teplomer web

Co dál s komunálními odpady v Rýmařově

Komunální odpady ve městech a obcích, Rýmařov nevyjímaje, jsou věčné téma. V Rýmařově provádí svoz a likvidaci odpadů pro město společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o.

V Rýmařově a jeho místních částech je pro svoz směsného komunálního odpadu pro občany instalováno 1 793 ks nádob o objemu 110–240 l a 140 ks nádob o objemu 1100 l (kontejnery), které se svážejí jednou týdně.

V Rýmařově se ročně vyprodukuje celkem 3 110 – 3 394 tun komunálního odpadu. Tato čísla vycházejí z ročního hlášení za období 2018-2020 a dle dosavadních výsledků produkce odpadů bohužel narůstá. Na jednoho obyvatele města je produkováno cca 400 kg odpadu, z toho cca 200 kg tvoří směsný odpad a 70 kg objemný odpad. Zbývající část tvoří tříděný odpad (viz tabulka 1). V Moravskoslezském kraji je průměrná produkce směsného odpadu na jednoho obyvatele 185 kg (za rok 2019) a na celorepublikové úrovni u obcí o velikosti 5 001 až 15 000 obyvatel 197 kg na jednoho obyvatele (za rok 2019). Město Rýmařov mělo v posuzovaných letech ve srovnání s těmito hodnotami nadprůměrnou produkci směsného odpadu.

Odpad tab 1  
Tabulka 1

Náklady na odpadové hospodářství města Rýmařov každý rok stoupají (viz tabulka2) a s nově schválenou legislativou budou rychlým tempem dále narůstat, hlavně z důvodu zvyšování ceny za ukládaní odpadů na skládku (viz tabulka 3).

Odpad tab 2 
Tabulka 2

Odpad tab 3 
Tabulka 3

Podle současných celkových nákladů přepočtených na jednoho občana města by měl roční poplatek za likvidaci a svoz odpadů činit 1 150 Kč, aby kryl veškeré náklady na odpadové hospodářství. Pokud náklady přepočteme na všechny poplatníky (platící chataře, studenty s poloviční výší poplatku a další), pak je to 1 122 Kč na poplatníka za rok. Město stanovilo pro sledovaný rok 2020 poplatek ve výši 700 Kč na jednoho poplatníka. Rozdíl mezi poplatkem a skutečným nákladem je 422 Kč na jednoho poplatníka. Město tedy dotuje systém nakládání s odpady ve všech sledovaných letech.

Cílem města není zvyšování poplatků občanů města, ale nastavit systém odpadového hospodářství tak, aby ztráty mezi příjmy a výdaji byly co nejnižší nebo aby aspoň nestoupaly. Toho dosáhneme jen změnou systému a přístupem každého z nás.  

Česká republika se zavázala Evropské unii splnit nové cíle recyklace komunálního odpadu do roku 2025, kdy bude muset být recyklováno nejméně 55 % hmotnosti komunálního odpadu. Do roku 2030se podíl zvýší na 60 % a do roku 2035 na 65 %, proto bude potřeba celý odpadový systém města změnit, abychom těchto cílů dosáhli. Město Rýmařov v roce 2020 dosáhlo v recyklaci na cca 28 %.

Rýmařov zaostává v třídění odpadů jak za obyvateli Moravskoslezského kraje, tak i za celorepublikovým průměrem - poměrně velká část odpadu, který bychom mohli vytřídit, zůstává v nádobách směsného opadu. Město proto hledá důvody, proč tomu tak je. Analýza rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, kterou provedla společnost EKOKOM, a.s., ukázala, že máme dostatek stanovišť na tříděný odpad, a to jak vzhledem k velikosti zastavěné plochy města, tak vzhledem k počtu obyvatel, a nádoby jsou na stanovištích optimálně rozmístěny. I na základě těchto znalostí si město nechalo zpracovat Studii  optimalizace nakládání s odpady ve městě Rýmařově, která  posuzuje současnou situaci a stanovuje rámec dalších kroků v odpadovém hospodářství města. Analýza je zaměřena na všechny odpady vznikající městu, zvláště pak na odpady směsné, které budou v blízké budoucnosti podléhat změně nakládání v závislosti na nové odpadové legislativě ČR, a na odpady tříděné, jejichž vytřídění pomáhá snižovat množství odpadů směsných. Ve studii je rovněž popsána nová legislativa ČR v oblasti nakládání s odpady, která vešla v platnost 1. ledna 2021 a má podstatný vliv na fungování odpadového hospodářství v obcích. Dokument pořizovalo Sdružení obcí Rýmařovska pro jednotlivé obce regionu zvlášť v rámci dotační podpory projektu Moravskoslezského kraje s názvem Podpora odpadového hospodářství (ŽPZ/05/2020).

Ze studie optimalizace odpadů vyšly náměty, které by měly vést ke zvyšování recyklace odpadů v Rýmařově. Jakým směrem a jakými opatřeními se město vydá, bude na rozhodnutí zastupitelů. Pokud se chceme chovat ohleduplně k přírodě a vlastně sami k sobě, budeme muset všichni změnit své myšlení a přístup k této problematice.

Ing. Irena Orságová, jednatelka společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště