teplomer web

Odbor vnitřních věcí

Kontakty

Odbor vnitřních věcí v oblasti samosprávy zajišťuje provoz a údržbu budov MěÚ Rýmařov, údržbu, provoz a předepsané dokumentace u služebních a referentských vozidel, materiální vybavení kanceláří, správu elektronické úřední desky, evidenci ztrát a nálezů a informační službu. Plní úkoly požární prevence, provádí materiálové zabezpečení městské policie, zajišťuje chod jednotek dobrovolných hasičů v obci Rýmařov a v místní části Janovice.

V oblasti státní správy vede evidenci obyvatel a ohlašovny, agendu občanských průkazů a cestovních dokladů. Zajišťuje výkon veškeré agendy na úseku matrik, vypravení sociálních pohřbů, úhradu nákladů na vypravení pohřbů, ověřování listin a podpisů, průběh voleb, sčítání lidu, místní referendum, plní další úkoly dané organizačním řádem úřadu. Zabezpečuje řízení v oblasti přestupkové agendy na území města Rýmařov a po uzavření veřejnoprávních smluv také pro další obce ve správním obvodu města Rýmařov jako obce s rozšířenou působností. Na úseku matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vykonává Městský úřad Rýmařov v přenesené působnosti státní správu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rýmařov, která je vymezena územím obcí Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov a Velká Štáhle. Odbor vnitřních věcí plní úkoly na úseku krizového řízení a obrany státu, technicky zajišťuje činnost krizového štábu a bezpečnostní rady města a úkoly města vyplývající z branného zákona. Připravuje návrhy a zabezpečuje agendu přísedících Okresního soudu.

Rozsah činnosti:

Informace

 • poskytování informací o činnosti MěÚ a města Rýmařova podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zabezpečení provozu všech telefonních ústředen s provolbou v budovách MěÚ,
 • zajišťuje vzdělávací akce pro zaměstnance,
 • zabezpečuje provozuschopnost městského rozhlasu a informačního systému města.

Evidence obyvatel

 • provádí přihlašování k trvalému pobytu,
 • vydává rozhodnutí ve správním řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu,
 • vede a zodpovídá za evidenci obyvatel města, a spádových obcí,
 • metodicky vede činnost evidence obyvatel spádových obcí,
 • zabezpečuje činnost ohlašovny a provádí předpisy o hlášení obyvatelstva,
 • eviduje a zavádí do centrální evidence obyvatel veškeré změny v pohybu obyvatel města a spádových obcí – změny stavů, přistěhování a odstěhování,
 • vede dle zákona 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, evidenci válečných hrobů a pietních míst ve správním území města,
 • v rámci evidence obyvatel vydává občanům výpisy z informačního systému na jejich vyžádání,
 • vyřizuje korespondenci, která se týká evidence obyvatel,
 • zpracovává statistické výkazy z úseku evidence obyvatel,
 • pro potřebu krajského vojenského velitelství vypracovává podklady dle novelizace branného zákona,
 • vede evidenci ztrát a nálezů,
 • vydává rozhodnutí o přidělení čísel popisných, orientačních a evidenčních ve správním území města Rýmařov,
 • zajišťuje hlášení přidělení a změn čísel popisných, orientačních a evidenčních (centrální evidence),
 • vyměřuje správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích za úkony provedené ve správním řízení,
 • podílí se na zabezpečení příprav a průběhu voleb,
 • zajišťuje výběr správních poplatků (pokladna),
 • provádí vyúčtování hotovostní platby správních poplatků (týdenní),
 • podle pokynů vedoucího odboru se podílí na zabezpečování sčítání lidu,
 • eviduje materiály, které byly vyvěšeny ve vývěsních skříňkách městského úřadu,
 • vede evidenci písemností zveřejněných na úřední desce,
 • po vypršení lhůty pro vyvěšení materiálů, tento zasílá potvrzený zpět příslušné instituci,
 • eviduje a na žádost vydává spádovým obcím tiskopisy zasílané ministerstvem vnitra - potvrzení o hlášení trvalého pobytu, potvrzení o změně stavu, potvrzení o občanském průkazu.

Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů

 • civilně správní agenda vyřizování občanských průkazů,
 • příjem žádostí a výdej občanských průkazů,
 • přestupková činnost na úseku občanských průkazů,
 • správní agenda vyřizování a vydávání cestovních dokladů,
 • vedení spisové dokumentace, náležící ke správnímu řízení o cestovních dokladech,
 • provádění změn v cestovních dokladech,
 • odnímání cestovního dokladu,
 • přestupková činnost na úseku cestovních dokladů,
 • provádí skartaci původních občanských průkazů, cestovních dokladů, potvrzení o občanských průkazech,
 • vede evidenci skartovaných dokladů,
 • podle zvláštních předpisů zabezpečuje evidenci utajovaných skutečností na úseku OP a CD,
 • vyměřuje správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích za úkony provedené ve správním řízení,
 • zajišťuje výběr správních poplatků (pokladna),
 • provádí vyúčtování hotovostní platby správních poplatků (týdenní).

