Dnes je sobota 31.10.2020 7:41, svátek slaví: Štěpánka

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Název agendy: Řidičské průkazy
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, počet bodů, přestupky, zdravotní způsobilost, podpis, podobizna – fotografie
Právní základ: 361/2000 Sb., - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - Správní řád,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 280.22 Udělení, podmínění, omezení, odnětí a vrácení řidičského oprávnění, zrušení jeho podmínění nebo omezení  S/5
280.23 Přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění S/5
280.24 Přezkoušení držitele řidičského oprávnění z odborné způsobilosti S/5
280.25 Registr řidičů, vydávání dat z registru řidičů a z evidenčních karet řidičů S/20
280.26 Neplatné řidičské průkazy S/1

 

Název agendy: Evidence vozidel
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, IČO, podpis,
Právní základ: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
56/2001 Sb., - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
341/2014 Sb., - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
343/2014 Sb., - Vyhláška o registraci vozidel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 283 Evidence motorových vozidel
283.1 Spisy odhlášených a vyřazených motorových vozidel S/51)
283.2 Seznam vydaných technických průkazů motorových a přípojných vozidel S/15
283.3 Záznamník schvalování technické způsobilosti a přidělování úředních čísel S/15
283.4 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných nebo jednotlivě dovezených vozidel S/10
283.5 Zasílání změn a evidenčních dokladů vozidel S/1
283.6 Ostatní nezařazení S/1
278.5 Osvědčení k provozování stanic technické kontroly S/10
  78.6 Osvědčení k provozování stanic měření emisí S/10
278.7 Odvolací řízení ve věci osvědčení k provozování SME S/10

 

Název agendy: Dopravní agendy (evidence vozidel, silniční hospodářství, přestupky v dopravě)
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, telefon, email, datová schránka, IČO, státní příslušnost, spis přestupku
Právní základ: 250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích,
168/1999 Sb., - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
111/1994 Sb., - Zákon o silniční dopravě,
104/1997 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - Správní řád,
341/2014 Sb., - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
343/2014 Sb., - Vyhláška o registraci vozidel,
 13/1997 Sb., - O pozemních komunikacích,
183/2006 Sb., - O územním plánování a stavebním řádu,
56/2001 Sb., - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba:  67 Přestupky, správní delikty
67.1 Rozbory, hodnocení A/5
 67.2 Evidence přestupků V/5
 67.3 Přestupky – konkrétní případy V/5
 67.4 Správní delikty podnikajících právnických osob a fyzických osob V/5
 67.5 Správní delikty podle zákona o obcích V/5
276.1 Koordinace dopravy, zabezpečení dopravní obslužnosti
276.1.1 Integrované dopravní systémy A/10
276.1.2 Dopravní průzkumy A/10
276.4 Provozní objekty, pomocné objekty a zařízení, čekárny, zastávky, stanoviště V/5
276.5 Státní odborný dozor na dodržování podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích S/5
276.7.2 Státní dozor ve věcech upravených zákonem V/5
280.1 Stavby a rušení silnice nebo místní komunikace  A/10
280.2 Příprava plánů investic a velkých oprav V/10
280.4 Dopravní inženýrství (stanovení dopravního značení) S/5
280.6 Běžná údržba pozemních komunikací a mostů S/5
280.7 Zimní údržba pozemních komunikací  S/5
280.8 Objížďky, uzavírky pozemních komunikací a jiná rozhodnutí S/5
280.9 Odvolání proti rozhodnutí týkajících se pozemních komunikací V/10
280.10 Zvláštní užívání pozemních komunikací S/5
280.13 Stavební a kolaudační řízení pozemních komunikací A/20
280.14 Evidence, kategorizace a změny v síti pozemních komunikací A/10
280.15 Cyklostezky V/5
280.16 Nemovitosti
280.16.1 Připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti na pozemní komunikaci A/10
280.16.2 Zřizování věcných břemen A/l0
280.17 Reklamní zařízení S/5
280.18 Kontrolní vážení S/5
282.3 na pozemních komunikacích V/5

 

Název agendy: Úsek autoškol a taxislužby
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, počet bodů, přestupky, zdravotní způsobilost, podpis, podobizna – fotografie
Právní základ: 361/2000 Sb., - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - Správní řád,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
111/1994 Sb., - O silniční dopravě
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 280.22 Udělení, podmínění, omezení, odnětí a vrácení řidičského oprávnění, zrušení jeho podmínění nebo omezení  S/5
280.23 Přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění S/5
280.24 Přezkoušení držitele řidičského oprávnění z odborné způsobilosti S/5
276.7.1 Registrace provozování autoškol, odvolání k registraci provozování autoškol, změny a odnětí V/10
276.7.2 Státní dozor ve věcech upravených zákonem V/5
276.7.5 Odvolání proti rozhodnutí ve věci odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel S/10
276.7.6 Schvalování výcvikového vozidla pro použití k výcviku v autoškole a změny v jeho užívání S/5
276.7.7 Zařazení žadatelů o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám S/5
276.7.8 Osvědčení profesní způsobilosti řidiče S/5
276.7.9 Protokoly o zkouškách žadatelů o řidičská oprávnění S/20
276.10 Bezpečnost silničního provozu V/5
277.3 Taxislužba S/5
277.3.1 Odborná způsobilost, zkoušky S/15
277.3.2 Místopis, zkoušky S/15
277.3.3 Odvolání proti rozhodnutí S/5


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317