Dnes je sobota 27.11.2021 14:05, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 74
konaného v řádném termínu, dne 22.5.2002

1778/74/02

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 73/2002.

1779/74/02 a)

Rada města bere na vědomí průběžnou zprávu z oblasti kultury, propagace města a cestovního ruchu za období 2000 a 2001,

1779/7402 b)

Rada města odvolává Mgr. Jiřího Karla z funkce odborného vedoucího městského muzea k 30.6.2002 a jmenuje Bc.Leonu Pleskou do funkce odborné vedoucí muzea k 1.7.2002,

1779/74/02 c)

Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na koncert „Rock pod hvězdami“ z ostatních příspěvků v § 3319 – ostatní záležitosti kultury j.n. položka 5229,

1779/74/02 d)

Rada města schvaluje umístění velkoplošné mapy v centru města a ukládá odboru SZ její realizaci.

1780/74/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 28 o velikosti 1,5+0 na ulici Dukelská č. 1 v Rýmařově Josefu Chocholatému, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.5.2003.

1781/74/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1 v Ondřejově č. 94 Zdeňce Koudelkové a Petru Mitregovi, s podmínkou spoluúčasti na opravách bytu do výše 10.000,- Kč a s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.6.2003.

1782/74/02 a)

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na byt A na náměstí Míru č. 10 v Rýmařově s Jarmilou Vrobelovou,

1782/74/02 b)

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na byt C na náměstí Míru č. 11 v Rýmařově s Blankou Škutovou.

1783/74/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Miroslavem Lónem na byt č. 3 na ulici Marxova č. 1 v Rýmařově, na dobu určitou do 31.5.2003.

1784/74/02

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Janou Balážovou na byt č. 4 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově, na dobu určitou do 31.12.2002.

1785/74/02

Rada města neschvaluje zařazení žádosti Jiřího Polácha o přidělení bytu do pořadníku na rok 2002.

1786/74/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově Gabriele Fojtíkové na dobu 1 roku.

1787/74/02

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akci "Den zdravotně postižených" Smíšené základní organizaci zdravotně postižených Rýmařov ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek čerpat z kapitoly 49, § 4919.

1788/74/02 a)

Rada města schvaluje zvýšení základního nájemného z bytů k 1.7.2002 ve výši, stanovené cenovým výměrem č. 2/2002 MF, t.j. v indexu 1,04 proti současně platné výši,

1788/74/02 b)

Rada města ukládá řediteli Bytermu Rýmařov realizovat od 1.7.2002 toto zvýšení nájemného a změněný způsob výpočtu podlahové plochy bytu dle zásad cenového výměru č. 1/2002 MF.

1789/74/02

Rada města souhlasí se změnou nájemného za nebytové prostory pošty v Janovicích dle předloženého návrhu.

1790/74/02

Rada města schvaluje vyplacení doplatku roční odměny za rok 2001 řediteli Bytermu Jiřímu Mrázkovi, dle předloženého návrhu.

1791/74/02

Rada města schvaluje poskytnutí finanční jubilejní odměny Ing. Františku Němcovi po nabytí nároku na starobní důchod ve výši 2.500,- Kč.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317