Dnes je sobota 27.11.2021 13:52, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18
konaného v řádném termínu, dne 2.11.2000

340/18/00

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání MZ č. 17;

341/18/00

bere na vědomí zprávu o činnosti městské rady za období od 15. 9. 2000 do 2.11. 2000;

342/18/00

bere na vědomí "Zprávu o činnosti, hospodaření společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. od 1.1.1998 do 30.9.2000";

343/18/00

bere na vědomí "Zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., v období od 16.2.1998 do 10.10.2000";

344/18/00 a)

odvolává Ing. Ivana Soviše z dozorčí rady Tepla, s.r.o.,

344/18/00 b)

schvaluje jako člena dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o. Ing. Miloslava Marka, bytem Rýmařov, Pivovarská 8;

345/18/00 a)

bere na vědomí "Zprávu o hospodaření Městských služeb Rýmařov s.r.o. k 30.9.2000",

345/18/00 b)

souhlasí s odpisem pohledávek města za Městskými službami Rýmařov, s.r.o. ve výši 1 452 557 Kč za roky 1998 a 1999;

346/18/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 3261 a 3262 v k.ú. Rýmařov;

347/18/00

schvaluje záměr prodeje části p.č. 165/1 v k.ú. Stránské;

348/18/00

schvaluje záměr prodeje části p.č. 112 v k.ú. Edrovice;

349/18/00

schvaluje prodej části p.č. 451/1 v k.ú. Rýmařov firmě RZ doprava, s.r.o., manželům Kataríně a Marianu Olejníkovým, Anně a Janovi Strápkovým a MUDr. Vladimíru Krasulovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

350/18/00

schvaluje prodej p.č. 2300 v k.ú. Rýmařov pod soukromou garáží Mgr. Jarmile Labounkové, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

351/18/00

schvaluje prodej podílu 12,27 % na domě Opavská 37, Rýmařov za cenu 115 281,- Kč včetně nákladů spojených s převodem nemovitosti Otto Fritscherovi mladšímu;

352/18/00

schvaluje prodej budovy bývalé školy v Jamarticích čp. 49 včetně p.č. 1 v k.ú. Jamartice, za cenu 180 415,- Kč + náklady spojené s převodem manželům Jarmile a Lubomíru Kulatým;

353/18/00

schvaluje předložený návrh "Jednacího řádu zastupitelstva města Rýmařov" s účinností od 12.11.2000;

354/18/00 a)

zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory finanční a kontrolní,

354/18/00 b)

jmenuje předsedou finančního výboru Ing. Petra Kloudu a předsedou kontrolního výboru Ladislava Žilku,

354/18/00 c)

jmenuje členy výborů dle předloženého návrhu,

354/18/00 d)

potvrzuje jako člena dozorčí rady Městských služeb, s.r.o., Rýmařov, Ing. Rostislava Mezihoráka,

354/18/00 e)

potvrzuje jako člena dozorčí rady Tepla, s.r.o., Rýmařov, Ing. Petra Kloudu;

355/18/00 a)

s účinností od 12. 11. 2000 schvaluje pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů zastupitelstva města,

355/18/00 b)

s účinností od 12. 11. 2000 schvaluje zřízení osadního výboru v Ondřejově v počtu 4 členů,

355/18/00 c)

s účinností od 12. 11. 2000 schvaluje zřízení osadního výboru ve Stránském v počtu 8 členů,

355/18/00 d)

s účinností od 12. 11. 2000 jmenuje za členy osadního výboru v Ondřejově Ludmilu Vykoukalovou, Marii Bučkovou, Jaroslava Talčíka a Anežku Továrkovou,

355/18/00 e)

s účinností od 12. 11. 2000 jmenuje za členy osadního výboru ve Stránském Emílii Čulákovou, Danutu Krystínovou, Marii Ohrádkovou, Antonína Krause, Václava Švábeníka, Zdeňka Pospíšila, Tomáše Blažka a Věru Sršňovou;

356/18/00 a)

volí Anežku Továrkovou předsedkyní osadního výboru v Ondřejově,

356/18/00 b)

volí Věru Sršňovou předsedkyní osadního výboru ve Stránském;

357/18/00 a)

bere na vědomí zprávu o průběhu jednání se spoluvlastníkem domu na Radniční 8 a s uživateli bytů a nebytové jednotky stomatologie v objektu,

357/18/00 b)

souhlasí s postupem MěR při jednání o řešení nájmu těchto uživatelů v návaznosti na požadavky spoluvlastníka,

357/18/00 c)

schvaluje návrh "Dohody spoluvlastníků o správě, využívání a financování nemovitosti Radniční 8 v podílovém spoluvlastnictví" jako výchozí materiál pro jednání;

358/18/00

bere na vědomí změny ve složení Rady školy ZŠ Rýmařov, 1. máje 32, které vyplynuly z doplňujících voleb pedagogických pracovníků;

359/18/00 a)

potvrzuje ve funkci kronikáře Mgr. Vratislava Konečného,

359/18/00 b)

schvaluje Pravidla pro vedení kroniky města Rýmařov;

360/18/00

souhlasí s návrhem MV, aby se město Rýmařov stalo pověřenou obcí III. typu a vykonávalo kompetence okresních úřadů po ukončení jejich činnosti;

361/18/00

ukládá městské radě ukončit práci komise zřízené dle usnesení MZ č. 262b)/14/00, neboť současný smysl činnosti komise byl naplněn přijetím a splněním usnesení MZ č. 299/17/00;

362/18/00 a)

ruší platnost usnesení č. 309/20/97 a 413/26/98,

362/18/00 b)

schvaluje s účinností od 1.11.2000 způsob odměňování a výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů městské rady, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu /§ 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/..................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317