Dnes je sobota 27.11.2021 13:51, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 71
konaného v řádném termínu, dne 18.3.2002

1661/71/02

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 70/2002.

1662/71/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 296/1 v k.ú. Janušov.

1663/71/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1458 v k.ú. Rýmařov.

1664/71/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 430 v k.ú. Rýmařov.

1665/71/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 1567 v k.ú. Rýmařov, jako zvýhodněná osoba bude uveden vlastník objektu na tomto pozemku.

1666/71/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 2912/2 a 2912/3 v k.ú. Rýmařov.

1667/71/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 129 v k.ú. Edrovice.

1668/71/02

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 203/1 v k.ú. Edrovice.

1669/71/02

Rada města souhlasí s podnájmem Stanislava Stacha v části nebytových prostor v objektu Divadelní 13 v Rýmařově.

1670/71/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu na třídě Hrdinů 4-6 v Rýmařově.

1671/71/02

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 142/1 a 142/3 v k.ú. Stránské Pavlu Smékalovi, na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu.

1672/71/02

Rada města schvaluje pronájem objektu na náměstí Míru 26 v Rýmařově od 1.4.2002 Phuong Phung Thi Lan na dobu neurčitou, za cenu 450.000,- Kč/rok a úhradou nájemného 3 měsíce předem, vždy k prvnímu dni v měsíci pro dané následující období.

1673/71/02 a)

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 92/2 v k.ú. Stránské,

1673/71/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků p.č. 21/1 a 21/3 v k.ú. Stránské.

1674/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 216 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

1675/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 2500/1 a pozemku p.č. 2500/4 v k.ú. Rýmařov.

1676/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1571/1 v k.ú. Rýmařov.

1677/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 31 v k.ú. Stránské.

1678/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p.č. 125/1 a 130/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova Ing. Jaroslavu Honsovi po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1679/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1043 v k.ú. Rýmařov manželům Janě a Oldřichu Chocholatým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1680/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p.č. 1712/2 a 1714 v k.ú. Rýmařov manželům Danuši a Jaroslavu Janouškovým po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1681/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 342/3 v k.ú. Edrovice manželům Markétě a Antonínu Kohoutkovým po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1682/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 342/3 v k.ú. Edrovice manželům Marii a Zdeňkovi Nesetovým po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1683/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 342/3 v k.ú. Edrovice manželům Radmile a Antonovi Kolárikovým po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1684/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 342/3 v k.ú. Edrovice Vladimíře a Miroslavu Skokanovým po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1685/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 342/3 v k.ú. Edrovice manželům Mileně a Jaroslavu Kalovým po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1686/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 3310 v k.ú. Rýmařov manželům Jiřině a Antonínu Ducháčovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1687/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 3477 v k.ú. Rýmařov manželům Marii a Eduardu Nétkovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1688/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2624 v k.ú. Rýmařov Petru Měřínskému, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1689/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2617 v k.ú. Rýmařov manželům Daně a Radoslavu Měřínským, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1690/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 20/4 v k.ú. Edrovice manželům Lence a Ladislavu Staňkovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1691/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 429/1 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví manželům Jaroslavě a Pavlovi Kolářovým, Martinu Čuškovi, Anně Paulové, Františce Pavelové, manželům Dagmaře a Danielu Macháčo

1692/71/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 428/22/01,

1692/71/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 281 v k.ú. Edrovice manželům Danuši a Juraji Neshodovým po zamě-ření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1694/71/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení MZ č. 101b)/9/95 a 101c)/9/95,

1694/71/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1031/3 a 1032 v k.ú. Rýmařov manželům Aleně a Miroslavu Štulovým za cenu, která bude stanovena dle cenové mapy a náklady spojených s převodem a současně snížena o 20 % za demolici pův

1695/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o věcném břemenu na vedení inže-nýrských sítí na část pozemku p.č. 2172/1 v k.ú. Rýmařov ve prospěch vlastníka těchto inženýrských sítí, za cenu dle pravidel.

