Dnes je sobota 31.10.2020 9:26, svátek slaví: Štěpánka

Odbor stavební úřad

Název agendy: Stavební úřad
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, email, telefon, datová schránka, místo pobytu, podpis
Právní základ: 128/2000 Sb., zákon o obcích,
183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
184/2006 Sb., - Zákon odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
20/1987 Sb., - Zákon České národní rady o státní památkové péči,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 326–341 Územní plánování a stavební řád
326 Územně plánovací dokumentace
326.1 Územní plány (včetně dokumentace) A/101)
326.2 Urbanistické studie (včetně dokumentace) A/101)
327 Územně plánovací podklady V/10
328 Územní rozhodnutí:
328.1 Rozhodnutí o chráněném území A/5
328.2 Rozhodnutí o stavební uzávěře A/5
328.3 Rozhodnutí o umístění stavby A/5
328.4 Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků V/5
328.5 Odvolání proti územnímu rozhodnutí V/5
329 Oprávnění k projektové činnosti A/10
330 Stavební povolení a další spisy včetně dokumentace, týkající se stavby (kolaudace, změny stavby, změny v užívání stavby, udržovací práce, odstranění stavby) V/51)
331 Povolení terénních úprav, některých prací a zařízení V/5
332 Státní stavební dohled S/20
333 Vyvlastnění (stanoviska a vyjádření) V/51)
334 Stavební úřady V/10
335 Vstup na cizí nemovitosti S/5
336 Souhlas k vydání stavebního povolení pro speciální stavby A/10
337 Rozhodování stavebních úřadů podle zvláštních předpisů V/10
338 Sankce podle stavebního zákona S/5
339 Přezkoumání pravomocných správních rozhodnutí mimořádnými opravnými prostředky V/5
340 Radonový program V/5
341 Program obnovy venkova V/10

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317