Dnes je úterý 30.11.2021 13:21, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 14
konaného v řádném termínu, dne 20.4.2000

230/14/00

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání MZ č. 13;

231/14/00

bere na vědomí zprávu o činnosti městské rady za období od 18. 2. 1999 do 20. 4. 2000

232/14/00

volí Ivana Sigmunda členem MěR;

233/14/00

schvaluje rozbor plnění rozpočtu příjmů a výdajů města v roce 1999 a finanční vypořádání účelově poskytnutých prostředků podle předloženého návrhu;

234/14/00

schvaluje rozdělení neúčelové dotace ve výši 453 tis. Kč dle předloženého návrhu;

235/14/00 a)

schvaluje záměr na přijetí dlouhodobého investičního úvěru od ČSOB, a.s. ve výši 3 000 000 Kč k dofinancování 2. etapy vestavby půdních bytů v Rýmařově, ulice J. Sedláka, se splatností 5 let,

235/14/00 b)

schvaluje ručení úvěru od ČSOB zřízením zástavního práva ve prospěch ČSOB, a.s. k objektu č.p. 878 v Rýmařově, Radniční 2, 4, 6 včetně parc. čís. 666 v k.ú. Rýmařov, které jsou vlastnictvím města,

235/14/00 c)

zplnomocňuje starostu města k vystavení bianco směnky ve prospěch ČSOB, a.s. a k jejímu deponování u ČSOB, a.s.,

235/14/00 d)

zplnomocňuje starostu města k podpisu smluv a dokumentů, nutných k provedení tohoto záměru.

236/14/00

schvaluje rozpočtové opatření k pokrytí financování 2. etapy vestavby půdních bytů v Rýmařově, J. Sedláka takto:- zvýšením rozpočtových vlastních příjmů o + 971 tis. Kč- zahrnutím přijetí investičního úvěru + 3 000 tis. Kč do operací financování- zvýšením rozpočtových investičních výdajů o + 3 971 tis. Kč.

237/14/00

bere na vědomí "Zprávu o stavu životního prostředí ve městě";

238/14/00

schvaluje záměr prodeje domu čp. 52 včetně p.č. 2029 v k.ú. Rýmařov při dodržení podmínek územního plánu;

239/14/00

schvaluje záměr prodeje částí p.č. 99 a 100/1 v k.ú. Rýmařov;

240/14/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 273/2 v k.ú. Edrovice. Vlastníka p.č. 273/3 uvést jako zvýhodněnou osobu;

241/14/00

schvaluje záměr směny p.č. 255/3 v k.ú. Edrovice z majetku manželů Stanislava a Ivany Kočišových za část p.č. 2290 v k.ú. Rýmařov z majetku města po zaměření;

242/14/00

schvaluje záměr prodeje části p.č. 1083/17 v k.ú. Stránské;

243/14/00

neschvaluje záměr prodeje p.č. 31 v k.ú. Stránské;

244/14/00

schvaluje prodej p.č. 952 v k.ú. Rýmařov vlastníkům RD Palackého 9, Rýmařov Kamilu Sekáčovi, Jiřině Tomanové a manželům Emilu a Evě Murarikovým po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

245/14/00

schvaluje bezúplatný převod nově vzniklých pozemků v k.ú. Rýmařov - p.č. 281/5 o výměře 479 m2 Aleně a Jiřímu Křičkovým, p.č. 281/6 o výměře 313 m2 Ludmile a Františkovi Karáskovým a p.č. 281/7 o výměře 481 m2 Evě a Rostislavu Kubisovým, formou notářského prohlášení. Náklady spojené s převodem uhradí město;

246/14/00

schvaluje prodej p.č. 237 v k.ú. Ondřejov Ludmile Mendřecové za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

247/14/00 a)

ruší platnost usnesení MZ č. 541/33/98,

247/14/00 b)

neschvaluje prodej části p.č. 1049/2 v k.ú. Rýmařov Jaromíru Repáňovi;

248/14/00 a)

ruší platnost usnesení MZ č. 220/13/00,

248/14/00 b)

schvaluje záměr směny části p.č. 2964/1 v k.ú. Rýmařov (cca 1800 m2 - vlastník ČSZ MO Rýmařov) za p.č. 2969, 2970 a část 2971 v k.ú. Rýmařov (vlastník město) po oddělení části parcely vhodné pro zástavbu RD;

249/14/00

schvaluje záměr směny p.č. 2512 o výměře 100 m2, p.č. 2826/3 o výměře 197 m2 a části p.č. 2899/44 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Rýmařov z majetku Zdenky Valouchové za p.č. 65 v k.ú. Edrovice z majetku města;

250/14/00

schvaluje zřízení věcného břemene průjezdu na p.č. 2438/1 v k.ú. Rýmařov ve prospěch vlastníka p.č. 2438/3 dle pravidel;

