Dnes je sobota 27.11.2021 13:07, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 82
konaného v řádném termínu, dne 21.10.2002

2066/82/02 a)

Rada města bere na vědomí zprávu o výsledku revize usnesení RM a ZM,

2066/82/02 b)

Rada města z dalšího sledování vypouští jako splněná nebo překonaná usnesení RM č. 328b)/18/95, 378c)/20/95, 570/29/96, 992b)/50/97, 1358/66/97, 1379/68/98, 27/3/99, 179/8/99, 366/14/99, 706/29/00, 927c)/38/00, 1006a)/42/00, 1008/42/00, 1057/44/01, 1179b)/49/01, 1184/49/01, 1035/43/01.

2067/82/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1361/3 v k.ú. Rýmařov.

2068/82/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu školy na ulici Školní 10 v Janovicích u Rýmařova, a to od 1.1.2003.

2069/82/02 a)

Rada města souhlasí s návrhem Miroslava Ondry na předčasné ukončení nájemní smlouvy na pronájem objektu městské sauny čp. 42a v Rýmařově, a to ke dni 31.12.2002,

2069/82/02 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu objektu městské sauny čp. 42a v Rýmařově, a to od 1.1.2003.

2070/82/02 a)

Rada města souhlasí s návrhem Marie Pavlíkové na předčasné ukončení nájemní smlouvy na pronájem části nebyto-vých prostor v objektu nám. Míru 8 v Rýmařově, a to ke dni 31.12.2002,

2070/82/02 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu nám. Míru 8 v Rýmařově, a to od 1.1.2003.

2071/82/02

Rada města schvaluje pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově Mgr. Drahomíře Hornišerové, za účelem zřízení kontaktního místa pro kosmetiku Oriflame na dobu neurčitou za cenu dle pravidel, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, od 1.11.2002.

2072/82/02

Rada města schvaluje pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11 v Rýmařově Evě Grebenárové, IČO 10596003, za účelem zřízení redakce časopisu na dobu neurčitou za cenu dle pravidel, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, od 1.11.2002.

2073/82/02

RM schvaluje pronájem objektu bývalé školy ve Stránském manželům Andree a Bedřichu Kolářovým, za účelem zřízení hospůdky, popřípadě obchůdku na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel, od 1.11.2002, s výpovědní lhůtou 1 rok, s podmínkou umožnění Osadnímu výboru ve Stránském realizovat zde na požádání a bezplatně svá jednotlivá zasedání. V prvním roce trvání nájemního vztahu, nejpozději však do 31.10.2003, budou nájemci tohoto objektu zproštěni platby nájemného s tím, že se budou podílet minimálně ve výši možného vybraného nájemného na opravě a údržbě objektu zlepšující celkový stav a vzhled objektu, což vždy pravidelně jedenkrát za tři měsíce doloží příslušnými doklady, v nichž budou jmenovitě vyčísleny jednotlivé provedené práce. Částku, která bude tvořena rozdílem mezi celkovými prostředky vloženými trvale nájemníky do objektu a částkou za možné vybrané nájemné se město zavazuje započíst oproti vybranému nájemnému v následujících letech.

2074/82/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 145/1 v k.ú. Stránské po zaměření Petru Ohrádkovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2075/82/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 145/1 po zaměření a pozemku parc.č. 146, vše v k.ú. Stránské do podílového spoluvlastnictví manželům Jarmile a Zdenku Pospíšilovým (podíl 1/3 - SJM), Radku Pospíšilovi (podíl 1/3) a Šárce Roletzké (podíl 1/3), za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2076/82/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod garáží parc.č. 995 v k.ú. Rýmařov manželům RNDr. Dimitriosi a PharmDr. Aleně Karajannisovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2077/82/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod garáží parc.č. 1126/3 v k.ú. Rýmařov Martinu Greškovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2078/82/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 692 v k.ú. Rýmařov po zaměření Aleně Ovčačíkové, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2079/82/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc.č. 2102 po zaměření z vlastnictví Věry Cupalové za pozemek parc.č. 2103 z majetku města Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov s tím, že případný vzniklý rozdíl ve výměře bude Věrou Cupalovou uhrazen dle cenové mapy a na nákladech spojených s převodem se budou rovným dílem podílet obě strany. Směna bude uskutečněna s podmínkou, že Věra Cupalová umožní vstup na pozemek za účelem přístupu ke splaškové kanalizaci z důvodu zajištění její funkčnosti.

