Dnes je úterý 7.12.2021 13:48, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 35
konaného v řádném termínu, dne 10.9.2012

2006/35/12

Rada města schválila program 35. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 10.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2007/35/12

Rada města zvolila ověřovatele zápisu  a usnesení z 35. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 10.9.2012: Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2008/35/12

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 34 /2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2009/35/12   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.8.2012,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2009/35/12   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2012, o částku – 5 751,39 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2009/35/12   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2012, o částku + 10 886,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2009/35/12   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2012, o částku + 5 134,61 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2009/35/12   e)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2010/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Aktualizaci cen a pravidel pro prodej nemovitostí, výše nájemného z pozemků a nebytových prostor města, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2011/35/12

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 5 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2012/35/12

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1168 a pozemku parc. č. 1194, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2013/35/12

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1458 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2014/35/12

Rada města souhlasila s postupem řešení užívání pozemku parc. č. 1942/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2015/35/12

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 1942/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2016/35/12

Rada města souhlasila s postupem řešení užívání pozemku parc. č. 165 a pozemku parc. č. 166, včetně stavby hospodářské budovy na pozemku parc. č. 165, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2017/35/12

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 165 a části pozemku parc. č. 166, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2018/35/12

Rada města souhlasila s převedením správy hospodářské budovy bez čp./če. na pozemku parc. č. 165 v k.ú. Edrovice na Byterm Rýmařov, p.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2019/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 341/11/07 ze dne 13. 12. 2007.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2020/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 165 a části pozemku parc. č. 166, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2021/35/12

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2081 a pozemku 2082, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2022/35/12

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 478/1 v k.ú. Janušov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2023/35/12

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000419, uzavřené s ******, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu části  pozemku parc. č. 1537/2 v k.ú. Rýmařov s novým nájemcem ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2024/35/12

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1537/2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2025/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 152 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2026/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 691 a pozemku parc. č. 693, oba v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2027/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 699 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2028/35/12

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 391/13/03 b)  ze dne 16. 6. 2003 a usnesení č. 499/9/07  ze dne 18. 6. 2007.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2029/35/12

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1174/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví společnosti Infini, a.s., se sídlem Opavská 738/25, Rýmařov ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu umístění a vedení splaškové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu časově neomezenou s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí město Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2030/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1187, části pozemku parc. č. 1192, části pozemku parc. č. 1168, části pozemku parc. č. 1191/1, části pozemku parc. č. 1191/2, části pozemku parc. č. 1174/4 a pozemku parc. č. 1188, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2031/35/12

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2032/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2033/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 281/21 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2034/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 61 v k.ú. Stránské ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2035/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1083/24 v k.ú. Stránské ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2036/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1535/4 v k.ú. Rýmařov manželům ******, za cenu 50.210,- Kč včetně příspěvku za vybudované IS a nákladů spojených s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2037/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 480/1 a 506/1, oba v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2038/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 2144/1 a pozemku parc. č. 2144/2, oba v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2039/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit poskytnutí finančního příspěvku na již provedenou opravu opěrné zdi mezi pozemky parc. č. 2077 a parc. č. 2083, oba v k.ú. Rýmařov, spolumajitelce nemovitosti čp. 752 na pozemku parc. č. 2077 v k.ú. Rýmařov ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2040/35/12

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2041/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2042/35/12

Rada města schválila přidělení nebytových prostor na ulici tř. Hrdinů č. 701/7, Rýmařov ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2043/35/12

Rada města schválila provedení úprav objektu 8. května č. 418/36 v Rýmařově (Azylový dům), nájemce Slezské Diakonie, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín v rozsahu provedení venkovní svislé izolace, přičemž polovinu skutečných nákladů uhradí Byterm Rýmařov, p.o., a polovinu uhradí Slezská Diakonie, kdy tento náklad bude vypořádán formou kompenzace proti nájemnému.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2044/35/12

