Dnes je úterý 7.12.2021 13:46, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 72
konaného v řádném termínu, dne 2.4.2002

1715/72/02

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 71/2002.

1716/72/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2001 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelové dotace ze státního rozpočtu v 11/2001 pro výdaje školských zařízení v částce + 2 264 tis. Kč a

1716/72/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozbor plnění rozpočtu příjmů a výdajů města v roce 2001 a finanční vypořádání účelově po-skytnutých prostředků podle předloženého návrhu.

1717/72/02

Rada města schvaluje změnu Pravidel pro postup občanů a orgánů při podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytu, podnájem a výměnu bytů v majetku Města Rýmařova, dle předloženého návrhu.

1718/72/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 na ulici Příkopy č. 11 v Rýmařově manželům Romanu a Libuši Popelkovým, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.4.2003.

1719/72/02 a)

Rada města schvalujevýměnu bytu č. 3 na náměstí Míru č. 12 v Rýmařově, který užívá Margita Gerychová, za volný byt č. 2 na náměstí Míru č. 12 v Rýmařově,

1719/72/02 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+KK na náměstí Míru č. 12 v Rýmařově Martinu Malému, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.4.2003.

1720/72/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasita) s provedením rekonstrukce kotelny v objektu ZUŠ v Rýmařově, Divadelní č. 10 v roce 2002, v rozsahu nákladů 300 tis. Kč,

1720/72/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s rozpočtovým opatřením k pokrytí financování této stavby zvýšením výdajů rozpočtu o 300 tis. Kč a současným snížením salda operací financování o 300 tis. Kč zahrnutím dílčí splátky půjčky, poskytnuté

1721/72/02 a)

Rada městaa) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku- ČČK Rýmařov ve výši 5.000,- Kč- Smíšené základní organ. zdravotně postižených Rýmařov ve výši 5.000,- Kč a na zajištění akce „Den zdravotně postižených“ ve výši 2.000,- Kč,Příspěvky budou čer

1721/72/02 b)

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku- Sdružení zdravotně postižených v ČR, centrum služeb Bruntál.Příspěvky budou čerpány z kapitoly 43, § 4349.

1722/72/02

Rada města schvaluje plat Ing. Martina Ondry, vedoucího hospodářského odboru MěÚ Rýmařov dle předloženého návrhu, s účinností od 1.4.2002.

1723/72/02

Rada města schvaluje pro kalendářní rok 2002 zvýšení mandátní odměny pro Byterm Rýmařov, dle předloženého návrhu na 145,- Kč měsíčně za každou registrovanou a spravovanou nájemní smlouvu za bytovou nebo nebytovou jednotku.

1724/72/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh smlouvy o smlouvě budoucí na odkup budovy na pozemku p.č. 1912/6 k.ú. Rýmařov, mezi společností Rodinné domky Rýmařov, s.r.o. jako prodávajícím a Městem Rýmařov jako kupujícím.

1725/72/02 a)

Rada města a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Projekt regenerace panelového sídliště Rýmařov – Příkopy, dle předloženého materiálu,

1725/72/02 b)

Rada města ukládá odboru ŽPaV, aby společně s architektem města našli další možné alternativy řešení sportovně-rekreační plochy na sídlišti Příkopy.

1726/72/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, zadání pro zpracování Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov dle předloženého návrhu.


 

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317