Dnes je úterý 7.12.2021 14:53, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 38
konaného v řádném termínu, dne 5.11.2012

2204/38/12  

Rada města schválila program 38. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 5.11.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2205/38/12  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu  a usnesení z 38. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 5.11.2012: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2206/38/12  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 36/2012 a č. 37/2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2207/38/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1749/30/12 ze dne 11.6.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2208/38/12   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2012,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2208/38/12   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2012, o částku – 3 992,40 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2208/38/12   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu operací financování roku 2012, o částku - 400,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2208/38/12   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2012, o částku - 4392,40 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2208/38/12   e)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2209/38/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2133 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2210/38/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2133 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2211/38/12  

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1168 v k.ú. Rýmařov bezprostředně navazující na nemovitost ve vlastnictví žadatelů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2212/38/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 292 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2213/38/12  

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1755 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2214/38/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 699 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2215/38/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 5 v k.ú. Janušov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2216/38/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1168 a pozemku parc. č. 1194, vše v k.ú. Rýmařov ******, za účelem udržování kosením trávy a umístění ohrady pro koně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2217/38/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2081 a pozemku 2082, vše v k.ú. Rýmařov nájemcům domu na ulici Nádražní 473/1 v Rýmařově, za účelem udržování kosením trávy a využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2218/38/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, za účelem využití jako pozemek pod stavbou trafostanice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2219/38/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 1548 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2220/38/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1941 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako pozemek pod stavbou dřevěné kůlny, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2221/38/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 156 v k.ú. Edrovice manželům ******, za účelem využití jako přístupová cesta, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2222/38/12  

Rada města schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 4100000742 ze dne 30. 3. 2011, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 9. 2011, uzavřené s manžely ******, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o část pozemku parc. č. 480/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Janušov, za účelem využití jako zahrádka, a mění se výše nájemného.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2223/38/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 430 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Rýmařov manželům ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2224/38/12  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 2. 2011 a dne 2. 2. 2011, uzavřené s Českým zahrádkářským svazem ZO Rýmařov, IČ: 68333030, který se týká zúžení předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č. 1331/1 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2225/38/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1331/1 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako pozemek pod stavbou zahradní chatky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2226/38/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2102/35/12 ze dne 10. 9. 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2227/38/12  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor, a to kanceláře č. 312 v druhém nadzemním podlaží budovy radnice na náměstí Míru 230/1 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2228/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2535 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2229/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1483/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2230/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1337/7 a pozemku parc. č. 1338/1, oba v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2231/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2232/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 691 a pozemku parc. č. 693, oba v k.ú. Janušov Western Arts Clubu ČR, zastoupenému Ladislavem Šínem – předsedou sdružení, se sídlem Opavská 236/9, Janovice u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2233/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1187, části pozemku parc. č. 1192, části pozemku parc. č. 1168, části pozemku parc. č. 1191/1, části pozemku parc. č. 1191/2, části pozemku parc. č. 1174/4 a pozemku parc. č. 1188, vše v k.ú. Rýmařov společnosti Infini, a.s., se sídlem Opavská 738/25, Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění zatrubněného potoka a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jeho opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2234/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 281/21 v k.ú. Edrovice manželům ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2235/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr směny části pozemku parc. č. 781 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ****** za část pozemku parc. č. 779 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2236/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 70/1 a 80/1, oba v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2237/38/12  

Rada města souhlasila s podnájmem nebytových prostor na ulici Hornoměstská 549/16 v Rýmařově společnosti MW – DIAS a.s., se sídlem Těrlicko – Horní Těrlicko 443, za účelem zřízení zázemí pro personál firmy. V současnosti má objekt v pronájmu Podhorská nemocnice a.s. .

