Dnes je úterý 7.12.2021 14:24, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 30
konaného v řádném termínu, dne 11.6.2012

1744/30/12  

Rada města schválila program 30. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 11.6.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1745/30/12  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 30. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 11.6.2012: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1746/30/12  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 29/2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1747/30/12  

Rada města vzala na vědomí zprávu o zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva města Rýmařova za období od 14.6.2011 do 11.6.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1748/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1749/30/12  

Rada města pověřuje komisi pro výchovu a vzdělávání a komisi kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů,  hledat možné finanční úspory v příspěvkových organizacích města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1750/30/12   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2012,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1750/30/12   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2012, o částku + 212,13 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1750/30/12   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2012, o částku + 212,13 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1751/30/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 307/2 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1752/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 307/2 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1753/30/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 75 v k.ú. Janušov panu ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1754/30/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 172 v k.ú. Janušov paní ******, za účelem udržování kosením trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1755/30/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 205 a pozemku parc. č. 207, oba v k.ú. Ondřejov u Rýmařova manželům ******, za účelem udržování kosením trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1756/30/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2310/1 v k.ú. Rýmařov paní ******, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1757/30/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 226 a pozemku parc. č. 227, oba v k.ú. Janušov manželům ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1758/30/12  

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000023, uzavřené se společností FRAŇO, s.r.o., se sídlem Motlochova 1880/2a, Bruntál, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 2069 v k.ú. Rýmařov s novým nájemcem panem ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1759/30/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 2069 v k.ú. Rýmařov panu ******, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1760/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1535/4 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu. V případě většího počtu zájemců bude proveden výběr mezi žadateli formou výběrového řízení (obálkové metody) na cenu prodeje, kdy minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1761/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 264/1 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1762/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2658 v k.ú. Rýmařov manželům ******, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1763/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2972/10 v k.ú. Rýmařov panu ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1764/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 1033/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1765/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit odkoupení podílu ve výši 3/4 na pozemcích parc. č. 1033/1, 1034/4, 1034/5, 1036/5 a 1036/6, vše v k.ú. Rýmařov, od pana ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1766/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 1036/5 a 1036/6, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1767/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2649/1 v k.ú. Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská a ul. Sokolovská) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava s tím, že náklady spojené s převodem předmětné části pozemku uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1768/30/12  

Rada města schválila společnosti Prima Pizzerie s.r.o., se sídlem Větrná 872/3, Rýmařov snížení poplatku za užívání veřejného prostranství na části pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Rýmařov, stanoveného dle OZV č. 4/2010, o místních poplatcích, a to na částku ve výši 2.646,- Kč za rok 2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1769/30/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor Sokolovská č. 415/16, Rýmařov paní ****** za účelem zřízení prodejny rychlého občerstvení, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za nabídnutou cenu za hlavní plochy 643,- Kč/m2/rok a za vedlejší plochy 450,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1770/30/12  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 1395/23/12 ze dne 20.2.2012 a doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 116 včetně objektu č.p. 45 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1771/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města odkoupení pozemku parc.č. 2080/5 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví pana ****** do vlastnictví Města Rýmařov, za cenu dle cenové mapy města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1772/30/12  

Rada města schválila Dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 14.5.2010 k nebytovým prostorům v objektu Radniční č. 7/13, Rýmařov, uzavřené s paní ******, týkající se změny účelu užívání z prodejny knih na prodejnu květin dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1773/30/12  

Rada města schválila Dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 14.5.2010 k nebytovým prostorům v objektu Pivovarská č. 6/1, Rýmařov, uzavřené s paní ******, týkající se změny účelu užívání z prodejny drogerie-skla-porcelánu na prodejnu skla-porcelánu-knih dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1774/30/12  

Rada města schválila výměnu bytů mezi paní ******, byt č. 1, J. Sedláka č. 708/18A, Rýmařov a paní ******, byt č. 6, Bartákova č. 889/20, Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1775/30/12  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1776/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1777/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1778/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1779/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Husova č. 33/1, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1780/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1781/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 16, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1782/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, J. Sedláka č. 824/20, s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1783/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1784/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí přístřeší v místnosti č. 2, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1785/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Větrná č. 877/11, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1786/30/12  