251/14/00

schvaluje prodej pozemků pod garážemi v k.ú. Rýmařov těmto vlastníkům garáží za cenu:Palackého ul.p.č. 894 - Ludmila a Herbert Schneiderovi, Palackého 12, Rýmařov - 2 680,- Kčp.č. 896 - Marie a Vratislav Koneční, Bartákova 25, Rýmařov - 2 610,- Kčp.č. 901 - Irena a Josef Večerkovi, Sokolovská 36 B, Rýmařov - 2 540,- Kčp.č. 908 - Josef Talián, Na Stráni 20, Rýmařov - 3 310,- Kčp.č. 925 - Mária a Drahomír Vařechovi, Bartákova 44, Rýmařov - 2 610,- Kčp.č. 934 - Michal Ducháč, Dukelská 4, Rýmařov - 2 820,- Kčp.č. 938 - Marie a Květoslav Majerovi, Divadelní 6, Rýmařov - 2 810,- Kčp.č. 909 - Vlastimil a Stanislava Vidlářovi, Národní 21, Rýmařov - 3 260,- Kč p.č. 977 - Milada a Jaroslav Bednářovi, Hornoměstská 23, Rýmařov - 2 630,- Kčp.č. 980 - Blanka a Josef Rozsívalovi, Pivovarská 10, Rýmařov - 2 630,- Kčp.č. 983 - Emílie a Karel Tylovi, Dukelská 3, Rýmařov - 2 700,- Kčp.č. 993 - Marie a Bohuš Macečkovi, Bartákova 29, Rýmařov - 2 840,- Kčp.č. 997 - Josef Keri, tř. Hrdinů 11, Rýmařov - 2 770,- KčOkružní ul.p.č. 2765 - Jan Krupa, Pivovarská 10, Rýmařov - 2 810,- Kčp.č. 2777 - Olga a Miroslav Greplovi, Dukelská 2, Rýmařov- 2 680,- Kč p.č. 2539 - Jiří Jambor, Opavská 28, Rýmařov - 2 750,- Kčp.č. 2541 - Ludmila a Alexandr Jaroševští, Revoluční 5, Rýmařov - 2 750,- Kčp.č. 2594/2 - Pavla a František Havlíkovi, Divadelní 4, Rýmařov - 3 310,- Kčp.č. 2594/9 - Marta a Vladimír Kovaříkovi, Větrná 4, Rýmařov - 3 170,- Kčp.č. 2594/10 - Vlasta a Petr Jánští, Na Vyhlídce 16, Rýmařov - 3 030,- Kčp.č. 2622 - Antonín Pinďák, Dukelská 2, Rýmařov - 2 750,- Kčp.č. 2641 - Eva a Miroslav Královi, Větrná 11, Rýmařov - 2 960,- Kčp.č. 2759 - Daniela a Libor Gregerovi, Dukelská 3, Rýmařov - 2 750,- Kč p.č. 2762 - Vlasta a Jindřich Rychlí, Pivovarská 6, Rýmařov - 2 750,- Kčp.č. 2772 - Dagmar Bacílková, tř. Hrdinů 22A, Rýmařov - 2 680,- Kčp.č. 2775 - Zdeňka a Vladimír Tomáškovi, Dukelská 1, Rýmařov - 2 680,- Kčp.č. 2776 - Jitka a Milan Štefanišinovi, Větrná 38, Rýmařov - 2 680,- Kčp.č. 2788/22 - Marie a Antonín Šebíkovi, Dukelská 6, Rýmařov - 2 750,- Kčp.č. 2788/23 - Eva a Jaroslav Gerhardovi, Pivovarská 2, Rýmařov - 2 750,- Kčp.č. 2788/28 - Jaroslava a Pavel Kolářovi, Nerudova 2, Rýmařov - 2 890,- KčCeny jsou již včetně nákladů spojených s převodem nemovitosti.

252/14/00

schvaluje na základě výsledku dražby prodej podílu 32,5 % na obytném domě čp. 631, U Lomu 2, Rýmařov Šárce Kastnerové za cenu 180 000,- Kč. Cena je již včetně nákladů spojených s převodem;

253/14/00

schvaluje prodej plynárenského zařízení dle přiložené specifikace firmě SPP Bohemia, a.s. za cenu 682 000,- Kč;

254/14/00

ruší platnost usnesení MZ č. 206/13/00;

255/14/00 a)

schvaluje úplatný převod,

255/14/00 b)

bezúplatný převod pozemků od PF ČR podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, obojí dle zpracovaného seznamu.

256/14/00 a)

ruší platnost usnesení MZ č. 210/13/00,

256/14/00 b)

schvaluje prodej p.č. 436/1 v k.ú. Rýmařov Václavu Mácovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

257/14/00

schvaluje odkoupení p.č. 1939, 1940, 3451/3, 3453/2, 3454/2 a 3454/4 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu Jany Sitorové za cenu stanovenou úředním odhadem, tj. 101 850,- Kč;

258/14/00

schvaluje vyrovnání ztráty, vzniklé v roce 1999 Městským službám s.r.o. Rýmařov provozováním hostinského pivovaru Excelent, oddlužením společnosti odpisem nedoplatků na nájemném za skládku TKO a kanalizační řád města z minulých let v celkové výši 872 349,40 Kč.

259/14/00

schvaluje doplnění smlouvy o výpůjčce mezi městem a SVČ o pronájem p.č. 626 v k.ú. Rýmařov a o služební byt v budově městského kina;

260/14/00

potvrzuje Mgr. Květoslavu Sicovou, Mgr. Vratislava Konečného a Zdeňka Kudláka ve funkcích členů Rady školy ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 pro volební období rady školy 2000 - 2002.

261/14/00

schvaluje zřízení devítičlenné Rady školy ZŠ Rýmařov, 1. máje 32 k 1.5.2000 a jmenovat Ing. Rostislava Mezihoráka, Ludmilu Juráskovou a Alenu Čermákovou do funkcí členů rady školy pro volební období 2000 - 2002.

262/14/00 a)

bere na vědomí informaci o možnostech a otázkách, spojených s úvahou o budoucí možné změně zařazení Rýmařovska v rámci krajského uspořádání,

262/14/00 b)

ukládá MěR zřídit 9člennou komisi ze zástupců delegovaných volebními stranami do 15.5.2000,

262/14/00 c)

ukládá MěR průběžně informovat o činnosti komise na jednáních MZ.
...............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317