Rada města schválila výměnu bytů mezi ******  byt č. 2, Radniční č. 7/13, Rýmařov a ****** byt č. 14, tř. Hrdinů č. 623/20, Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2045/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 199/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2046/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2047/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2048/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 841/33 s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2049/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2050/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2051/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2052/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2053/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2054/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu místnosti č. 2, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2055/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Jamartice č. 115/115  s ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2056/35/12

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 3, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2057/35/12

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Radniční č. 878/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2058/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 733/1,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2059/35/12

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2060/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2061/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2062/35/12

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2063/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská 271/128, Janovice s manžely ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2064/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Příkopy 1157/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2065/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2066/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2067/35/12

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Julia Fučíka 64/4, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2068/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, nám. Svobody č. 888/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2069/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2070/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Dukelská  č. 968/2, Rýmařov s ******  na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2071/35/12

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s manžely ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2072/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, J. Sedláka č. 834/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2073/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, J. Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2074/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Větrná č. 876/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2075/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 22, Dukelská č. 801/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2076/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jamartice č. 116/116, Rýmařov se *****Zdeňkou Šubovou na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2077/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2078/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2079/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2080/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2081/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 866/4 s ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2082/35/12

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2083/35/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Palackého č. 76/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2084/35/12

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2085/35/12

Rada města neschválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 224/11, Rýmařov se ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2086/35/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Bartákova č. 839/37 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2086/35/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Bartákova č. 839/37 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemník zálohu na nájemné ve výši 22.802,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2087/35/12

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1892/33/12 ze dne 16.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2088/35/12

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Pivovarská č. 6/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2089/35/12

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, třída Hrdinů č. 212/1  v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2090/35/12

Rada města schválila výměnu bytu č. 1, Sokolovská č. 435/29, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 2, Národní č. 378/9, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výše nájemného 37,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2091/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 25.702,- Kč z částky 4.993,- Kč ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 1, Úvoz č. 721/17, Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2092/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 07/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2093/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vydání OZV číslo 06/2012 o stanovení míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2094/35/12

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2003/34/12 ze dne 27.08.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2095/35/12

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2004/34/12 ze dne 27.08.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2096/35/12

Rada města vydala Nařízení města Rýmařov č. 01/2012, kterým se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 48/1997, Obecně závazná vyhláška č. 62/2000 a Nařízení města Rýmařov č. 03/2005 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2097/35/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení investičního příspěvku Mateřské škole Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, o částku 43 530 Kč na pořízení škrabky brambor do školní jídelny.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2098/35/12

Rada města schválila prohlášení domu č.p. 370, Mlýnská 21, Rýmařov, pozemek parc.č. 1568, k.ú. Rýmařov, za kulturní dědictví venkova jako památku místního významu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2099/35/12

Rada města schválila uložení pokuty ******, Husova 7, Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2100/35/12

Rada města schválila ****** výjimku k pořádání veřejnosti přístupného podniku v době nočního klidu pro pravidelná páteční posezení při reprodukované hudbě 70. – 80. let v Restauraci u Pepy, Husova 7, Rýmařov, dle předloženého materiálu a se změnou vzešlou z jednání rady města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2101/35/12

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Oprava střešní krytiny budovy radnice na náměstí Míru 1“ po odstoupení společnosti Libor Šibal, se sídlem, Horní Město 243, 793 44 Horní Město, společnosti PÁTÁ STAVEBNÍ CS, a.s. se sídlem 8. května 35, 795 01 Rýmařov za cenu 1 453 706,- Kč bez DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2102/35/12

Rada města pověřila starostu města podpisem smluv s informatiky, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2103/35/12

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce místní komunikace v obci Stránské“ společnosti KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, za cenu 520 135,- Kč bez DPH, 624 162,- Kč vč. DPH a doporučila zahájit jednání o Smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2104/35/12

Rada města schválila přidělení nebytových prostor - kancelář č. 310 v objektu náměstí Míru č. 214/7 a 215/2 v Rýmařově ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2105/35/12

Rada města schválila vyčlenění prostředků ve výši 6 324 269,- Kč na realizaci projektu „Kulturalnym szlakiem pogranicza – Kulturní stezkou pohraničí“.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317