Dnes je úterý 30.11.2021 13:57, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 16
konaného v řádném termínu, dne 15.6.2000

264/16/00

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání MZ č. 14 a 15;

265/16/00

bere na vědomí zprávu o činnosti městské rady za období od 21. 4. 2000 do 15. 6. 2000;

266/16/00 a)

bere na vědomí průběžnou zprávu o Nemocnici s.r.o. Rýmařov a zprávu o dodržování smlouvy o nájmu mezi Městem Rýmařov a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov,

266/16/00 b)

schvaluje, aby Město Rýmařov zastupoval na VH Nemocnice s.r.o. Rýmařov zástupce starosty Ing. Milan Kropáč;

267/16/00 a)

bere na vědomí průběžnou zprávu o Městských lesích, s.r.o.,

267/16/00 b)

schvaluje, aby Město Rýmařov zastupoval na VH Městských lesů starosta Ing. Pavel Kolář;

268/16/00

schvaluje vstup Města Rýmařov do společnosti s r.o. BRVOS;

269/16/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 210, 212, 213, 214, 215, 217 v k.ú. Ondřejov;

270/16/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 2500/1 v k.ú. Rýmařov;

271/16/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 143 v k.ú. Janušov;

272/16/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 205 v k.ú. Janušov;

273/16/00

schvaluje záměr prodeje částí p.č. 196/5 a 204/4 v k.ú. Stránské;

274/16/00

schvaluje záměr prodeje části p.č. 1083/17 v k.ú. Stránské;

275/16/00

schvaluje záměr prodeje částí p.č. 1398 a 1399 v k.ú. Rýmařov;

276/16/00

neschvaluje záměr prodeje p.č. 216 v k.ú. Ondřejov;

277/16/00

neschvaluje záměr prodeje p.č. 113 a 115 v k.ú. Rýmařov;

278/16/00

schvaluje změnu cenové mapy - položku "pozemky určené k rekreaci" zrušit a v jednotlivých urbanistických obvodech (místní části města) navýšit cenu pozemků koeficientem dle návrhu předloženého na jednání MěR;

279/16/00

schvaluje prodej domu čp. 52 včetně p.č. 2029 v k.ú. Rýmařov Jaromíru Lachnitovi za cenu dle pravidel o prodeji + náklady spojené s převodem, při dodržení podmínek územního plánu vymezeného sektorem UCd;

280/16/00

schvaluje prodej částí p.č. 99 a 100/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření Marii a Janu Weinerovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

281/16/00

schvaluje prodej p.č. 273/2 v k.ú. Edrovice Pavlu Frančákovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

282/16/00

schvaluje prodej části p.č. 1083/17 v k.ú. Stránské Josefu Kseničovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti;

283/16/00

schvaluje směnu p.č. 255/3 v k.ú. Edrovice z majetku manželů Stanislava a Ivany Kočišových za část p.č. 2290 v k.ú. Rýmařov z majetku města po zaměření s tím, že rozdíl mezi cenou p.č. 255/3 v k.ú. Edrovice a cenou p.č. 2290 v k.ú. Rýmařov dle cenové mapy, uhradí manželé Kočišovi + náklady spojené s převodem;

284/16/00

schvaluje směnu části p.č. 2964/1 v k.ú. Rýmařov (cca 1800 m2 - vlastník ČSZ MO Rýmařov) za p.č. 2969, 2970 a část 2971 v k.ú. Rýmařov (vlastník město) po oddělení části parcely vhodné pro zástavbu RD. Náklady spojené s převodem uhradí ČSZ MO Rýmařov;

285/16/00

schvaluje směnu p.č. 2512 o výměře 100 m2 a části p.č. 2899/44 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Rýmařov z majetku Zdenky Valouchové za p.č. 65 v k.ú. Edrovice. Náklady spojené s převodem uhradí Zdenka Valouchová;

286/16/00

schvaluje prodej ideální 1/2 p.č. 97 v k.ú. Stránské Heleně Pasecké, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

287/16/00

schvaluje použití výnosů z nájemného objektu náměstí Míru 26 v Rýmařově a provozních úspor SVČ pro potřeby údržby objektů školství, kultury a dětských hřišť;

288/16/00

schvaluje obecně závaznou vyhlášku "O vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu";

289/16/00

schvaluje změnu ve znění čl. 9b) Pravidel o prodeji nemovitostí z původních 60 dnů od data účinnosti vkladu na 30 dnů ode dne zápisu vkladu práva v katastru nemovitostí uvedeném v razítku Katastrálního úřadu;

290/16/00

ruší platnost usnesení MZ č. 25/4/99 b);

291/16/00 a)

souhlasí se změnou kupujících v usnesení MZ č. 251/14/00: p.č. 894 v k.ú. Rýmařov, z původně schválených manželů Ludmily a Herberta Schneiderových, Palackého 12, Rýmařov, na manžele Karla a Zdeňku Sigmundovy, Divadelní 7, Rýmařov,

291/16/00 b)

souhlasí se změnou kupujících v usnesení MZ č. 251/14/00: p.č. 993 v k.ú. Rýmařov, z původně schválených manželů Marie a Bohuše Macečkových, Bartákova 29, Rýmařov, na manžele Miroslava a Alenu Švubovy, Jungmanova 5, Rýmařov;

292/16/00

schvaluje OZV č. 63/00 o místních poplatcích, kterou se mění a doplňuje OZV č. 41/96 ve znění upraveném OZV č. 49/97 a 59/99;

293/16/00

schvaluje smlouvu o zápůjčce p.č. 209 v k.ú. Rýmařov firmě H+H - diskontní prodejna, na dobu max. 20 let počínaje dnem 1.1.1998;

294/16/00

schvaluje prodej RD Jamartice čp. 14 včetně p.č. 273, v k.ů. Jamartice manželům Milanovi a Marii Rechtorikovým za cenu 199 983,- Kč s tím, že náklady spojené s převodem jsou již zahrnuty v ceně;

295/16/00 a)

schvaluje závazek města uhradit 20 % finančních nákladů spojených s rekonstrukcí dětského oddělení Nemocnice s.r.o. Rýmařov v případě, že město dostane 80 % státní dotace,

295/16/00 b)

schvaluje rozpočtové opatření k pokrytí financování projektové dokumentace, dle přiložené studie, na rekonstrukci dětského oddělení Nemocnice s.r.o. Rýmařov.
...............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317