Rada města schválila schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s paní ******  na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1787/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 878/6, Rýmařov s manžely ******  na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1788/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, U Lomu č. 706/8, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1789/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10,  Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1790/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Okružní č. 736/7, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1791/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1792/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1793/30/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, Opavská č. 271/128, Janovice s manžely ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1794/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská 838/44, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1795/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 19, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1796/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, J. Fučíka č. 64/4, Rýmařov s panem ******  na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1797/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1798/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 694/22, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1799/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Větrná č. 913/4, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1800/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1801/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, J. Sedláka č. 833/26, Rýmařov s paní ******  na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1802/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, nám. Míru č. 200/25, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1803/30/12  

Rada města schválila uzavření  dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1804/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jamartice č. 116, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1805/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1806/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1807/30/12  

Rada města schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1808/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1809/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1810/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, nám. Míru č. 224/11, Rýmařov s paní ******  na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1811/30/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Bartákova č. 839/37, s paní ******  na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1812/30/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Radniční č. 1008/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1812/30/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Radniční č. 1008/1 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 41,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemnice zálohu na nájemné ve výši 16.561,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1813/30/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Sokolovská č. 287/22 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1813/30/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Sokolovská č. 287/22 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 36,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemnice zálohu na nájemné ve výši 38.148,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1814/30/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1814/30/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemnice zálohu na nájemné ve výši 26.081,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1815/30/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Máchova č. 410/19, Rýmařov paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2012, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1816/30/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 na ulici 1. máje č. 859/5, Rýmařov s panem ****** za stejných podmínek jako byla uzavřena s paní ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1817/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 15 na ulici 1. máje č. 859/5, Rýmařov z paní ****** na pana ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1818/30/12  

Rada města, na základě usnesení ZM č. 340/12/12 ze dne 26.4.2012, vzala na vědomí návrh na úpravu hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1819/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 03/2012, o místních poplatcích, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1820/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zatím neřešit regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her ve městě dle možností daných zákonem č. 300/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách; doporučuje se k problematice vrátit v roce 2013, kdy již bude známý přijatý objem finančních prostředků, který s hazardem ve městě souvisí.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1821/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s novým modelem finanční spoluúčasti obcí a měst na veřejné osobní dopravě v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1822/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení podpisu smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1823/30/12  

Rada  města schválila návrh na úpravu Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařov s platností od 1.7.2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1824/30/12  

Rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku Sdruženému zdravotnickému zařízení Krnov na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb pro rýmařovského občana.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1825/30/12  

Rada města neschválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku Střední a Základní škole DC 90, s.r.o., Nedbalova 36, Olomouc -  Topolany na úhradu nákladů spojených s výukou rýmařovského občana.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1826/30/12  

Rada města doporučila vypustit z textu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje čl. 27 (SOB3 – Jeseníky – Králický Sněžník) odstavec:„Nové plochy sportovně rekreačních zařízení včetně koridorů odpovídající dopravní a technické infrastruktury na území CHKO Jeseníky vymezovat s ohledem na požadavky dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1827/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 02/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 01/2010 o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně, a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1828/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p.o. ve výši 653 230 Kč na předfinancování projektu „Vivat Historia“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1829/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku TJ Jiskra na provozní a mzdové náklady na rok 2012 ve výši 157 135 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1830/30/12  

Rada města schválila mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2012 ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městské knihovny Rýmařov a Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1831/30/12  

Rada města schválila platové výměry ředitelkám mateřských škol dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1832/30/12  

Rada města schválila sdružení TJ Jiskra Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro Sportovní den RD Rýmařov pořádaný dne 29. 6. 2012 ve fotbalovém areálu TJ Jiskra dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1833/30/12  

Rada města schválila Občanskému sdružení Stránské výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro Obecní slavnost pořádanou dne 28. 7. 2012 ve Stránském dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1834/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro otevřené řízení nadlimitní veřejné zakázky na službu „Poskytnutí úvěru na profinancování investičních a neinvestičních projektů uvedených v jednotlivých rozpočtech města v letech 2012 až 2013“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1835/30/12  

Rada města vzala na vědomí informaci o vícenákladech na stavbě rekonstrukce SVČ a ukládá starostovi podat zastupitelstvu města 21.6.20912 podrobnou zprávu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1836/30/12  

Rada města schválila delegaci do polského města Ozimek ve dnech 23. – 24. 6. 2012 v počtu 6 osob  bez nároku na cestovní náhrady.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1837/30/12  

Rada města schválila delegaci do holandského města Landgraaf na mezinárodní projekt Svět přátel ve dnech 5. - 8. 7. 2012 v počtu 2 osoby.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1838/30/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu města na rok 2012, a to přesun částky ve výši 100 000 Kč z položky „Základní školy - neinvestiční příspěvek“ na položku „Základní školy - investiční příspěvek“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317