Dnes je sobota 27.11.2021 13:41, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 81
konaného v řádném termínu, dne 7.10.2002

2038/81/02

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 80/2002.

2039/81/02

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu majetku města za rok 2001 do 30.9.2002 a za období 1999-2000.

2040/81/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Opavská č. 128 v Janovicích s Davidem a Vladimírou Machalovými na dobu určitou do 31.10.2003.

2041/81/02

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Úvoz č. 17 v Rýmařově s Ladislavem Smékalem a Ladou Turtákovou.

2042/81/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1A na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově s Miroslavem a Stanislavou Reškovými na dobu určitou do 30.4.2003.

2043/81/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na místnost č. 18 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově s Jaroslavem Siebrem na dobu určitou do 30.4.2003.

2044/81/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 na ulici Úvoz č. 17 v Rýmařově Ivetě Lackové, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.4.2003.

2045/81/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 2,5+1 na ulici Sokolovská č. 22 v Rýmařově Romanu a Aleně Plchovým, na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 135.000,- Kč.

2046/81/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 3+1 na ulici Opavská č. 45 v Janovicích Renatě Sedlářové, na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 151.000,- Kč.

2047/81/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 2+1 na ulici Opavská č. 45 v Janovicích Anežce Bittalové, na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 70.000,- Kč.

2048/81/02 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1684/71/02 ze dne 18.3.2002,

2048/81/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 342/3 v k.ú. Edrovice Vladimíře Skokanové, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2049/81/02

Rada města schvaluje podání návrhu na zahájení územního řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění sloupového transformátoru el. energie na parc.č. 242/1 v k.ú. Žďárský Potok v obci Stará Ves.

2050/81/02

Rada města zplnomocňuje starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2002 ve výši 202.200,- Kč na udržení akceschopnosti jednotek SDH města ve formě věcného vybavení.

2051/81/02 a)

Rada města schvaluje zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol, předškolních a školských zařízení s právní subjektivitou, jejichž zřizovatelem je Město Rýmařov,

2051/81/02 b)

Rada města schvaluje k 1.10.2002 úpravu příplatku za vedení ředitelce MŠ Rýmařov, Revoluční 30 Vlastě Vicenové, dle předloženého návrhu.

2052/81/02

Rada města povoluje v souladu se zněním § 4 odst. 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, výjimku z počtu dětí ve třídě ve školním roce 2002/2003 proMateřskou školu Rýmařov, Revoluční 24, okres BruntálMateřskou školu Rýmařov, 1. máje 11, okres BruntálMateřskou školu Rýmařov, Revoluční 30, okres BruntálMateřskou školu Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál.

2053/81/02 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 2036/80/02,

2053/81/02 b)

Rada města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. f) ruší odbor hospodářský s účinností od 1.1.2003,

2053/81/02 c)

Rada města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 102 odst. 2 písm. f) stanovuje rozdělení pravomocí v Městském úřadu v Rýmařově, schvaluje k 1.1.2003 funkční schéma orgánů města Rýmařova dle při-loženého materiálu, nově zřizuje odbor stavebního úřadu, odbor dopravy a silničního hospodářství, od-bor finanční a oddělení péče o děti a mládež na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

2054/81/02

Rada města schvaluje umístění agend správních od 1.1.2003 v budovách v Rýmařově, nám. Míru 1, č.pop. 230, nám. Svobody 5, č.pop. 432, ulice 8. května 48, č.pop. 1170, ulice tř. Hrdinů 16, č.pop. 601 (tato bu-dova nejdéle do 31.3.2004) a agend dopravně – správních od 1.1.2003 v budově v Rýmařově, ulice 8. května 48, č.pop. 1170.

2055/81/02 a)

Rada města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. g) odvolává Ing. Martina Ondru z funkce vedoucího hospodářského odboru MěÚ Rýmařov k 1.1.2003 z důvodu zrušení tohoto odboru,

2055/81/02 b)

Rada města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. g) jmenuje Ing. Martina Ondru do funkce vedoucího odboru finančního MěÚ Rýmařov s účinností od 1.1.2003.

2056/81/02

Rada města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. g) jmenuje Ing. Svatavu Wetterovou do funkce vedoucí odboru stavebního úřadu MěÚ Rýmařov s účinností od 1.1.2003.

2057/81/02

Rada města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. g) jmenuje Zdeňka Trojana do funkce vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Rýmařov s účinností od 1.1.2003.

2058/81/02

Rada města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. g) jmenuje Mgr. Marka Bernáta do funkce vedoucího kanceláře starosty k 1.11.2002.

2059/81/02

Rada města schvaluje, ve smyslu zásad stanovených usnesením MZ č. 412/26/98 doplněných usnesením ZM č. 590/26/01, odměny za činnost KPOZu v roce 2002 dle předloženého návrhu.

2060/81/02

Rada města souhlasí s vyplacením mimořádných odměn vedoucím odborů MěÚ dle předloženého návrhu.

2061/81/02

Rada města schvaluje vyplacení zálohy na roční odměnu za rok 2002 řediteli Bytermu Jiřímu Mrázkovi dle předloženého návrhu.

2062/81/02

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ORL oddělení ve Státní slezské nemocnici v Opavě.

2063/81/02

Rada města souhlasí se změnou výpovědní lhůty u pronájmu nebytových prostor v objektu Národní 9 v Rýmařově Jarmile Beranové a Eduardu Ichovi dle usn. RM č. 2013/80/02 na 1 rok za podmínek navržených žadateli.

2064/81/02

Rada města souhlasí s podnájmem Josefa Stacha v nebytových prostorách na nám. Míru 6 pronajatých Petru Jaroševskému.

2065/81/02

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu bývalé školy ve Stránském Petru Schäferovi ke dni 30.4.2002.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317