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2238/38/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1924/34/12 ze dne 27. 8. 2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2239/38/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 2989/1 a 2993, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Energorozvody s.r.o., se sídlem Počernická 168, Praha 10, spočívající v uložení, provozování, údržbě a opravách kabelové zemní přípojky NN v rámci stavby „Rýmařov, p.č. 2993, Pipa, rouš. kNN č. IV-12-8007754/A“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH, za podmínek daných odborem ŽPaRR.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2240/38/12  

Rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku Sdruženému zdravotnickému zařízení Krnov, p. o., se sídlem I. P. Pavlova 9, Krnov na pořízení speciální zdravotnické techniky pro oddělení ARO.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2241/38/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části objektu vodojemu na pozemku parc. č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov, za účelem umístění převaděče rozhlasové stanice Rádio Haná pro město Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2242/38/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 100/1 v k.ú. Rýmařov, za účelem umístění elektronického informačního panelu s jízdními řády, a části objektu na ulici T. Matějky 823/3 v Rýmařově, za účelem vedení přípojky NN.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2243/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 326/12/12 ze dne 26. 4. 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2244/38/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2126/36/12 ze dne 8. 10. 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2245/38/12  

Rada města schválila záměr pronájmu plochy na boční zdi domu č.p. 598, č.o. 47, na ulici tř. Hrdinů v Rýmařově, za účelem umístění reklamního billboardu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2246/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku parc. č. 1078/1 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví ****** do vlastnictví Města Rýmařov, za cenu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2247/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit úpravu OZV č. 06/2012 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce, spočívající ve změně určení času, ve kterém lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

2248/38/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 921/17/11 ze dne 19. 10. 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2249/38/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 1268/1, 1282/2 a 1282/10, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, spočívající v uložení, provozování, údržbě a opravách plynárenského zařízení v rámci stavby „STL plynovodního řádu + přípojky pro 14 RD v lokalitě Opavská“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu dle předloženého návrhu + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2250/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s odkoupením pozemku parc. č. 7 v k.ú. Janovice u Rýmařova z vlastnictví České republiky, Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha do vlastnictví Města Rýmařov, za cenu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2251/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s odkoupením pozemků parc. č. 137 a 141, oba v k.ú. Janušov z vlastnictví České republiky, Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha do vlastnictví Města Rýmařov, za cenu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2252/38/12  

Rada města schválila kompenzaci nákladů na provedení úprav objektu na ulici tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov, ******, v rozsahu elektroinstalace vč. osvětlení, podhledů, podlahových krytin ve všech prostorech v celkové ceně 64.500,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

2253/38/12  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nebytových prostor na ulici tř. Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.11.2012 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2254/38/12  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor na ulici tř. Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2255/38/12  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor - garáž na pozemku parc. č. 242, horní stání, na ulici Růžová, Janovice, k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2256/38/12  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor - garáž na pozemku parc. č. 2132, na ulici Žižkova v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2257/38/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor – hospodářská budova bez čp./č. (levá část) na pozemku parc.č. 165, Rýmařov, k.ú. Edrovice, ****** na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za celkovou cenu 165,- Kč měsíčně dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2258/38/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor – hospodářská budova bez čp./č. (prostřední část) na pozemku parc.č. 165, Rýmařov, k.ú. Edrovice, ****** na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za celkovou cenu 165,- Kč měsíčně dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2259/38/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor – hospodářská budova bez čp./č. (pravá část) na pozemku parc.č. 165, Rýmařov, k.ú. Edrovice, ****** na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za celkovou cenu 165,- Kč měsíčně dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2260/38/12  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu Zateplení domu Větrná 9, 11, Rýmařov uzavřené 12.7.2012 mezi Městem Rýmařov a firmou STAS, v.o.s., Žižkova 21, Rýmařov,  řešící úhradu vícenákladů dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2261/38/12  

Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22.10.2012 uzavřené mezi Městem Rýmařov a ******, řešící provedení stavebních úprav nebytových prostor na ulici Národní č. 378/9, Rýmařov, dle předloženého návrhu za podmínky, že nájemce provede práce na vlastní náklady a po skončení nájemní smlouvy uvede nebytové prostory do původního stavu. Vybudování nového vchodu je dále podmíněno kladným stanoviskem státní památkové péče.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2262/38/12  

Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu č. 3 hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2263/38/12  

