Dnes je sobota 31.10.2020 12:21, svátek slaví: Štěpánka

Útvar tajemníka

 

Název agendy: Identifikační údaje/Identita zaměstnance
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, rodné číslo, OP, bydliště, telefon, email, bankovní spojení
Právní základ: právní a smluvní povinnost
Účel zpracování: Evidence uživatelů IT systémů (zaměstnanci), management přístupových práv za účelem efektivní správy a ochrany osobních údajů a jiných údajů, které podléhají obchodnímu či bankovnímu tajemství
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: Po dobu trvání zaměstnaneckého poměru, případně do doby vymožení pohledávky zaměstnavatele nebo jiné oprávněné osoby

 

Název agendy: Záznamy z jednání Rady a Zastupitelstva
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, předmět podkladu pro jednání RM/ZM
Právní základ: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 101 Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí
101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu): 
101.1.1 zastupitelstva  V/5
101.1.2 rady V/5
101.1.3 výborů a komisí V/5
101.2 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů: 
101.2.1 zastupitelstva  A/10
101.2.2 rady A/10
101.2.3 výborů a komisí A/10
101.3 Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí A/5

 

Název agendy: Zaměstnanecká smlouva
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, email, telefon, sjednaná mzda, KPI, bonusy, číslo účtu k poukázání mzdy, pracovní zařazení, osobní spis, zdravotní dokumentace
Právní základ: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
262/2006 Sb., - Zákoník práce
Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků 
117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10
117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5
117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5
118 Pracovní poměr 
118.1 Osobní spisy S50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5
118.3 Snížení pracovního úvazku S5
118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5
118.5 Náhrada škody S5
118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10
118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10
118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S5
118.9 Žádosti o zaměstnání S5
119 Záležitosti pracovně právní 
119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A5
119.2 Postihy podle zákoníku práce S5
119.3 Pracovně právní spory    V10
119.4 Absence S5
119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A5
120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí 
120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S5
120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů 
120.3.1 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů: oznámení S5
120.3.2 Žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů    S5
120.3.3 Sdělení nepravdivosti oznámení    S5
121 Mzdy, půjčky zaměstnancům 
121.1 Platový řád V5
121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů S5
121.3 Platy 
121.3.3 Platy: podklady k odměnám S3
121.4 Mzdové listy S50
121.5 Daň z příjmu fyzických osob S10
121.6 Výplatní pásky S5
121.7 Půjčky zaměstnancům S5
122 Péče o pracovníky 
122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů 
122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10
122.1.2 Úrazy – ostatní S5
122.2 Dokumentace BOZP V5
122.3 Kategorizace prací S5
122.4 Lékařské prohlídky S5
122.5 Osoby se změněnou pracovní schopností S5
122.6 Závodní stravování S5
122.7 Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S5
122.8 Sociální fond S10
122.9 Dětské rekreace S5

 

Název agendy: Školení, kurzy
Zpracovávané OÚ: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště
Právní základ: 262/2006 Sb., - Zákoník práce,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků 
117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10
117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5
117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5
118 Pracovní poměr 
118.1 Osobní spisy S50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5
118.3 Snížení pracovního úvazku S5
118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5
118.5 Náhrada škody S5
118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10
118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10
118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S5
118.9 Žádosti o zaměstnání S5
119 Záležitosti pracovně právní 
119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A5
119.2 Postihy podle zákoníku práce S5
119.3 Pracovně právní spory    V10
119.4 Absence S5
119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A5
120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí 
120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S5
120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů 
120.3.1 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů: oznámení S5
120.3.2 Žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů    S5
120.3.3 Sdělení nepravdivosti oznámení    S5
121 Mzdy, půjčky zaměstnancům 
121.1 Platový řád V5
121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů S5
121.3 Platy 
121.3.3 Platy: podklady k odměnám S3
121.4 Mzdové listy S50
121.5 Daň z příjmu fyzických osob S10
121.6 Výplatní pásky S5
121.7 Půjčky zaměstnancům S5
122 Péče o pracovníky 
122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů 
122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10
122.1.2 Úrazy – ostatní S5
122.2 Dokumentace BOZP V5
122.3 Kategorizace prací S5
122.4 Lékařské prohlídky S5
122.5 Osoby se změněnou pracovní schopností S5
122.6 Závodní stravování S5
122.7 Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S5
122.8 Sociální fond S10
122.9 Dětské rekreace S5

