teplomer web

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. října 2022 od 08:00 do 14:00, případné druhé kolo se koná v pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 1. října 2022 od 08:00 do 14:00.

Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 27 senátních volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny (viz Územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu). Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.

Voličem je

  • občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let;
  • ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 1. října 2022 dovrší věku 18 let.

Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Ve volbách do Senátu může volič takto hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvodu, tj. Rýmařované mohou volit ve všech obcích územního obvodu č. 64 – Bruntál. Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. O voličský průkaz se žádá u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče. Pokud volič neuvede, pro které kolo voleb do Senátu voličský průkaz požaduje, bude mu vydán průkaz pro první kolo i průkaz pro druhé kolo voleb. Žádost se podává písemně nebo elektronicky s doručením úřadu do 16. září 2022, a to na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. Volič se pak dostaví osobně na úřad do 21. září 2022 do 16:00, prokáže svoji totožnost a  úřad mu průkaz vydá. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně, na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška některého kandidáta nebyla zaregistrována.

Protože se volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí, jsou od sebe úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Druhé kolo voleb do Senátu

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě - v takovém případě se však druhé kolo voleb bude konat o týden později, pátek 7. října 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 8. října 2022 od 08:00 do 14:00. Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).

 

pdfInformace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky 

pdfSeznam obcí volebního obvodu č. 64 - Bruntál

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště