teplomer web

Útvar tajemníka

Kontakty

Útvar tajemníka organizačně zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců zařazených do útvaru proces, evidenci a archivaci smluv uzavíraných jménem města včetně jejich listinné podoby, evidenci písemností soudních sporů, ve kterých vystupuje město v jakémkoliv postavení a smluv pracovněprávní povahy, smluv zabezpečujících další vzdělání a odbornou způsobilost. Eviduje obecně závazné vyhlášky a nařízení obce a umožňuje občanům do nich nahlížet.

Sekretariát

  • vede a organizuje všechny agendy starosty, jeho zástupce a tajemníka,
  • organizačně a technicky zabezpečuje jednání rady města a zasedání zastupitelstva města, včetně pořizování zápisů a usnesení z jednání,
  • zabezpečuje evidenci originálů zakládacích listin právnických osob založených městem.

Na sekretariátu městského úřadu lze zejména:

  • podat písemnou žádost o poskytnutí informace podle § 13 a 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • nahlédnout do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie podle zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, a do Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje podle zákona o krajích.
  • získat informace podle § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, pořídit si jejich opis, výpis nebo kopii.

Kontrola provádí vnější a vnitřní kontrolní činnost v organizacích spravovaných a řízených městem na základě pověření samosprávy orgánů města dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů.

Spisovna vede agendu spojenou s dodržováním spisového řádu a skartačního plánu a vede centrální evidenci smluv města.

Personální a mzdová agenda

  • vede personální a mzdovou agendu zaměstnanců města Rýmařova a uvolněných členů zastupitelstva města,
  • zpracovává pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, platové výměry, doklady při ukončení pracovního poměru,
  • zajišťuje vzdělávací akce pro zaměstnance,
  • provádí evidenci činností osadních výborů.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště