacemi spadajícími do působnosti odboru jsou mateřská škola, základní škola, středisko volného času, knihovna a muzeum.

Úsek státní správy ve školství zajišťuje státní správu podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, a podle prováděcích předpisů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Úsek samosprávy ve školství

 • zajišťuje povinnost obce vytvářet podmínky pro plnění povinné předškolní a školní docházky ve smyslu platných zákonů,
 • provádí přípravu návrhů rozpočtu a kontrolu čerpání příspěvků zřizovatele na investice, údržbu a opravy, provoz a činnost mateřských škol, základní školy a střediska volného času,
 • eviduje a vyřizuje žádosti o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města pro školské a kulturní instituce, sportovní organizace a občanská sdružení.

Kultura

 • shromažďuje podklady pro zařazení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon, do obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o nočním klidu,
 • vede evidenci místních kulturně historických památek a odpovídá za jejich údržbu,
 • vede agendu Programu regenerace městské památkové zóny Rýmařov a koordinuje činnost komise pro regeneraci městské památkové zóny.

Úsek rozvoje cestovního ruchu a propagace města

 • organizačně zajišťuje zahraniční kontakty a pobyt oficiálních zahraničních delegací,
 • garantuje činnosti městského a turistického informačního střediska,
 • zajišťuje průběžnou aktualizaci internetových stránek a doplňování ostatního obsahu internetových stránek,
 • vede evidenci a agendu smluv o nájmu vývěsních skříněk.

Přestupky

 • řeší přestupky v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • přijímá a vyřizuje petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů,
 • eviduje žádostí o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyřizuje stížnosti, podněty a připomínky občanů a vede jejich evidenci ukládání sankcí a ochranných opatření.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317