teplomer web

Odbor finanční

Kontakty

Finanční odbor zajišťuje informační službu úřadu a podatelnu, zabezpečuje záležitosti týkající se vlastnictví a spravování městského majetku a financování veřejného sektoru. Jedná se vesměs o činnost samosprávnou, tedy v samostatné působnosti obce, která je řízena rozhodnutími volených městských orgánů. Základním dokumentem pro hospodaření města je roční rozpočet příjmů a výdajů. Finanční odbor dále zajišťuje správu místních poplatků, vymáhání pokut a dalších pohledávek, a ve vymezeném rozsahu státní správu na úseku zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Metodicky řídí příspěvkovou organizaci Byterm Rýmařov, se sídlem na ulici Palackého 1178/11, která na základě zřizovací listiny vykonává správu bytového a nebytového fondu města. V záležitostech hospodaření s majetkem města se nepostupuje podle správního řádu, ale s ohledem na samosprávný charakter této činnosti podle zákona o obcích a podle pravidel stanovených samosprávnými orgány města. O každém jednotlivém případu musí rozhodnout rada města nebo zastupitelstvo města na základě odborných stanovisek a doporučení jednotlivých komisí nebo výborů.

Úsek majetkoprávní

 • vede majetkoprávní agendu na úseku nemovitostí ve vlastnictví města, které nespravuje  Byterm Rýmařov, p.o. (vyřizuje pronájmy, prodeje a směny majetku města, včetně zajišťování veřejných soutěží a výběrových řízení, zřizování služebností, zástav, pojištění majetku);
 • v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje a zprostředkovává úplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí.

Úsek finanční

 • zpracovává a sestavuje návrh rozpočtu města;
 • zpracovává přehledy o hospodaření města;
 • eviduje došlé a vystavené faktury, provádí a kontroluje jejich úhrady;
 • vede hlavní příjmovou i výdajovou pokladnu města;
 • odpovídá za sestavení oficiálních finančních a účetních výkazů za město Rýmařov;
 • za vlastní město zajišťuje zpracování příslušných daňových přiznání;
 • vede agendu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
 • provádí evidenci psů, evidenčních známek pro psy, zabezpečuje agendu poplatků ze psů podle obecně závazné vyhlášky Města Rýmařova o místních poplatcích;
 • vydává rozhodnutí k provozování výherních hracích automatů a povolení loterií, tombol a věcných loterií podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.
 • zabezpečuje agendu místního poplatku za užívání veřejných prostranství (stánky, vystavené zboží, lunaparky, skládky všeho druhu, umístění stavebních zařízení, umístění krátkodobých reklamních zařízení, pojízdné prodejny zabírající veřejné prostranství) podle příslušné obecně závazné vyhlášky.

Úsek vymáhací

 • centrálně eviduje a vymáhá pohledávky (např. pokuty městské policie; nezaplacené pokuty z dopravních přestupků apod.).

Úsek podatelny, pokladny a informací

 • vede centrální evidenci příjmu, oběhu a odesílání písemností a zásilek MěÚ;
 • provádí kopírovací služby pro veřejnost;
 • zabezpečuje provoz telefonní ústředny s provolbou.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště