Dnes je úterý 7.12.2021 13:53, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 69
konaného v řádném termínu, dne 4.2.2002

1609/69/02

Rada města schvaluje pronájem jedné kanceláře v nebytovém prostoru v objektu Palackého 11 v Rýmařově Zdeňku Prášilovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1610/69/02

Rada města schvaluje pronájem jedné kanceláře v nebytovém prostoru v objektu Palackého 11 v Rýmařově firmě ELPOS, s.r.o., na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1611/69/02

Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 150 v k.ú. Jamartice.

1612/69/02

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 274 v k.ú. Janušov.

1613/69/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků p.č. 125/1 a 130/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

1614/69/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1043 v k.ú. Rýmařov.

1615/69/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 296/1 v k.ú. Janušov.

1616/69/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků p.č. 1712/2 a 1714 v k.ú. Rýmařov.

1617/69/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 342/3 v k.ú. Edrovice.

1618/69/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 3310 v k.ú. Rýmařov.

1619/69/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.č. 2912/2, 2912/3 v k.ú. Rýmařov.

1620/69/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 3661, 3662, 3663, 3664 a 3665 v k.ú. Rýmařov stávajícím vlastníkům za původní cenu.

1621/69/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru v rámci Programu pro poskytování státních půjček na opravy a modernizaci a rozšíření bytového fondu ve výši 1.600.000,-Kč dle předloženého návrhu,

1621/69/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ručení na úvěr dle bodu a) rozpočtem Města Rýmařova.

1622/69/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu "Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města FO a PO" v článku 3, odst. a) dle přiloženého návrhu.

1622/69/02 A

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu tř. Hrdinů 9 v Rýmařově.

1623/69/02

Rada města souhlasí s vyřazením pozemku p.č. 413 v k.ú. Janušov ze skupiny prioritních pozemků, o které město požádalo PF ČR.

1624/69/02

Rada města schvaluje zápočet na vrub nájemného ve výši 84.000,- Kč na nebytový prostor v objektu nám. Míru 15 v Rýmařově Ing. Alžbětě Vepřekové.

1625/69/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odpočet z kupní ceny za opravy domu Nerudova 4, Rýmařov manželům Macháčkovým, ve výši 21.897,- Kč.

1626/69/02

Rada města schvaluje odpočet z kupní ceny za opravy domu Opavská 41, Rýmařov manželům Svobodovým, ve výši 19.730,- Kč.

1627/69/02

Rada města schvaluje odložení splatnosti kupní ceny bytu v objektu tř. Hrdinů 17 v Rýmařově, manželům Nožičkovým o 3 čtvrtletní splátky, tzn. ukončení splácení do poloviny roku 2006.

1628/69/02

Rada města schvaluje poskytnutí celkové roční slevy na nájemném Františku Kratochvílovi na nebytové prostory v objektu Husova 3 v Rýmařově ve výši 1.350,- Kč, do doby provedení příslušné opravy.

1629/69/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí 1 ks mikropočítače PC ECM AMD s příslušenstvím dle předávacího protokolu č. 5 od obce Horní Město v pořizovací ceně 57.993,- Kč, určeného k vybavení veřejně přístupné internetové stanic

1630/69/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 1+1 na tř. Hrdinů č. 56 v Rýmařově Olze Hladišové, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.1.2003.

1631/69/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Radniční č. 8 v Rýmařově manželům Antonínu a Jiřině Ducháčovým.

1632/69/02 a)

Rada města schvaluje obnovení smlouvy o nájmu na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově na byt č. 7 Renatě Gorčiové na dobu 3 měsíců,

1632/69/02 b)

Rada města schvaluje obnovení smlouvy o nájmu na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově na byt č. 10 Zdeňce Šubové na dobu 6 měsíců.

1633/69/02

Rada města neschvaluje obnovení smlouvy o nájmu na byt č. 8 na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově Janě Glöcklové.

1634/69/02 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 1572/68/02 b),

1634/69/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit k 1.9.2002 v objektu Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, provoz pro 42 dětí MŠ + ŠJ pro 118 strávníků dle předloženého návrhu.

1635/69/02

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení Německé menšiny v Rýmařově na hromadná setkání v roce 2002 dle předloženého návrhu.

1636/69/02

Rada města souhlasí se změnou zakladatelské listiny společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., ze dne 6.11.1997 tak, jak jsou změny navrženy v návrhu notářského zápisu, předloženého k projednání v radě města.

1637/69/02

Rada města schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v rámci Programu podpory sportu v Rýmařově na 1. pololetí 2002 dle předloženého návrhu, s úpravami vyplývajícími z jednání rady, v celkové výši 135.300,- Kč, které budou hrazeny z § 3419 městského rozp

1638/69/02

Rada města jmenuje Ing. Jaroslava Kalu, člena zastupitelstva města, členem konkurzní komise za Město Rýmařov, pro konkurzní řízení na funkci ředitele Zvláštní školy Rýmařov, Školní nám. 1.

1639/69/02

Rada schvaluje předložené zásady pro projednávání výjimek z OZV města Rýmařova č. 69/2001.

1639/69/02 A

Rada města ukládá odboru ŽPaV zpracovat návrh změny OZV č. 69/2001 - doplnit slevu ve výši 50 % pro osoby starší než 75 let.

1640/69/02

Rada města ukládá odboru ŽPaV zpracovat návrh změny OZV č. 68/2001 - změnit místo pro ukládání zbytkového odpadu pro rekreační nemovitosti, změnit doporučenou četnost svozu u rekreačních nemovitostí.

1641/69/02

Rada města souhlasí se snížením čistého nájemného o 40 % pro nájemníky domu náměstí Míru č. 10 a č. 11 po dobu 3 měsíců v souvislosti s průběhem výstavby půdních bytů.

1642/69/02

Rada města schvaluje dodatek č. 3 mandátní smlouvy mezi Městskými službami Rýmařov, s.r.o., a Ing. Petrem Kloudou, dle předloženého návrhu.

1643/69/02

Rada města podporuje snahy střediska Diakonie ČCE v Rýmařově o výstavbu objektu "Domov odpočinku ve stáří" v Dolní Moravici.

1644/69/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů města na rok 2002 podle předloženého návrhu, s navrženými úpravami.

1645/69/02

Rada města, s vědomím platnosti usnesení RM č. 1570/67/01, souhlasí, aby přednostně bylo jednáno s firmou RD Rýmařov, s.r.o., o koupi budovy současného montážního závodu pro potřeby města Rýmařova, za účelem získání prostor v souvislosti s 2. etapou refor

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317