Dnes je úterý 7.12.2021 14:40, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 34
konaného v řádném termínu, dne 27.8.2012

1912/34/12

Rada města schválila program 34. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 27.8.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1913/34/12

Rada města zvolila ověřovatele zápisu  a usnesení z 34. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 27.8.2012: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1914/34/12

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 33/2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1915/34/12

Rada města vzala na vědomí Zprávu o dopravní situaci ve městě Rýmařov k 31.07.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1916/34/12

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za 1. pololetí roku 2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1917/34/12

Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu č. 2 hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1918/34/12

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000383, uzavřené s manžely ******, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 578 v k.ú. Janušov s novým nájemcem  ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1919/34/12

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 578 v k.ú. Janušov  ******, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1920/34/12

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000754, uzavřené s Milenou Habrovou – H+H, se sídlem 1. máje 13, Rýmařov, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 212 v k.ú. Rýmařov s novým nájemcem společností Hruška, spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1921/34/12

Rada města schválila ukončení smlouvy o výpůjčce pozemku č. 1000000003, uzavřené s Milenou Habrovou – H+H, se sídlem 1. máje 13, Rýmařov, dohodou ke dni uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 209 v k.ú. Rýmařov s novým nájemcem společností Hruška, spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1922/34/12

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 212 v k.ú. Rýmařov společnosti Hruška, spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 3.600,- Kč/rok vč. DPH, za účelem využití jako příjezdová cesta k rampě prodejny na pozemku parc. č. 211 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1923/34/12

Rada města schválila výpůjčku části pozemku parc. č. 209 v k.ú. Rýmařov společnosti Hruška, spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem využití jako odstavná plocha umožňující přístup z veřejné komunikace k prodejně na pozemku parc. č. 211 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1924/34/12

Rada města souhlasila s podnájmem objektu na pozemku parc. č. 210/1 v k.ú. Rýmařov, který má v pronájmu společnost Teplo Rýmařov s.r.o., se sídlem Okružní 849/47, Rýmařov, společnosti Hruška, spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1925/34/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1282/14 v k.ú. Rýmařov panu ****** a paní ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem s podmínkou budoucího bezúplatného zřízení věcného břemene ve prospěch Města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1926/34/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 293/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova manželům ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1927/34/12

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 2989/1, 2289/6 a 2280, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Energorozvody s.r.o., se sídlem Počernická 168, Praha 10, spočívající v uložení, provozování, údržbě a opravách kabelové zemní přípojky NN v rámci stavby „Rýmařov, p.č. 2993, Pipa, rouš. kNN č. IV-12-8007754“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH, za podmínek daných odborem ŽPaRR.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1928/34/12

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 534, 535, 536/1, 537, 539, 540, 541, 542, 545, 576, 578, 579, 631, 795/4, 795/5, 795/6, 816, 817, 818, 822, 829, 836/1 a 853/5, vše v k.ú. Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE GasNet, s r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, spočívající v uložení, provozování, údržbě a opravách plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO NTL Rýmařov, Bartákova“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 80,- Kč/bm + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1929/34/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o přímý prodej pozemků parc. č. 3404 a 3405, oba v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) do majetku Města Rýmařov, dle předloženého návrhu a podmínek UZSVM.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1930/34/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 3. 6. 2012, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1483/5 a části pozemku parc. č. 1564, vše v k.ú. Rýmařov, a to z 3. 6. 2012 na 3. 6. 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1931/34/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 1. 6. 2009 ve znění pozdějších dodatků, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 342/28 v k.ú. Edrovice, a to z 1. 6. 2012 na 31. 12. 2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1932/34/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 4 046 470 Kč pro TJ Jiskra Rýmařov, o. s. na dofinancování projektu „Rekonstrukce hřiště č. 3 - Rýmařov“, vedeném pod registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/03.00877, s konečnou splatností nejpozději do 31.12.2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1933/34/12

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 12.5.1997 na základě usnesení RM č. 1054/51/97 ze dne 14.4.1997 s ****** k nebytovým prostorům na ulici tř. Hrdinů č. 414/4, Rýmařov dohodou ke dni 31.08.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1934/34/12

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1858/33/12 ze dne 16.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1935/34/12

Rada města schválila přidělení nebytových prostor na ulici tř. Hrdinů č. 414/4, Rýmařov ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1936/34/12

Rada města neschválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.5.2009 s ******, řešícího zúžení předmětu nájmu nebytových prostor v objektu Husova č. 32/5, Rýmařov o prostory ve 2.NP.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1937/34/12

Rada města schválila snížení nájemného za nebytové prostory v objektu Husova č. 32/5, Rýmařov, nájemci ******, o částku 1.725,- Kč/měsíc v cenách dle Pravidel, z důvodu nevyhovujícího technického stavu pronajaté místnosti, a to od září 2012 do provedení opravy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1938/34/12

