Dnes je úterý 30.11.2021 13:33, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 19
konaného v řádném termínu, dne 14.12.2000

363/19/00

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání MZ č. 18;

364/19/00

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 2. 11. 2000 do 14.12. 2000;

365/19/00 a)

souhlasí s uzavřením smlouvy o povoleném debetním zůstatku základního běžného účtu města s Komerční bankou, a.s. a to nejvýše do 2 000 000,-Kč a zmocnit starostu města k podpisu potřebných dokumentů,

365/19/00 b)

stanovuje pravomoc schvalovat čerpání debetu pro starostu a místostarostu. Nepřetržité čerpání debetu na dobu přesahující 90 dnů schvalovat radou města;

366/19/00

schvaluje návrh úpravy OZV č. 31/95, kterou se vydávají zásady pro hospodaření s byty v majetku Města Rýmařova, s výhradou úprav vyžádaných kontrolním a právním oddělením OkÚ Bruntál;

367/19/00 a)

neschvaluje prodej části p.č. 1187 v k.ú. Rýmařov,

367/19/00 b)

neschvaluje zřízení věcného břemene na p.č. 1187 v k.ú. Rýmařov;

368/19/00 a)

ruší usnesení MZ č. 308/17/00,

368/19/00 b)

schvaluje záměr prodeje části p.č. 322 v k.ú. Rýmařov;

369/19/00

schvaluje prodej p.č. 155 a p.č. 159 v k.ú. Jamartice Stanislavu Řehánkovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti;

370/19/00

schvaluje prodej p.č. 116 a p.č. 117 v k.ú. Jamartice Martě Pachovské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti;

371/19/00

schvaluje prodej části p.č. 117 v k.ú. Edrovice manželům Františkovi a Jarmile Vrobelovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti;

372/19/00

schvaluje prodej části p.č. 1152 v k.ú. Rýmařov Ladislavě Tannertové za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti;

373/19/00

schvaluje prodej části p.č. 19 a části p.č. 20 v k.ú. Jamartice Tomáši Bernátkovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti;

374/19/00

schvaluje prodej části p.č. 967/1 v k.ú. Rýmařov Jiřímu Turkovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti;

375/19/00

schvaluje prodej p.č. 267/1 v k.ú. Janušov Petře Rysové za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti s podmínkou, že smlouva bude obsahovat věcné břemeno se zajištěním přístupu na p.č. 267/4 v k.ú. Janušov;

376/19/00

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na odkoupení části p.č. 273 v k.ú. Janovice od manželů Koutníkových, pokud dojde k jeho zasažení výstavbou splaškové kanalizace;

377/19/00

schvaluje odkoupení části p.č. 273/1 v k.ú. Edrovice o výměře cca 75 m2 (vlastník pan Cimbota) a vzájemnou směnu části p.č. 273/2 z vlastnictví města za část p.č. 273/3 v k.ú. Edrovice (vlastník pan Frančák) k výstavbě inženýrských sítí;

378/19/00

schvaluje snížení odměny městu za poskytnuté ručení na úvěr firmy Auto Color Design, s.r.o., Rýmařov z původních 3 % na 2 % ročně;

379/19/00

schvaluje směnu 1/3 spoluvlastnického podílu na objektu čp. 593, Revoluční 26, Rýmařov včetně p.č. 1594 v k.ú. Rýmařov z majetku města v ceně 740 820,- Kč za 2/3 spoluvlastnického podílu na obytném domě čp. 248, Revoluční 28, Rýmařov včetně p.č. 1593 v k.ú. Rýmařov v ceně 755 060,- Kč z majetku OkÚ Bruntál;

380/19/00

ZM schvaluje odpuštění místního poplatku ve výši 1 950,- Kč za zábor p.č. 282 v k.ú. Janušov manželům Starchoňovým, Žváčkovým, Furišovým, Černým a Pokorným, všichni bytem Cihlová ul. Janovice;

381/19/00

schvaluje Program obnovy venkova pro místní část Ondřejov;

382/19/00

souhlasí s odkoupením objektu na parcele č.507/1 v k.ú. Rýmařov od firmy RD Rýmařov, spol. s r.o. za cenu 48 tis. Kč;

383/19/00

schvaluje plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2001;

384/19/00

schvaluje plán zasedání ZM na rok 2001;

385/19/00

schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky Petru Schäferovi ve výši 15 tis. Kč na uhrazení části nákladů na vybudování WC na hradě Sovinec. Splatnost do konce roku 2001.
..................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317