 

Název agendy: Zdravotní záznamy zaměstnance (vstupní prohlídka, úrazy na pracovišti, choroby ze zaměstnání)
Zpracovávané OÚ: Zpráva lékaře o provedení vstupní prohlídky
Právní základ: 262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků 
117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10
117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5
117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5
118 Pracovní poměr 
118.1 Osobní spisy S50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5
118.3 Snížení pracovního úvazku S5
118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5
118.5 Náhrada škody S5
118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10
118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10
118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S5
118.9 Žádosti o zaměstnání S5
119 Záležitosti pracovně právní 
119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A5
119.2 Postihy podle zákoníku práce S5
119.3 Pracovně právní spory    V10
119.4 Absence S5
119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A5
120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí 
120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S5
120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů 
120.3.1 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů: oznámení S5
120.3.2 Žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů    S5
120.3.3 Sdělení nepravdivosti oznámení    S5
121 Mzdy, půjčky zaměstnancům 
121.1 Platový řád V5
121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů S5
121.3 Platy 
121.3.3 Platy: podklady k odměnám S3
121.4 Mzdové listy S50
121.5 Daň z příjmu fyzických osob S10
121.6 Výplatní pásky S5
121.7 Půjčky zaměstnancům S5
122 Péče o pracovníky 
122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů 
122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10
122.1.2 Úrazy – ostatní S5
122.2 Dokumentace BOZP V5
122.3 Kategorizace prací S5
122.4 Lékařské prohlídky S5
122.5 Osoby se změněnou pracovní schopností S5
122.6 Závodní stravování S5
122.7 Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S5
122.8 Sociální fond S10
122.9 Dětské rekreace S5

 

Název agendy: Kontrolní činnost
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, podpis
Právní základ: 255/2012 Sb., - Zákon o kontrole (kontrolní řád),
320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
416/2004 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 254.3.111 Revize, kontroly a prohlídky majetku S/5

 

Název agendy: Evidence vedoucích pracovníků, zastupitelů, vedení města
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, email, telefon, datová schránka, místo narození, státní příslušnost, místo pobytu, předchozí zaměstnavatel, spis vedoucího pracovníka, platový výměr, podpis
Právní základ: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 118.1 Osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí včetně dotazníků S/50

 

Název agendy:

Evidence smluv

Zpracovávané OÚ:

Jedná-li se o fyzickou osobu:

Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, RČ

Jedná-li se podnikající fyzickou osobu:

Jméno, příjmení, adresa sídla, IČO, údaje o bankovním spojení, e-mail, telefonní kontakt. Osoby oprávněné jednat za podnikající fyzickou osobu: např. ve věcech technických (poté se jedná o následující údaje: Jméno, příjmení, email, telefonní kontakt)

Jedná-li se o právnickou osobu,

Jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat za právnickou osobu, jejich emaily a telefonní kontakty.

Právní základ:

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

586/1992 Sb., o daních z příjmů,

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Účel zpracování:

Právní povinnost, Smluvní povinnost

Přenositelnost:

Ne

Námitka:

Ne

Archivní doba:

56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů)
56.1 všeobecně V/5
56.2 hospodářské V/5
56.3 nájemní S/5
56.4 majetkoprávní A/5
56.5 kolektivní A/5
56.6 ostatní V/5
Skartační lhůta může být prodloužena na žádost původce dokumentu.

 

Název agendy:

Evidence zastupitelů města, členů komisí a výborů

Zpracovávané OÚ:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, číslo OP, trvalé bydliště, email, telefon, sjednaná odměna, číslo účtu k poukázání sjednané odměny, státní příslušnost, podpis

Právní základ:

128/2000 Sb., - Zákon o obcích

262/2006 Sb., - Zákoník práce

586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,

589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění

Účel zpracování:

Právní povinnost, Smluvní povinnost

Přenositelnost:

NE

Námitka:

Ne

Archivní doba:

118.1 Osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí včetně dotazníků S/50

118.1 Osobní spisy S50

121.4 Mzdové listy S50

121.6 Výplatní pásky S5

122.2 Dokumentace BOZP V5

122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317