Dnes je úterý 30.11.2021 13:47, svátek slaví: Ondřej

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00.

Hlasování probíhá na území České republiky ve všech 14 volebních krajích.  Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení. Podrobné informace naleznete v informačním letáku nebo ve zjednodušeném informačním letáku.

Kdo může volit?

Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Sada hlasovacích lístků proto nemusí obsahovat všechna čísla a hlasovací lístky, které volič obdržel, tak nemusí tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu.

Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021).

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Jmenné seznamy a přehledy kandidátů si již v tuto chvíli můžete prohlédnout zde.

Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.  

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je jeho hlas neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!
O voličský průkaz je nutno zažádat u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu) v místě trvalého pobytu voliče. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Žádost se podává v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. 

Osobně lze žádost podat do 6. října 2021 do 16:00 hodin - volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí ve volební místnosti průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Podrobnější informace naleznete v informačním letáku.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Hlasování ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení

Pokud volič pobývá v době voleb do Poslanecké sněmovny v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen "zdravotnické zařízení"), které se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení hlasovat.

Hlasování je možné třemi způsoby:

  • na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů - v případě dlouhodobějšího pobytu v zařízení

Voliče o možnosti zápisu informovat informuje správa příslušného zdravotnického zařízení.

Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu v jejím územním obvodu nejpozději 1. října 2021 do 14:00. V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení členové okrskové volební komise s výpisem ze zvláštního seznamu voličů a přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, komise mu umožní hlasovat. Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební komise.

  • na základě voličského průkazu

Správa příslušného zdravotnického zařízení požádá příslušný obecní úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.

Voličský průkaz odevzdá volič členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou, Poté, co volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, obdrží úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat.

  • prostřednictvím přenosné volební schránky – pokud má volič trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se nachází zdravotnické zařízení

V tomto případě může volič požádat obecní úřad nebo i ve dnech voleb "svou" okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Podrobnější informace naleznete v informačním letáku.

Hlasování voličů v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Zákon 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021, umožní hlasovat i osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) ) - tato volební stanoviště jsou zřízena pro každý okres – pro okres Bruntál je to parkoviště za Městským úřadem Bruntál na Nádražní ulici (GPS 49.993538N, 17.471905E). Stanoviště jsou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Voliči takto mohou hlasovat ve středu 6. října od 8:00 do 17 :00. Více informací naleznete v informačním letáku, ve videonávodu pro hlasování na drive-in stanovišti a na stránkách Moravskoslezského kraje.
  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku.
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 7. října)do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Pro tento účel byla zřízena speciální telefonická linka 800 720 210, která je v provozu každý pracovní den od 9:00 hod. do 15:00 hodin, a to až do 7. října 2021, kdy bude v provozu od 9:00 do 20:00 hodin. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky bude probíhat v pátek 8. října 2021 od 8:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin. Komise pro hlasování poté, co se dostaví do místa, kde pobývá oprávněný volič, telefonicky vyzve oprávněného voliče k hlasování a vyčká alespoň 10 minut. Nedostaví-li se oprávněný volič k hlasování v této době, má se za to, že oprávněný volič hlasování do zvláštní přenosné volební schránky odmítnul.Více informací naleznete v informačním letáku a na stránkách Moravskoslezského kraje.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské úřady 15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

Pro aktuální informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky sledujte speciální webové stránky Ministerstva vnitra České republiky.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317