1696/71/02 a)

Rada města schvaluje úpravu nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu Žižkova 29 v Rýmařově manželům Dagmar a Josefu Monincovým vyloučením, tzv. „domečku“,

1696/71/02 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu na nebytový prostor, tzv. „domeček“, v objektu Žižkova 29 v Rýmařově.

1697/71/02

Rada města neschvaluje pronájem plochy náměstí Míru v Rýmařově za účelem provozování prodejních trhů Ing. Františku Fialovi.

1698/71/02

Rada města ukládá HO MěÚ vypovědět nájemní smlouvu na pronájem pozemku na p.č. 364 v k.ú. Rýmařov Anně Vaněrkové.

1699/71/02 a)

Rada města neschvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti na opravu vnějších omítek kostela sv. arch. Michaela v Rýmařově pro rok 2002,

1699/71/02 b)

Rada města doporučuje schválit poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti v roce 2003.

1700/71/02

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Romanou Žigmundovou, bytem Rýmařov, Dukelská č. 2 a Kateřinou Petříkovou, bytem Rýmařov, Bartákova č. 19. Nájemní smlouva s Romanou Žigmundovou a Kateřinou Petříkovou bude uzavřena do 30.4.2003.

1701/71/02

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Janou Balážovou na byt č. 4 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově.

1702/71/02

Rada města a) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s Janou Banášovou na byt C v půdní vestavbě na nám. Míru č. 11 v Rýmařově,b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s Jaroslavou Banášovou na byt D v půdní ve-stavbě na n

1703/71/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o režimu užívání bytu C v půdní vestavbě na nám. Míru č. 11 v Rýmařově Janě Banášové,

1703/71/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o režimu užívání bytu D v půdní vestavbě na nám. Míru č. 11 v Rýmařově Jaroslavě Banášové,

1703/71/02 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o režimu užívání bytu B v půdní vestavbě na nám. Míru č. 11 v Rýmařově Janu Matulovi.

1704/71/02

Rada města schvaluje uzavření smluv o budoucí nájemní smlouvě na byty v objektu Sokolovská č. 50A a Sokolovská 50B v Rýmařově s těmito žadateli:objekt Abyt č. 3 40,10 m2 SILVA SERVIS, a.s. 261.037,- Kčbyt č. 4 40,10 m2 Večeřa Stanislav 261.037,-

1705/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o budoucí kupní smlouvě na ulici Sokolov-ská č. 50A a Sokolovská č. 50B v Rýmařově s těmito uživateli:objekt Abyt č. 3 40,10 m2 SILVA SERVIS, a.s. 261.037,- Kčbyt č. 4 40,10 m2 Večeřa Sta

1706/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č. 72/02, kterou se mění OZV č. 68/01 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rýmařova, včetně nakládání s

1707/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č. 73/02, kterou se doplňuje OZV č. 69/01 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.

1708/71/02

Rada města schvaluje úpravu platu vedoucím odborů MěÚ dle předloženého návrhu s účinností od 1.3.2002.

1709/71/02

Rada města stanovuje plat řediteli Bytermu dle předloženého návrhu s účinností od 1.3.2002.

1710/71/02

Rada města stanovuje plat ředitelce Městské knihovny Rýmařov dle předloženého návrhu s účinností od 1.3.2002.

1711/71/02 a)

Rada města odvolává Ing. Františka Němce z funkce vedoucího HO MěÚ k 31.3.2002,

1711/71/02 b)

Rada města jmenuje Ing. Martina Ondru vedoucím HO MěÚ s účinností od 1.4.2002.

1712/71/02

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v rámci pravidel programů podpory sportu v Rýmařově oddílu LH TJ Jiskra ve výši 5.000,- Kč, který bude hrazen z § 3419 městského rozpočtu.

1713/71/02

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v rámci pravidel programů podpory sportu v Rýmařově Junáku - svazu skautů a skautek na akci Indiana Jones ve výši 2.500,-Kč. Příspěvek bude hrazen z § 3419 městského rozpočtu.

1714/71/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření partnerské smlouvy se slovenským městem Krompachy.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317