Rada města neschválila změnu nájemce nebytových prostor v objektu Husova č. 32/5, Rýmařov ze stávajícího nájemce ******, na společnost Casino Games s.r.o. se sídlem Sokolovská č. 27/93, Praha 8, ale postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1939/34/12

Rada města schválila, aby při tvorbě plánu jmenovitých akcí Bytermu Rýmařov, p.o. na rok 2013, byla zohledněna potřeba výměny oken v objektu Žižkova č. 545/29, Rýmařov za okna plastová.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1940/34/12

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 13.7.2009, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Společenstvím Romů na Moravě, řešící navýšení nájemného o 2.000,- Kč měsíčně za pronájem nebytových prostor na ulici Žižkova č. 545/29, Rýmařově, za podmínky výměny oken Bytermem Rýmařov, p.o.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1941/34/12

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor - garáž na pozemku parc. č. 241, horní stání, na ulici Růžová, Janovice, k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1942/34/12

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1943/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Opavská 615/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1944/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1945/34/12

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1946/34/12

Rada města schválila uzavření  dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1947/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1948/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1949/34/12

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1950/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1951/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1952/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 878/6,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1953/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 34, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1954/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 18, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1955/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu místnosti č. 1, Julia Fučíka č. 6/14C, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1956/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1957/34/12

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1958/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1959/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1960/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, J. Sedláka č. 834/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1961/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, nám. Míru č. 200/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1962/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1963/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1964/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, nám. Svobody č. 861/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1965/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu místnosti č. 3, J. Fučíka č. 6/14C, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1966/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1967/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1968/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 486/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1969/34/12

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1970/34/12

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 1, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1971/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Opavská č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1972/34/12

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1973/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1974/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Pod Svahem 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1975/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1976/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1977/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, U Lomu č. 724/10, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1978/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1979/34/12

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1980/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1981/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Okružní č. 735/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1982/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Radniční č. 1012/7, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1983/34/12

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1984/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1985/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1986/34/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 16, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1987/34/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Sokolovská č. 835/38 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1987/34/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Sokolovská č. 835/38 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 23.891,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1988/34/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Větrná č. 913/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1988/34/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Větrná č. 913/4 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 38,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 36.402,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1989/34/12

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Okružní č. 735/5 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1990/34/12

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, Národní č. 1228/13 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1991/34/12

Rada města schválila řešení požadavku SSOŠ PRIMA, s.r.o. na stavební oddělení bytu č. 1, Sokolovská č. 435/29, Rýmařov nabídkou výměny bytu stávající nájemnici ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1992/34/12

Rada města schválila výměnu bytu č. 9, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 3, nám. Míru č. 217/4, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2012, výše nájemného 35,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1993/34/12

Rada města schválila výměnu bytu č. 2, Revoluční č. 70/15, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 1, Revoluční č. 248/28, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2013, výše nájemného 29,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1994/34/12

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 4, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1995/34/12

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 1894/33/12 ze dne 16.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1996/34/12

Rada města schválila přidělení místnosti č. 1 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 6/14B v Rýmařově ****** jako přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1997/34/12

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 1, 8. května č. 855/51A, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1998/34/12

Rada města schválila výpověď z nájmu vybraných kůlen na pozemku parc.č. 1942/1 k.ú. Rýmařov, jejich nájemcům ****** a ******, oba bytem 8. května č. 418/36, Rýmařov a ****** a ******, oba bytem 8. května č. 1326/36a, Rýmařov tak, aby každému uživateli zůstala v nájmu jedna kůlna v souvislé řadě.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1999/34/12

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na profinancování investičních a neinvestičních projektů uvedených v jednotlivých rozpočtech města v letech 2012 až 2013“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2000/34/12

Rada města schválila přijetí peněžitých darů v celkové výši 4 500 Kč Střediskem volného času Rýmařov, okres Bruntál, účelově určených dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2001/34/12

Rada města schválila odpisový plán Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál na rok 2012 v celkové roční výši 5 709 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2002/34/12

Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do slovenského města Krompachy ve dnech 21. – 23. září 2012 v počtu 4 osoby.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2003/34/12

Rada města vydala Nařízení č. 01/2012, kterým se zrušuje Nařízení města Rýmařov č. 03/2005 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2004/34/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 06/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 48/1997 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2005/34/12

Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6.8.2012 uzavřené mezi Městem Rýmařov a ******, řešící provedení stavebních úprav nebytových prostor na ulici Sokolovská č. 415/16, Rýmařov, dle přeloženého návrhu za podmínky, že nájemce provede práce na vlastní náklady a po skončení nájemní smlouvy uvede nebytové prostory do původního stavu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317