2080/82/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení MZ č. 418/26/98 ze dne 22.1.1998,

2080/82/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 186 v k.ú. Edrovice o výměře 145 m2 manželům Petře a Luboši Dřevo-vým k zajištění vstupu do objektu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2081/82/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení MZ č. 128/9/99 ze dne 9.9.1999,

2081/82/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1177/2 v k.ú. Rýmařov o výměře 13 m2 Josefu Janekovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2082/82/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení MZ č. 206/14 ze dne 17.9.1992,

2082/82/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1516 o výměře 205 m2 v k.ú. Rýmařov manželům Janě a Pavlu Gašperákovým za cenu 20.500,- Kč.

2083/82/02

Rada města nesouhlasí s úhradou vzniklých nákladů spojených se změnou hranice katastru nemovitostí Jamartic a Velké Štáhle.

2084/82/02

Rada města souhlasí s vyřazením starého a nefunkčního kopírovacího stroje Sharp SF 7850-IČ 83, užívaného v současnosti Střediskem volného času, z majetku města Rýmařov a jeho následným odvozem na recyklační dvůr.

2085/82/02 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 2014/80/02,

2085/82/02 b)

Rada města souhlasí s předčasným ukončením nájemní smlouvy René Zatloukala na pronájem části nebytových prostor v objektu Palackého 11 v Rýmařově ke dni 31.10.2002.

2086/82/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku parc.č. 451/1 v k.ú. Rýmařov PharmDr. Petru Karajannisovi.

2087/82/02

Rada města schvaluje výměnu bytu mezi Jaroslavem a Julianou Křapovými, bytem Rýmařov, Větrná č. 2 a Alenou Skřipcovou, bytem Rýmařov, Julia Sedláka č. 13. Nájemní smlouva s Alenou Skřipcovou bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2003.

2088/82/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7 o velikosti 2+1 na ulici 1. máje č. 7 v Rýmařově Zdeňku Cingelovi a Andree Bučkové na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 82.000,- Kč.

2089/82/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+KK na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově Renátě Honkové na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 65.000,- Kč.

2090/82/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 3+1 na ulici Julia Sedláka č. 9 v Rýmařově Aleši Hnátovi za nejvyšší nabídnutou cenu 351.500,-

2091/82/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 5 v Rýmařově Josefu Chocholatému s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2003.

2092/82/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 1+1 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově Františku Valachovi s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2003.

2093/82/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 658/28/02, týkající se Radima Požára,

2093/82/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 6 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově s Davidem Požárem,

2093/82/02 c)

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na byt č. 6 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově s Davidem Požárem a s podmínkou, že nájemní smlouva bude po převzetí bytu uzavřena na dobu určitou 5 měsíců.

2094/82/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Úvoz č. 17 v Rýmařově s Ladislavem Smékalem a Ladou Turtákovou na dobu určitou do 30.4.2003.

2095/82/02

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 o velikosti 3+1 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově s manželi Helenou Zapletalovou a Nguyen Hoang Van na dobu určitou, tj. na 3 měsíce s podmínkou, že původní nájemce bytu Ing. Kateřina Šnajdrová uzavře dohodu s městem o ukončení nájmu tohoto bytu.

2096/82/02

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.500,- Kč Soukromé střední odborné škole Prima s.r.o., Rýmařov na úhradu manipulačního poplatku v soutěži Region Regina v rámci veletrhu Regiontour v Brně.

2097/82/02

Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny Mgr. Jiřímu Karlovi, odbornému vedoucímu Muzea Rýmařov za období 1.1. až 30.6.2002 dle předloženého návrhu.

2098/82/02

Rada města schvaluje vyplacení finanční odměny Mgr. Jiřímu Karlovi a Františku Pohankovi při příležitosti udělení "Pamětní medaile města Rýmařov" dle předloženého návrhu.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317