teplomer web

Formuláře odboru životního prostředí

Žádost o vydání koordinovaného ZS a koordinovaného stanoviska

Státní správa vodoprávních úřadů
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu 
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu 
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu 
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu 
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu 
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu 
Žádost o stavební povolení k vodním dílům 
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)  
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu 
Žádost o udělení souhlasu 
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
Žádost o vyjádření 
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla 
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav, stavebních úprav 
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru 
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění 
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění  
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel  
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu  
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu 
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu 
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla 

Státní správa - ochrana přírody a krajiny
Žádost o vydání povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les  
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k řízení podle jiných právních předpisů, v nichž mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem
Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k umisťování a povolování staveb v souvislosti s ochranou krajinného rázu
Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku
Žádost o souhlas s kácením dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
 
Žádost o vydání závazného stanoviska podle § 4  odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Ochrana zemědělského půdního fondu
Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Oznámení zahájení realizace záměru 
Žádost o vydání potvrzení - ukončení dočasného odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu   
Žádost o vydání vyjádření k návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest 
Žádost o změnu druhu pozemku z trvalého travního porostu na ornou půdu

Ochrana ovzduší
Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší

Státní správa lesů
Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Souhlas k vydání územního rozhodnutí pro les do 1ha 
Žádost o udělení nebo odnětí licence pro funkci odborného lesního hospodáře – fyzická osoba   
Žádost o udělení nebo odnětí licence pro funkci odborného lesního hospodáře - právnická osoba   
Oznámení o konání hromadné sportovní akce   
Žádost o vydání souhlasu s dokumentací   
Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o lesní pozemek, či nikoliv   

Státní správa myslivosti
Výsledky sčítání zvěře 
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě – plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou 
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě – plán chovu a lovu pro zvěř drobnou 
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě – plán chovu a lovu ostatních druhů zvěře 
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě – plán péče o zvěř 
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě – plán počtu loveckých psů
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě – plán společných lovů zvěře 
Čestné prohlášení ke splnění podmínky bezúhonnosti

Odpadové hospodářství
Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů
Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady

Dotace z rozpočtu města

Podpora individuálního řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování rodinných domů
Program "Podpora individuálního řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování rodinných domů" - docxDOCX, pdfPDF
Žádost o poskytnutí dotace - docxDOCX, pdfPDF
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace - docxDOCX, pdfPDF

Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Rýmařova z rozpočtu města na rok 2019 a 2020 v rámci programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva v letech 2019 a 2020"
Program "Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Rýmařova z rozpočtu města na rok 2019 a 2020 v rámci programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva v letech 2019 a 2020" 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště