Dnes je úterý 30.11.2021 15:02, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 17
konaného v řádném termínu, dne 14.9.2000

296/17/00

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání MZ č. 16;

297/17/00

bere na vědomí zprávu o činnosti městské rady za období od 16. 6. 2000 do 14. 9. 2000;

298/17/00

schvaluje úpravy rozpočtu roku 2000 podle předloženého návrhu takto:a) zvýšení objemu rozpočtových příjmů o + 11 514 tis. Kč o poskytnuté investiční dotace ze SR na dostavbu stravovacího pavilonu Nemocnice s.r.o. a rekonstrukci rybníku U Lomu v celkové částce + 11 488 tis.Kč a rozpočtová opatření OkÚ + 26 tis.Kč,b) zvýšení objemu rozpočtových výdajů o + 11 514 tis. Kč ve výši poskytnutých dotací ze SR a z rozpočtu OkÚ na účely dle rozhodnutí poskytovatele dotace,c) zvýšení objemu vlastních daňových, nedaňových a kapitálových příjmů dle návrhu v celkové výši + 637 tis. Kč,d) zvýšení objemu rozpočtových výdajů dle návrhu v celkové výši + 637 tis. Kč;

299/17/00 a)

v návaznosti na usnesení MZ č. 27/4/95 a 399/25/97 vyjadřuje vůli města Rýmařova nadále usilovat o přiřazení Rýmařova ke kraji olomouckému,

299/17/00 b)

ukládá MěR, aby zajistila vypracování zdůvodnění tohoto požadavku;

300/17/00

ukládá MěR nadále soustřeďovat podkladové materiály k objektivní argumentaci pro budoucí eventuelní připojení Rýmařova k olomouckému kraji, nebo setrvání v kraji ostravském;

301/17/00 a)

ukládá odboru životního prostředí a výstavby MěÚ, aby zabezpečil podle § 36 písm. a) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění a dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Rýmařov dle předloženého návrhu,

301/17/00 b)

neukládá odboru životního prostředí a výstavby MěÚ podle § 36 písm. a) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění a dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, jejímž předmětem je rozšíření o plochu dopravní - garáže na Slunečné ulici;

302/17/00 a)

schvaluje podle § 36 písm. a) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění a dle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, regulační plán zóny "Máchova" v rozsahu území, který je vymezen na západě ulicí Národní, na severu částí ul. Jesenická, ul. Opavská, na východě ul. Revoluční a na jihu korytem Podolského potoka, po projednání a se změnami oproti předloženému návrhu, jehož výsledky jsou součástí přílohy č. 1 tohoto usnesení,

302/17/00 b)

schvaluje v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 vymezení závazné části regulačního plánu zóny "Máchova" obsažené v návrhu vyhlášky o regulativech územního rozvoje - viz. příloha č. 2 návrhu usnesení,

302/17/00 c)

konstatuje, že není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách fyzických a právnických osob, jejichž práva mohou být dotčena návrhem regulačního plánu zóny "Máchova" ani nesouhlasů s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení, neboť žádné námitky ani nesouhlasy nebyly při projednávání návrhu předmětné ÚPD uplatněny,

302/17/00 d)

ukládá městské radě vydat obecně závaznou vyhlášku o závazných částech regulačního plánu zóny "Máchova";

303/17/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 155 a p.č. 159 v k.ú. Jamartice;

304/17/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 116 a p.č. 117 v k.ú. Jamartice;

305/17/00

schvaluje záměr prodeje části p.č. 117 v k.ú. Edrovice;

306/17/00

schvaluje záměr prodeje části p.č. 1152 v k.ú. Rýmařov;

307/17/00

schvaluje záměr prodeje části p.č. 2172/1 v k.ú. Rýmařov;

308/17/00

schvaluje záměr prodeje části p.č. 332 v k.ú. Rýmařov;

309/17/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 19 a části p.č. 20 v k.ú. Jamartice;

310/17/00

schvaluje záměr prodeje části p.č. 967/1 v k.ú. Rýmařov;

311/17/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 267/1 v k.ú. Janušov;

312/17/00

neschvaluje záměr prodeje p.č. 222 v k.ú. Edrovice;

313/17/00

neschvaluje záměr prodeje p.č. 3463/1 v k.ú. Rýmařov;

314/17/00

schvaluje prodej p.č. 210, 212, 213 a 215 k.ú. Ondřejov firmě STK - ZENIT, spol. s r.o., Brno, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

315/17/00

schvaluje prodej části p.č. 2500/1 v k.ú. Rýmařov - manželům Emanuelu a Dagmar Havelkovým, Zahradní 2, Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

316/17/00

schvaluje prodej části p.č. 143 v k.ú. Janušov Lubomíru Gašparovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

317/17/00

schvaluje prodej části p.č. 205 v k.ú. Janušov Miroslavu Morávkovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

318/17/00

schvaluje prodej části p.č. 204/4 a p.č. 196/5 v k.ú. Stránské manželům Antonínu a Anežce Krausovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