Matrika

 • komplexní agenda narození, sňatků a úmrtí,
 • matriční agenda ze zákona,
 • provádí dodatečné záznamy a změny v matričních knihách,
 • vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině,
 • rozhoduje o prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • vyhotovuje výpisy z matrik pro cizinu podle instrukce MV ČR č. 3/91 Věstníku vlády,
 • vyhotovuje osvědčení pro církevní sňatky,
 • rozhoduje o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě a mimo stanovenou dobu,
 • rozhoduje o povolení uzavřít manželství zástupcem,
 • vyhotovuje rodné listy, oddací listy, úmrtní listy,
 • provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů,
 • plní oznamovací povinnost příslušným orgánům, úřadům a soudům prostřednictvím datových schránek,
 • plní oznamovací povinnost zaváděním do informačního systému evidence obyvatel prostřednictvím Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tj. Czech POINT (změny osobního stavu, změny jména a příjmení, narození, úmrtí),
 • provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů ve svém územním obvodu – nejméně 1 x ročně, včetně ukládání nápravných opatření,
 • uchovává a aktualizuje sbírky listin,
 • rozhoduje o povolení změny jména a příjmení ve správním řízení,
 • přijímá oznámení o zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství,
 • přijímá oznámení o volbě druhého jména,
 • přijímá prohlášení o volbě příjmení v podobě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice,
 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • zpracovává statistické výkazy a zprávy o matriční činnosti,
 • napomáhá při zajišťování občanských obřadů (jubilejní svatby, vítání občánků, smuteční rozloučení),
 • organizuje a zajišťuje výkonu svatebních obřadů,
 • podle zvláštních předpisů zabezpečuje evidenci utajovaných skutečností na úseku matriky,
 • vyměřuje správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích za úkony provedené ve správním řízení,
 • zajišťuje výběr správních poplatků (pokladna),
 • provádí vyúčtování hotovostní platby správních poplatků (týdenní),
 • vystavování doslovných výpisů z matričních knih,
 • vydávání potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin,
 • vystavování matričních dokladů pro použití v cizině,
 • sepisuje žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně,
 • zajišťuje kontaktní místo Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tj. Czech POINT,
 • provádí ověřování matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matričních knihách pro použití v cizině u matričních úřadů zařazených v jeho správním obvodu,
 • provádí ověření znalostí vybraných ustanovení právních předpisů stanovených zákonem č. 21/2006 Sb., a vyhláškou č. 36/2006 Sb., u zaměstnance nematričního úřadu, který má být pověřen prováděním vidimace a legalizace,
 • ověřuje, zda jsou u nematričního úřadu vytvořeny materiálně technické předpoklady pro řádné zabezpečení vidimace a legalizace v souladu s vyhláškou č. 36/2006 Sb.,
 • provádí identifikaci podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,uchovává a vede sbírku listin obcí zařazených do správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zajišťuje vypravení sociálních pohřbů osob dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a zajišťuje úhradu nákladů na vypravení pohřbu.

Správa budov

 • správa budov užívaných MěÚ,
 • údržba a jednoduché opravy v budovách MěÚ,
 • zabezpečení provozu a údržby telefonní stanice,
 • materiálně-technické zabezpečení městského úřadu a městské policie,
 • požární prevence,
 • zabezpečuje úklid budov MěÚ – náměstí Míru 1, náměstí Svobody 5 a 8. května 48, vše Rýmařov,
 • zajišťuje údržbu, provozu a předepsanou dokumentaci u služebních a referentských vozidel.

Krizové řízení, ochrana obyvatelstva obrana ČR

 • plánuje, řídí, organizuje a koordinuje přípravy k ochraně obyvatelstva v působnosti MěÚ,
 • zabezpečuje připravenost na mimořádné události, živelné pohromy apod.,
 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • příprava a koordinace režimových opatření a zpracování dokumentace pro činnost pověřeného úřadu po vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,
 • výkon funkce bezpečnostního tajemníka a tajemníka bezpečností rady,
 • vedení dokumentace a písemností bezpečnostní rady města a územního celku,
 • zabezpečení připravenosti územního celku na řešení krizových situací a vzájemné součinnosti základních jednotek a ostatních jednotek v rámci IZS,
 • koordinace zpracování krizového plánu územního celku, ověřování havarijní a krizové připravenosti územního celku,
 • výkon státní správy na úseku branné povinnosti při zajišťování obrany ČR,
 • podle zvláštních předpisů zabezpečuje evidenci utajovaných skutečností, zabezpečuje zpracování objektové bezpečnosti pro utajované skutečnosti a vede evidenci písemností utajovaných skutečností.

Požární ochrana

 • organizuje a zajišťuje údržbu budov požární ochrany,
 • údržba vozového parku JSDHO Rýmařov,
 • zajišťuje chod činnosti JSDHO Rýmařov a Janovice,
 • vede potřebnou dokumentaci o PO města.

 Rada města Rýmařov pověřila odbor vnitřních věcí k projednání přestupků podle:

 • § 14 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, § 26 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 56 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 16a zákona 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, veznění pozdějších předpisů, § 17d zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 28 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, § 13 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 62 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 5 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 35 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 229/2013 sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 101/1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště