Dnes je sobota 27.11.2021 14:22, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 77
konaného v řádném termínu, dne 22.7.2002

1900/77/02

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 76/2002.

1901/77/02

Rada města bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností, peticí a připomínek za období od 1.7.2001 do 30.6.2002.

1902/77/02

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Alexejem a Alenou Krajčovičovými, bytem Rýmařov, Opavská č.22 a Zdeňkou Tillerovou, bytem Rýmařov, Palackého č. 42.

1903/77/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1157 v k.ú. Rýmařov.

1904/77/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1499/1 v k.ú. Rýmařov.

1905/77/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 279 v k.ú. Edrovice.

1906/77/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 129 v k.ú. Edrovice Janě Lošťákové na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1907/77/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1178 v k.ú. Rýmařov Jaromíru Bielskému na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1908/77/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1535/4 v k.ú. Rýmařov manželům Zdence a Zdenku Pavelovým na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1909/77/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2347 v k.ú. Rýmařov Jarmile Jurečkové na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1910/77/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2347 v k.ú. Rýmařov Josefu Taliánovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1911/77/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2347 v k.ú. Rýmařov Slavomíru Petrovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1912/77/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2347 v k.ú. Rýmařov Miroslavu Zatloukalovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1913/77/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2347 v k.ú. Rýmařov Pavlu Plášilovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1914/77/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2347 v k.ú. Rýmařov Libuši Vaníčkové na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1915/77/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 383 v k.ú. Rýmařov MUDr. Petru Dolákovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1916/77/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 205 v k.ú. Janušov Vojtěšce Palaté a Miroslavu Morávkovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1917/77/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 205 v k.ú. Janušov manželům Vlastě a Jiřímu Furišovým na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1918/77/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 3252 v k.ú. Rýmařov Evě Králíkové k výstavbě rekreační chaty na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1919/77/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 20 v k.ú. Stránské Mgr. Pavle Pasekové na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1920/77/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 142 v k.ú. Janovice u Rýmařova společnosti SILVA Servis, a.s., za účelem zřízení zahrady pro nájemníky přiléhajícího bytového domu ve vlastnictví žadatele, na dobu neurčitou a za cenu dle pravidel o pronájmu.

1921/77/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 952/1 v k.ú. Rýmařov manželům Evě a Emilu Murárikovým a Jiřině Tomanové na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1922/77/02

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků parc.č. 1152, 1162 v k.ú. Rýmařov Josefu Janekovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1923/77/02 a)

Rada města schvaluje pronájem části pozemků parc.č. 1268/1 a 1282/2 v k.ú. Rýmařov Emílii Horáčkové, za účelem zřízení dočasného přístřešku pro osobní automobil na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu, s podmínkou okamžitého odstranění stavby v

1923/77/02 b)

Rada města schvaluje pronájem části pozemků parc.č. 1268/1 v k.ú. Rýmařov Ing. Jaroslavu Přecechtělovi, za účelem zřízení dočasného přístřešku pro osobní automobil na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu, s podmínkou okamžitého odstranění stavb

1924/77/02

Rada města schvaluje pronájem části nebytového prostoru v objektu Husova 3 v Rýmařově Milanu Vyhňákovi od 1.4.2002 na dobu určitou, tj. do 31.3.2003, za cenu dle pravidel o pronájmu za předpokladu, že nejpozději do 30.8.2002 uhradí dlužné nájemné.

1925/77/02

Rada města schvaluje pronájem části nebytových prostor v objektu na nám. Míru č. 15 v Rýmařově Janě Janečkové od 1.8.2002, za účelem otevření specializovaného maloobchodu na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1926/77/02

Rada města nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části objektu Palackého 11 v Rýmařově uzavřené s firmou ELPOS Rýmařov, s.r.o., ke dni 31.7.2002.

1927/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 256/1 v k.ú. Janušov společnosti Czasch s.r.o., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1928/77/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov společnosti SILVA Servis, a.s., za cenu 25,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

1928/77/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov společnosti ROJANA, s.r.o., za cenu 25,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

1929/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1268/8 v k.ú. Rýmařov Petru Horáčkovi, za cenu 11.900,- Kč.

1930/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 2347 v k.ú. Rýmařov manželům Květuši a Jiřímu Rotterovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1931/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 196/2 v k.ú. Stránské Heleně Gorčíkové, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1932/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 3173 v k.ú. Rýmařov Miroslavu Skokanovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou, že žadatel získá výjimku ke stavbě v ochranném pásmu lesa.

1933/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 451/1 v k.ú. Rýmařov Mgr. Ivaně Vološínové, za účelem výstavby lékárny základního typu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1934/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 1975 v k.ú. Rýmařov Petru Krhovskému, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1935/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 20 v k.ú. Rýmařov PhDr. Aleně Rybkové, za účelem přístavby domu ve vlastnictví žadatelky, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou, že převod pozemku proběh

1936/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 850/1 v k.ú. Rýmařov Vítězslavu Práškovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1937/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1926 v k.ú. Rýmařov manželům Štěpánce a Vojtěchu Smetanovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1938/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 91 v k.ú. Edrovice manželům Beátě a Ladislavu Kameníkovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1939/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemků parc.č. 2071 a 2096/2 z vlastnictví Josefa Holubce za odpovídající části pozemků parc.č. 2083 a 2096/3 z vlastnictví Města Rýmařov. Všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Rýmařov. Náklad

1940/77/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc.č. 3191/1, 3191/3 v k.ú. Rýmařov MUDr. Radoslavu Šírovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,

1940/77/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemků parc.č. 3195/2, 3167/2 v k.ú. Rýmařov.

1941/77/02

Rada města v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou neschvaluje kompenzaci nájemného za provedené opravy a údržbu SSOŠ Prima, s.r.o. v objektu Sokolovská 29, 31, 33, Rýmařov za období roku 2001.

1942/77/02

Rada města schvaluje odpočet z kupní ceny podílu na domu Bartákova 26, Rýmařov za provedené opravy manželům Martině a Milanu Lašákovým, ve výši 16.474,20 Kč.

1943/77/02

Rada města schvaluje změnu "Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám" dle předloženého návrhu, s doplněním vzešlým z jednání rady.

1944/77/02 a)

Rada města neschvaluje přidělení bytu na Bartákové ulici č. 24 v Rýmařově Ivetě Lackové,

1944/77/02 b)

Rada města prodlužuje smlouvu o nájmu Renatě Görčiové a Zdeňce Šubové do 31.1.2003,

1944/77/02 c)

Rada města schvaluje k 31.1.2003 vrácení objektu na Bartákové ul. 24 v Rýmařově k řádnému nájemnému bydlení.

1945/77/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytovat příspěvky na vybudování kanalizačních přípojek dle doplněné přílohy č. 1 "Pravidel o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a

 

 

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317