319/17/00

schvaluje prodej části p.č 1083/17 v k.ú. Stránské manželům Josefu a Miladě Mlynářovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

320/17/00

schvaluje prodej části p.č. 1398 a části p.č. 1399 v k.ú. Rýmařov manželům Františku a Zdeně Čermákovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

321/17/00

schvaluje prodej podílu 7,67 % na domě Opavská 37, Rýmařov za cenu 72 064,- Kč včetně nákladů spojených s převodem nemovitosti Anně Bociánové;

322/17/00

schvaluje prodej obytného domu U Lomu 2, Rýmařov nájemníkům domu:Manželé Josef a Dana Ovčačíkovi 33,20 % 152 286,- Kč,Jarmila Vymazalová 34,30 % 157 332,- Kč,Šárka Kastnerová 32,50 % 180 000,- Kč.V ceně jsou již obsaženy náklady spojené s převodem;

323/17/00 a)

ruší platnost usnesení č. 539/33/98,

323/17/00 b)

schvaluje prodej domu čp. 74 v Janovicích, Sklepní 4, manželům Petru a Haně Zatloukalovým za cenu 99,- Kč bez pozemku p.č. 216 v k.ú. Janovice s tím, že pozemek bude odprodán až po rekonstrukci stávajícího objektu. Náklady spojené s převodem uhradí kupující;

324/17/00

ruší platnost usnesení č. 285/16/00;

325/17/00

schvaluje poskytnutí finanč. příspěvku dle platných pravidel pro podporu bydlení:manželům Furišovým 10 000,- Kč,manželům Starchoňovým 10 000,- Kč,manželům Pokorným 10 000,- Kč,manželům Žváčkovým 10 000,- Kč,všichni Cihlová ulice, Janovice, na stavbu vodovodu;

326/17/00

schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 30 000 Kč dle platných pravidel pro podporu bydlení manželům Peterovým, Polní 18, na stavbu studny a malé ČOV pro novostavbu RD v Edrovicích;

327/17/00

souhlasí s prodejem místní komunikace na p.č. 690 v k.ú. Janušov, která je ve vlastnictví OkÚ;

328/17/00

souhlasí s prodejem objektu Revoluční 14 v Rýmařově, který je ve vlastnictví OkÚ, ve veřejné dražbě;

329/17/00

schvaluje vzdání se předkupního práva na koupi podílu na domě Opavská 37, Rýmařov od Olgy Kaňokové;

330/17/00

schvaluje vstup města do Sdružení akcionářů ČS a.s. spolu s úhradou členského poplatku 0,20 Kč za jednu akcii, tj. 1 540,- Kč;

331/17/00

neschvaluje prodej akcií České spořitelny společnosti Prospero Invest s.r.o., s ohledem na skutečnost, že město je společníkem ve společnosti akcionářů ČS;

332/17/00

schvaluje odkoupení p.č. 2989/3 o výměře 709 m2 v k.ú. Rýmařov do vlastnictví města od Jaroslava a Jany Prokešových, za cenu nejvýše dle cenové mapy města;

333/17/00

v souladu s předchozími dohodami mezi Městem Rýmařov a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov o nájemném schvaluje pro rok 2000 zpětně od 1. 1. 2000 výši nájemného za pronájem souboru movitého a nemovitého majetku v částce 2 000 000,- Kč a pověřuje starostu města k podpisu příslušného dodatku nájemní smlouvy;

334/17/00

schvaluje změnu textu čl. 9 písm. e) Pravidel o prodeji nemovitostí. Původní text...."zásadní opravy objektu (fasáda, střecha apod.)"... se mění a doplňuje: ...."zásadní opravy objektu (vztahuje se pouze na opravu fasády, výměnu střešní krytiny a výměnu klempířských prvků v kombinaci se současnou opravou fasády nebo výměnou střešní krytiny po předchozím posouzení a doporučení odborem ŽPaV, MěR si vyhrazuje právo udělit v odůvodněných případech výjimku)"...;

335/17/00 a)

schvaluje uzavření zástavní smlouvy ve prospěch státu u bytových objektů čís. popisné 824, 825, 826, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 886 a 861 - vše v KÚ Rýmařov na dobu do 31.7.2020,

335/17/00 b)

zmocňuje starostu města k podpisu dokumentů nutných k uzavření příslušné zástavní smlouvy a k jejímu vkladu do katastru nemovitostí;

336/17/00

souhlasí s navrženým odpisem pohledávek za nájemné z evidence Bytermu Rýmařov ve výši 129 284,- Kč, z toho k trvalému odpisu 85 393,- Kč a dočasně do podrozvahové evidence 43 891,- Kč;

337/17/00

schvaluje OZV č. 65/2000, kterou se mění OZV č. 58/99, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů;

338/17/00

schvaluje odměnu Mgr. Vratislavu Konečnému ve výši 10 000,- Kč, za zpracování konceptu městské kroniky za rok 1999;

339/17/00

ukládá MěR připravit na příští jednání MZ podklady a návrhy na řešení situace kolem domu na Radniční 8.
.............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317