Dnes je sobota 31.10.2020 7:32, svátek slaví: Štěpánka

Odbor životního prostředí

Název agendy: Agenda myslivosti – lovecké lístky, evidence honiteb
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště
Právní základ: 449/2001 Sb., - Zákon o myslivosti,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 206 Myslivost
206.1 Uznání honiteb A/5
206.2 Nájemní smlouvy V/5
206.3 Myslivecké plánování a statistika V/20
206.4 Oblasti pro chov zvěře V/20
206.5 Lovecké lístky (evidence) S/5
206.6 Náhrada škod V/5
206.7 Myslivecký hospodář, myslivecká stráž A/5
206.8 Povolení lovu ve zvláštních případech A/5
206.9 Evidence honebních společenstev A/10
206.10 nehonební pozemky V/5
206/11 Chov zvěře v zajetí, lovečtí dravci V/10
206.12 Chovatelské přehlídky A/5

 

Název agendy: Agenda Rybářství
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště
Právní základ: 99/2004 Sb., - Zákon o rybářství,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 207 Rybářství
207.1 Rybářské revíry A/5
207.2 rybníky rybníkářsky neobhospodařované A/5
207.3 Plánování a rybářské hospodaření V/20
207.4 Rybářský hospodář a rybářská stráž A/5
207.5 Evidence rybářských lístků:
207.5.1. rybářské lístky s platností na jeden rok S/5
207.5.2 rybářské lístky s platností na tři roky S/5
207.5.3. rybářské lístky s platností na deset let S/5
207.6 Náhrady škod V/5

 

Název agendy: Agenda odpady
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, podpis
Právní základ: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny,
334/1992 Sb., - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,
185/2001 Sb., - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
383/2001 Sb., - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady,
294/2005 Sb., - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
93/2016 Sb., - Vyhláška o Katalogu odpadů,
352/2008 Sb., - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky),
437/2016 Sb., - Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady),
Speciální (složkové) zákony a vyhlášky na jednotlivých úsecích vykonávané agendy v oblasti životního prostředí a zemědělství,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 249 Odpadové hospodářství
249.1 Rozhodnutí podle právních předpisů upravujících odpadové hospodářství A/51)
249.4 Evidence skládek odpadů A/510)
249.6 Dozor na obecní skládce odpadu S/5
249.8 Evidence hlášení S/5


 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317