Dnes je sobota 27.11.2021 14:11, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 80
konaného v řádném termínu, dne 16.9.2002

2003/80/02 a)

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 78-79/2002,

2003/80/02 b)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1008/42/00.

2004/80/02

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za období 01-06/2002.

2005/80/02 a)

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. k 31.7.2002,

2005/80/02 b)

Rada města ukládá jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. předložit radě na základě ekonomického a provozního vyhodnocení svozu komunálního odpadu návrh opatření pro rok 2003.

2006/80/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2985 v k.ú. Rýmařov Daně Sedláčkové na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

2007/80/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 149 v k.ú. Rýmařov Otto Kopsovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

2008/80/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1176 v k.ú. Rýmařov Daně Vykoukalové na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

2009/80/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1462 v k.ú. Rýmařov ke kosení trávy Blance Mrkvové na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

2010/80/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 535 v k.ú. Jamartice Františku Kyncovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

2011/80/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu objektu bývalé školy ve Stránském.

2012/80/02

Rada města schvaluje pronájem části nebytového prostoru v objektu na ulici Národní 2 v Rýmařově Ivaně Popíkové, za účelem zřízení knihkupectví a antikvariátu na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

2013/80/02

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Národní 9 v Rýmařově Jarmile Beranové a Eduardu Ichovi za účelem provozování prodeje textilního zboží na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

2014/80/02

Rada města nesouhlasí s návrhem René Zatloukala na předčasné ukončení nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v objektu Palackého 11 v Rýmařově ke dni 30.09.2002.

2015/80/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 995 v k.ú. Rýmařov.

2016/80/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města změnit část usnesení MZ č. 463/28/94 ze dne 27.10.1994 týkající se manželů Slováčkových vypuštěním z usnesení,

2016/80/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 855/4 v k.ú. Rýmařov.

2017/80/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zřízení věcného břemene práva umístění a vedení veřejné telekomunikační sítě na částech pozemků parc.č. 2289/6, 2290, 2295, 2988/1, 2989/1, 2990/3, vše v k.ú. Rýmařov, dotčených stavbou M-023-2-0207 v rozsahu stanoveném geometrickým plánem ve prospěch vlastníka této stavby, za poplatek 80,-Kč/m.

2018/80/02 a)

Rada schvaluje odpočet z kupní ceny podílu na domu Opavská 43, Janovice u Rýmařova za provedené opravy: manželům Zuzaně a Romanu Veselým ve výši 14.968,- Kč,

2018/80/02 b)

Rada schvaluje odpočet z kupní ceny podílu na domu Opavská 43, Janovice u Rýmařova za provedené opravy: manželům Yvetě a Jiřímu Jahnovým ve výši 14.968,- Kč.

2019/80/02 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 10 v objektu Sokolovská 42/837 v Rýmařově formou dohody s Monikou Poláčkovou,

2019/80/02 b)

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10 v objektu Sokolovská 42/837 v Rýmařově s Hynkem Kunzem za podmínek, které měla Monika Poláčková.

2020/80/02

Rada města schvaluje poskytnutí slevy ve výši 2.000,- Kč za koupi pozemku parc.č. 814 v k.ú. Rýmařov Milanu Dědáčkovi. Důvodem je zatížení pozemku věcným břemenem.

2021/80/02 a)

Rada města souhlasí s podnájmem učebny v objektu ZUŠ Rýmařov na ulici Čapkova 6 v Rýmařově, a to Vítězslavě Hajaso-vé k pořádání kurzů anglického jazyka na dobu neurčitou,

2021/80/02 b)

Rada města souhlasí s podnájmem učeben v objektu ZUŠ Rýmařov na ulici Čapkova 6 v Rýmařově, a to Zvláštní škole Rý-mařov k zajištění výuky na dobu neurčitou.

2022/80/02

Rada města souhlasí s podnájmem učeben v objektu budovy školy na ulici Julia Sedláka 18 v Rýmařově, a to 2 učeben SOU zemědělskému k zajištění výuky na dobu určitou do 31.8.2003 a 4 učeben Gymnáziu Rýmařov k zajištění výuky na dobu určitou do 30.6.2003.

2023/80/02

Rada města schvaluje pronájem plochy náměstí Míru v Rýmařově za účelem provozování vánočních prodejních trhů v r. 2002 Ing. Františku Fialovi.

2024/80/02

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Jiřím Lasovským, bytem Rýmařov, tř. Hrdinů 1 a Margitou Ceperkovou, bytem Rýmařov, Okružní 21.

2025/80/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+KK na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově Základní umělecké škole v Rýmařově pro Lucii Vitáskovou s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.8.2003.

2026/80/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na tř. Hrdinů č. 43 v Rýmařově s Břetislavem Holubem na dobu určitou do 30.9.2003.

2027/80/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na tř. Hrdinů č. 56 v Rýmařově s Vratislavem a Vratislavou Přecechtělovými na dobu určitou do 31.10.2003.

2028/80/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Sokolovská č. 16 v Rýmařově s Oldřichem a Evou Kováčovými na dobu určitou do 31.10.2003.

2029/80/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Revoluční č. 28 v Rýmařově s Milanem Hanákem na dobu určitou do 31.10.2004.

2030/80/02

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Antonínem Mrázkem na byt č. 15 na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově.

2031/80/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 na tř. Hrdinů č. 47 v Rýmařově se Zdeňkou Záhumenskou na dobu určitou do 30.9.2003.

2032/80/02

Rada města schvaluje přidělení 3 místností (bývalý sklad lékárny) na ulici Národní č. 2 v Rýmařově Petru Kozelkovi, s podmínkou provedení veškerých oprav bytu na vlastní náklady a dle dispozic odboru ŽPaV. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2003.

2033/80/02

Rada města schvaluje uzavření dohody o užívání bytového prostoru za úplatu ve výši ceny nájemného za byt č. 3 na ulici Julia Fučíka č. 87 v Rýmařově s Evou Skypalovou do 31.12.2002, než si zajistí jiné bydlení. Celá částka bude uhrazena ke dni podpisu této dohody.

2034/80/02

Rada města ruší platnost usnesení č. 1995/79/02 c),d).

2035/80/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky BYTERMU Rýmařov dle Pravidel o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci "Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu" ve výši 1,1 mil. Kč dle schválených pravidel.

2036/80/02 a)

Rada města stanovuje rozdělení pravomocí v Městskému úřadu v Rýmařově, schvaluje k 1.1.2003 funkční schéma orgánů města Rýmařova dle přiloženého materiálu, nově zřizuje odbor stavebního úřadu, odbor dopravy a sil-ničního hospodářství, odbor finanční, odbor regionálního rozvoje a správy majetku a oddělení péče o děti a mládež na odboru sociálních věcí a zdravotnictví,

2036/80/02 b)

Rada města stanovuje účinnost vzniku odboru regionálního rozvoje a správy majetku ke dni zajištění personálního obsazení odboru. Ke stejnému datu ruší odbor hospodářský.

2037/80/02

Rada města v souladu s předchozími dohodami mezi Městem Rýmařov a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov o nájemném, schvaluje pro rok 2002, zpětně od 1.1.2002 výši nájemného za pronájem souboru movitého a nemovitého majetku v částce 2 000 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku nájemní smlouvy.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317