Rada města schválila výměnu bytů mezi ******, byt č. 9, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov a ******, byt č. 4, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2264/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2265/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2266/38/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2267/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí přístřeší k místnosti č. 1, J. Fučíka č. 19/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2268/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2269/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, nám. Míru č. 217/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2270/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 1011/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2271/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 18, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2272/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí přístřeší k místnosti č. 1, J. Fučíka č. 19/14C, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2273/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2274/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 618/23, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2275/38/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2276/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí přístřeší k místnosti č. 3, J. Fučíka č. 19/14C, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2277/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, U Rybníka č. 578/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2278/38/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s ****** a ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2279/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 486/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2280/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 438/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2281/38/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2282/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2283/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2284/38/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 40, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2285/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2286/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 841/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2287/38/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Úvoz č. 721/17, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2288/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 272/130, Janovice s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2289/38/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, nám. Míru č. 198/23, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2290/38/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, nám. Svobody č. 861/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2291/38/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2291/38/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 10.491,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2292/38/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, J. Sedláka č. 824/20 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2292/38/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, J. Sedláka č. 824/20 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 52,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 19.466,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2293/38/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, J. Sedláka č. 825/22 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2293/38/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, J. Sedláka č. 825/22 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 13.695,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2294/38/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 9, Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2294/38/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 48,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 15.842,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2295/38/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Národní č. 176/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2295/38/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Národní č. 176/2 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 39,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 14.251,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2296/38/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Národní č. 378/9 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2296/38/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Národní č. 378/9 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,60 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 19.105,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2297/38/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 37,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2298/38/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1989/34/12 ze dne 27.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2299/38/12  

Rada města schválila výměnu bytu č. 1, Revoluční č. 70/15, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 2, Okružní č. 735/5, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2013, výše nájemného 34,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2300/38/12  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 2067/35/12 ze dne 10.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2301/38/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Sokolovská č. 435/29 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 37,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2302/38/12  

Rada města schválila výměnu bytů mezi ******, byt č. 1, Větrná č. 906/23, Rýmařov a ******, byt č. 13, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy s ****** na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2303/38/12  

Rada města schválila „Zásady podpory pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže ve městě Rýmařov“ dle předloženého materiálu a připomínek vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2304/38/12  

Rada města schválila účelové určení příspěvku poskytnutého HC Rýmařov, o.s. na činnost mládežnických kategorií hokejového klubu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2305/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2306/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2307/38/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2194/36/12 ze dne 8.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2308/38/12  

Rada města schválila odpisový plán Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2309/38/12  

Rada města schválila mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2012 ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městské knihovny Rýmařov a Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2310/38/12   a)

            Rada města schválila koncept městské kroniky za rok 2011,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2310/38/12   b)

            Rada města schválila odměnu kroniká za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2311/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Program regenerace Městské památkové zóny Rýmařov 2013 – 2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2312/38/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dle § 27, odst. 5, písm. a) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bezúplatný převod movitého majetku na příspěvkové organizace města Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2313/38/12  

Rada města schválila kalkulaci ceny stočného na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2314/38/12  

Rada města schválila Dodatek č. 20 nájemní smlouvy ze dne 10.5.1995, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov, s.r.o., na pronájem kanalizační infrastruktury města Rýmařov, řešící výši stanovení nájemného pro rok 2013 v částce 2,200.000,- Kč + DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  0          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2315/38/12  

Rada města schválila nákup osobního vozidla Škoda Fabia Combi 1,4 16V/59 kW Classic od firmy Auto color Design s.r.o., Opavská 69, 795 01 Rýmařov, za cenu 112 416,66 Kč bez DPH, 134 900,- Kč včetně DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2316/38/12   a)

            Rada města schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov v celkové výši 19 300,- Kč,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2316/38/12   b)

            Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2317/38/12  

Rada města schválila vyplacení zálohy na roční odměnu za rok 2012 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov  dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2318/38/12  

Rada města schválila přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí na akci (akceptační) číslo 10070533 - CZ.1.02/3.2.00/10.08185 Energetické úspory nemocnice v Rýmařově a pověřuje starostu podpisem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2319/38/12  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Městem Rýmařov a Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Středisko volného času Rýmařov“, reg.č. CZ.1.10/3.2.00/03.00910.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2320/38/12  

            Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky „Komplexní pojištění Města Rýmařov“, společnosti Generali Pojišťovna, a.s. za cenu 1.830.596,- Kč. Na dalších místech se umístila nabídka společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, v ceně 1.930.704,- Kč, ČSOB Pojišťovna, a.s. v ceně 2.150.088,- Kč a Triglav pojišťovna, a.s. v ceně 2.391.712,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2321/38/12   a)

            Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí peněžitého daru Ing. Petru Kloudovi, dle předloženého materiálu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2321/38/12   b)

            Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí peněžitého daru Ing. Jaroslavu Kalovi, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317